SFS 1998:210 Lag om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m.

SFS 1998_210 Lag om ändring i lagen (1985_342) om kontroll av husdjur m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

480

SFS 1998:210

Utkom från trycket
den 19 maj 1998

Lag
om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av
husdjur m.m.;

utfärdad den 7 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1985:342) om kontroll

av husdjur m.m. skall införas en ny bestämmelse, 8 §, av följande lydelse.

8 § Om beslut enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter
har meddelats av en sådan organisation eller sammanslutning som avses i 1 §
eller av ett sådant slakteri som avses i 5 § andra stycket, får beslutet överkla-
gas hos Jordbruksverket.

1

Prop. 1997/98:92, bet. 1997/98:JoU22, rskr. 1997/98:198.

background image

481

SFS 1998:210

Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol. Jordbruksverket skall därvid vara den enskildes motpart även
då organisation, sammanslutning eller slakteri först beslutat i saken.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

2. För beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmel-

ser.

På regeringens vägnar

ANNIKA ÅHNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.