SFS 1969:441

690441.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1969 . Nr 441 och 442

⬢ Nr 441

KUNCL. MAJ:TS F�RORDNING

-

i.

om organiserad hälsokontroll av hmdjnr;

given Stockholms sloti den 23 maj 1969.

Kung], Maj:t har, med rilcsdageni, funnit gott förordna som följer.

1 §

Organiserad hälsokonlroll med ändamål att motverka eller förebygga

sjuköom hos husdjur anordnas enligt bestämmelser av Konungen eller

dighet som Konungen förordnar.

Den som äger eller innehar besättning av sådant djurslag för vilket finnes

crgnniserad h älsokontroll har rätt att ansluta besättningen till kontrollen.

2 §

�gare eller innehavare av besättning som är ansluten till den organiserade

hälsokontrollen skall, om förutsättningar föreligger, medges att under viss

lid avyttra d jur ur besättningen under beteekning som anger a tt djuret är

fritt från sj ukdom som kontrollen avser eller kommer från besättning som
friskförklarats i fråga om sådan sjukdom.

3 §

Bjur av sådant slag som omfattas av den orgaiiiserade hälsokon^^^^^

f^ricke bjudas ut till försäljning eller a^'yttras under Betecknm ^om a g

el er g er sken av att djuret är fritt från sjukdom som kon t ro

kommer från besättning som friskförklarats i fråga om

'dan alt medgivande enligt 2 § föreligger.

4" ^

honungen får förldara såsom skyddat område

icke före-

J3111 sjukdom som omfattas av den organiserade

^

omfattas av

sjukdom som omfattas av den

,

som omfattas

^ommer eller liar ringa utbredning. Djur av

enligt 2 § föras

/'j organiserade hälsokontrollen får ej utan ^

område.

' ellor bjudas nt till försäljning eller avyttras mom slvjua

Konlsen

^^JoJiungcn eller myndighet som

o kan ,3 g eijgp 4 g ^n dra punkten, om sarsk

6 § rtt

3 § eller mot 4 §

^^0 so m iippsåtligen eller av oaldsamhet br> ter

^jjl undan-

föreskrift som meddelats i

19G9: 43; JoU 12; Rskr 135.

,^2

författningssamling

Nr

. I

ä

M

t;

^'

]

i i

¬

background image

. . : ; "-i-v

'�I

5,. TUM.-:-::

1969 ⬢ Nr 441 och 442

1034

la-ande enligt 5 § domes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i
brottsbalken.

7 §

N^Jrmare bestiuiimelser för tillämpningen av denna förordning meddelas

av iSngen eller myndighet som Konungen förordnar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970, dä förordningen den

95 maj 1951 (nr 286) med vissa bestämmelser till motverkande av svinsjuk­
domar skall uppböra att gälla.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

^isso hava Vi detta med egen hand underskrmt och med Vårt kungl. sigill

bekräfta lålit.

Stockholms slott den 23 maj 1969.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigsle Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(.Jordhruksdeparlementet)

INGEMUND BE NGTSSON

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.