SFS 1967:397

670397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 397

KUXGL. MAJ:TS F ÖROUDXIXG

oni scrninverksamhet för avel av nötkreatur, får ocli svin^

given Stockholms sloli den 25 maj 1967,

Kiiiif;!, Maj:t har, med riksdagen^ funnit gott fÖrordna som följer.

1 §.

\itl verksäinlud för befrulctning på konstgjord väg (seminverksamhet)

<n notkreatui', får cllcr svin får användas sperma endast från djur som upp -

hihr flc lordringar lantbruksstyrehsen bestämmer.

^ai'marc bcsläinineJser om seiniiiverksainhet meddelas av Konungen eller

"h'tdigliel som Konungen förordnar.

2 g,

ben som brvtcr mot 1 § eller mot bestämmelse som meddelats med stöd

dömes til] böter.

förordning träder i kraft den 1 juli 19t«7.

1950

•nmn förordningen iipj>liäves förordningarna den 20 p

"•'2) med vissa bestämmelser angående

semin-

den IG ma j 1958 (nr 242) med vissa bf

bland svin och den 13 mars 1964 (nr 33) med ussa

Pr angående seminvcrksumhet bland får.

yttermera

^dla soin vederbör hava sig börsamligen

y^rt kungl. sigill

' 'lava \'i det la med egen hand underskriM

låtit.

ackliolms slott den 25 maj 1967.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

Eiuc HOLMQVIST

'"^'•aksdepartementet)

^•"'4'. 1 0G7: 7 !; L^U 35; R.skr 214.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.