SFS 2021:172 Lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. / SFS 2021:172 Lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
SFS2021-172.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur,

m.m.

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:807) om kontroll
av husdjur, m.m.

dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,
dels att 2, 8, 9, 10�16, 18 och 20 §§ och rubrikerna närmast före 2, 8, 11

och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 2 a, 2 b, 9 a�9 d och 20 a §§,

och närmast före 2 a, 2 b och 9 a�9 d §§ nya rubriker av följande lydelse.

EU-bestämmelser som lagen kompletterar
2 §
Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EU-
bestämmelser) som har samma syfte som lagen. Regeringen ska i Svensk
författningssamling tillkännage vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpnings-

område ska regeringen på samma sätt som i första stycket tillkännage vilka
bestämmelser som denna lag kompletterar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut som behövs för att
komplettera EU-bestämmelserna.

Ord och uttryck
2 a §
I denna lag betyder

1. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll),

1 Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198.

SFS

2021:172

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2

b) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska
villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur,
hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning
(EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om
upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om
djuravel), och

c) kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har

meddelats med stöd av lagen följs,

2. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625,
b) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2016/1012, och
c) sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, och

3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning

(EU) 2017/625.

Tillämpning av förordning (EU) 2017/625


2 b § Regeringen får meddela föreskrifter om att förordning (EU)
2017/625 ska tillämpas helt eller delvis vid offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet som avser bestämmelser om djurhälsa och som faller
utanför förordningens tillämpningsområde.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


8 § Offentlig kontroll utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna
(kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra

statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som
regeringen meddelar.

9 § Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet
och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning,

information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut
som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

Delegering av vissa uppgifter


9 a § I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa
uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband
med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk
person.

Förvaltningslagens tillämpning


9 b § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av
ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen
(2017:900) tillämpas:

� 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
� 10 § om partsinsyn,
� 16�18 §§ om jäv,

2021:172

background image

SFS

3

� 23 § om utredningsansvaret,
� 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
� 25 § om kommunikation,
� 27 § om dokumentation av uppgifter,
� 31 § om dokumentation av beslut,
� 32 § om motivering av beslut,
� 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till,

� 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
� 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Tystnadsplikt


9 c § Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det
som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes.
Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört
laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover
som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


9 d § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. hur ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har

delegerats vissa uppgifter ska bedriva offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet,

2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruks-
verket, och

3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in
handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften.

10 § En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den
utsträckning det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet, rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen och där göra

undersökningar och ta prover.

Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för

inspektörer och experter som utsetts av kommissionen.

Skyldighet att lämna hjälp


11 § Den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet ska, utöver vad som följer av artikel 15.2 och 15.6 i förordning
(EU) 2017/625 och artikel 46.2 i förordning (EU) 2016/1012, lämna den
hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras.

2021:172

background image

SFS

4

Förelägganden


12 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs
för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har
meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas.

13 § Förelägganden enligt denna lag eller enligt de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar får förenas med vite.

14 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-
bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

15 §2 Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av
offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 §
polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgifter för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur avgifterna ska beräknas.

18 § Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag, om gärningen är
belagd med straff i brottsbalken.

Det ska inte heller dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som

omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en
ansökan om utdömande av vitet.

20 §3 Jordbruksverkets beslut får överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol, om det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av en annan statlig

förvaltningsmyndighet, av en officiell veterinär som har förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, av ett organ med delegerade
uppgifter, i andra fall än vad som anges i 19 §, eller av en fysisk person som
har delegerats vissa uppgifter.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.


2 Senaste lydelse 2014:706.
3 Senaste lydelse 2009:1260.

2021:172

background image

SFS

5

20 a § Jordbruksverket ska föra det allmännas talan i förvaltningsdomstol,
om en organisation, en sammanslutning eller ett slakteri först har beslutat i
saken. Detsamma gäller om det överklagade beslutet har meddelats av en
officiell veterinär.

Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll

eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska
föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade
beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.

Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med

offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut
som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

2021:172

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.