SFS 1980:370

800370.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:370 Lag

Utkom från trycket

den 12juni 1980

594

om organiserad hälsokontroll av husdjur;

utfärdad den 2 9 maj 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

bemyndigas att ge organisation på jordbruksnärinj

' ProD 19 70^/0^""^" sammanslutning rätt att enligt de föreskrifter som o

��P-

1979/80:31. rskr 1979/80:265

¬

background image

meddelar anordna hälsokontroll med ändamål alt motverka eller lo-

Den som äger eller innehar djur av sådant slag och inom sådant om-

för vilket organiserad hälsokontroll har anordnats har rätt att få dju-

t anslutna till kontrollen.

3 § Djur som omfattas av den organiserade hälsokontrollen får försäljas

under särskild betecknin g, förbehållen sådana djur.

Regeringen får med dela föreskrifter om vilka villkor som sk all gälla för

sådan försäljning.

4 § Regeringen får överlåta å t lantbruksstyrelsen dels att ge förening el­
ler sammanslutning som avses i 1 § rätt att a nordna hälsokontroll, dels att

meddela föreskrifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 j uli 1980 , då förordningen (1969:441) om

organiserad häls okontroll av husdjur skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

ANDERS DAHLGREN

(Jordbruksdepartementet)

SFS 1980:370

1^

I i'

H! I

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.