SFS 1993:1481 Lag om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m. m.

SFS 1993_1481 Lag om ändring i lagen (1985_342) om kontroll av husdjur m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur
m. m.;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1985:342) om

kontroll av husdjur m. m.

dels att 2, 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

2 § Regeringen får i det syfte som anges i 1 § första stycket meddela
föreskrifter om seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan
hondjur och om ägg för avelsändamål.

Regeringen får meddela föreskrifter om att hingstar får användas till

avel endast om de har avelsvärderats.

5 a § Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och dovhjort,
får regeringen meddela föreskrifter om vad som skall gälla för att

1

Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94: JoUll, rskr. 1993/94:88.

3818

SFS 1993:1481
Utkom från trycket
den 28 december 1993

background image

3819

kronhjortar och dovhjortar som inte omfattas av kontrollen skall få flyttas
från ett hägn. Föreskrifterna får avse också andra djurslag som hålls i
sambete med kronhjort eller dovhjort.

6 §2 Regeringen får överlämna åt Statens jordbruksverk att

1. meddela föreskrifter som avses i 1 § andra stycket, 2 och 4 §§, 5 §

första stycket samt 5 a §,

2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sam-

manslutningar rätt att anordna sådan kontroll som avses i 1 §,

3. besluta om sådant överlämnande som avses i 5 § andra stycket.

7 § Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot en före-
skrift som har meddelats med stöd av 2, 4 eller 5 a § döms till böter, om
inte ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § den dag som regeringen bestäm-

mer, och i övrigt den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

2

Senaste lydelse 1991:402.

SFS 1993:1481

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.