SFS 1994:1705 Lag om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m. m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. / SFS 1994:1705 Lag om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m. m.
SFS 1994_1705 Lag om ändring i lagen (1985_342) om kontroll av husdjur m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur

m. m.;

SFS 1994:1705
Utkom från trycket
den 29 december 1994

6273

1

Prop. 1994/95:75, bet. 1994/95: JoU7, rskr. 1994/95:126.

2

Senaste lydelse 1993:1481.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 a § lagen (1985: 342) om kon-

troll av husdjur m. m. skall ha följande lydelse.

5 a §2 Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och dovhjort,
får regeringen meddela föreskrifter om vad som skall gälla för att
kronhjortar och dovhjortar som inte omfattas av kontrollen skall få flyttas
till eller från ett hägn. Föreskrifterna får avse också andra djurslag som
hålls i sambete med kronhjort eller dovhjort.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.