SFS 1985:342

850342.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:342

Lag

Utkom från trycket

oiTi koEitroII av husdjur SH. m.;

den 11 juni 1985

utfärdad den 23 maj 1985 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Syftet med denna lag är att främja animalieproduktionen och djurs

lämplighet för avel i näringsv erksamhet samt att förebygga sjukdomar hos

djur.

Regeringen får i det syfte som anges i första stycke t meddela föreskrifter

om kontroll av husdjur och av andra djur, som människan har i sin vård,
samt ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra samman­

slutningar rätt att anordna sådan kontroll.

2 § Regeringen far i det syfte som anges i 1 § första stycket meddela

föreskrifter om seminverksamhet och för överföring av befruktade ägg

mellan hondjur.

Regeringen får meddela föreskrifter om att hingstar får användas till avel

endast om de har avelsvärderats.

3 § Den som innehar djur av sådant slag och inom sådant område för

vilket kontroll enligt 1 § har anordnats har rätt att få d juren anslutna till
kontrollen. Fortsatt anslutning får vägras, om djurens innehavare inte

följer de föreskrifter som gäller för kontrollen.

4 § Djur som omfattas av kontrollen får enligt de föreskrifter som med­
delas av regeringen överlåtas under särskild beteckning som är förbehållen

sådana djur.

5 § Om det finns hälsokontroll anordnad för slaktsvin, får regeringen
föreskriva att en avgift får tas ut vid slakt av svin från sådana besättningar

som inte omfattas av kontrollen och i vilka sjukdomar i särskilt hög grad

förekommer.

Regeringen far överlämna åt innehavare av slakteri att uppbära avgift av

den som lämnar svinen till slakt.

6 § Regeringen får överlämna åt lantbruksstyrelsen att

1. meddela föreskrifter som avses i I § an dra stycket, 2 och 4 §§ sa mt

5 § första stycket,

2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra samman­

slutningar rätt att anordna sådan kontroll som avs es i 1 §.

3. besluta om s ådant överlämnande som a vses i 5 § andra styc ket.

7 § Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot en före­

skrift som har meddelats med stöd av 2 eller 4 S döms till b öter, om inte

ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken.

890

' Prop. 1984/85: 159, JoU .14. rskr 314.

¬

background image

I Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

SFS 1985:342

Genom lagen upphävs

1. lagen (1914:451) om hingst besiktningstvång,

2. lagen (1928: 196) om galtbesiktningstvång.
3. lagen (1976:300) med bemyndigande att meddela föreskrifter om

seminverksamhet för avel av vissa husdjur.

4. lagen (1978:878) om överföring av ägg mellan hondjur för avel av

husdjur,

5. lagen (1980:370) om organiserad hälsokontroll av husdjur.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, lantbruksstyrelsen får

meddela föreskrifter om att andra handjur än sådana som avses i 2 § får

användas till avel endast om de har avelsvärderats. Sådana föreskrifter får

meddelas att gälla längst till och med utgången av juni 1987. Vid öve rträ­

delse av föreskrift om avelsvärdering gäller 7 S lagen.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

SVANTE LUNDKVIST

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.