SFS 2021:172 Lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. / SFS 2021:172 Lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
SFS2021-172.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:NXWZZX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:CWJLBT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:5px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:5px;line-height:7px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:5px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:5px;line-height:7px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:5px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft49{font-size:5px;line-height:7px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft410{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft411{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft412{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 4 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2006:807) om kontroll <br/>av husdjur, m.m. </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 9 � ska utg�, <br/><i>dels</i> att 2, 8, 9, 1016, 18 och 20 �� och rubrikerna n�rmast f�re 2, 8, 11 </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och 12 �� ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 2 a, 2 b, 9 a9 d och 20 a ��, </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och n�rmast f�re 2 a, 2 b och 9 a9 d �� nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>EU-best�mmelser som lagen kompletterar <br/>2 �</b> Lagen kompletterar s�dana best�mmelser i EU-f�rordningar (EU-<br/>best�mmelser) som har samma syfte som lagen. Regeringen ska i Svensk <br/>f�rfattningssamling tillk�nnage vilka grundf�rordningar som avses. </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om EU-best�mmelser som faller inom flera lagars till�mpnings-</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">omr�de ska regeringen p� samma s�tt som i f�rsta stycket tillk�nnage vilka <br/>best�mmelser som denna lag kompletterar. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">f�reskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut som beh�vs f�r att <br/>komplettera EU-best�mmelserna. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Ord och uttryck <br/>2 a �</b> I denna lag betyder </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. uttrycket offentlig kontroll<br/>a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">(EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan <br/>offentlig verksamhet f�r att s�kerst�lla till�mpningen av livsmedels- och <br/>foderlagstiftningen och av best�mmelser om djurs h�lsa och djurskydd, <br/>v�xtskydd och v�xtskyddsmedel samt om �ndring av Europaparlamentets <br/>och r�dets f�rordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr <br/>1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) <br/>2016/429 och (EU) 2016/2031, r�dets f�rordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) <br/>nr 1099/2009 och r�dets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, <br/>2008/119/EG och 2008/120/EG och om upph�vande av Europaparlamentets <br/>och r�dets f�rordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, r�dets <br/>direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, <br/>96/93/EG och 97/78/EG samt r�dets beslut 92/438/EEG (f�rordningen om <br/>offentlig kontroll), </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:172</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">6 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">b) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">(EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska <br/>villkor f�r avel, handel med och inf�rsel till unionen av renrasiga avelsdjur, <br/>hybridavelssvin och avelsmaterial fr�n dem och om �ndring av f�rordning <br/>(EU) nr 652/2014, r�dets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om <br/>upph�vande av vissa akter med avseende p� djuravel (f�rordningen om <br/>djuravel), och </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">c) kontroll i �vrigt av att denna lag och f�reskrifter och beslut som har </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">meddelats med st�d av lagen f�ljs, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">2. uttrycket annan offentlig verksamhet <br/>a) annan offentlig verksamhet enligt f�rordning (EU) 2017/625, <br/>b) annan offentlig verksamhet enligt f�rordning (EU) 2016/1012, och <br/>c) s�dan offentlig verksamhet som i �vrigt utf�rs med st�d av lagen eller </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�reskrifter eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, och </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i f�rordning </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">(EU) 2017/625. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Till�mpning av f�rordning (EU) 2017/625 </b></p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"> <br/><b>2 b �</b> Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att f�rordning (EU) <br/>2017/625 ska till�mpas helt eller delvis vid offentlig kontroll och annan <br/>offentlig verksamhet som avser best�mmelser om djurh�lsa och som faller <br/>utanf�r f�rordningens till�mpningsomr�de. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"> <br/><b>8 �</b> Offentlig kontroll ut�vas av Jordbruksverket och l�nsstyrelserna <br/>(kontrollmyndigheterna) enligt f�reskrifter som regeringen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Annan offentlig verksamhet utf�rs av kontrollmyndigheterna och andra </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i f�reskrifter som <br/>regeringen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>9 �</b> Jordbruksverket samordnar �vriga kontrollmyndigheters verksamhet <br/>och l�mnar r�d och hj�lp i denna verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Den myndighet som ut�var offentlig kontroll ska genom r�dgivning, </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">information och p� annat s�tt underl�tta f�r den enskilde att fullg�ra sina <br/>skyldigheter enligt lagen, de f�reskrifter och beslut som har meddelats med <br/>st�d av lagen, de EU-best�mmelser som lagen kompletterar och de beslut <br/>som har meddelats med st�d av EU-best�mmelserna. </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Delegering av vissa uppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:862px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"> <br/><b>9 a �</b> I f�rordning (EU) 2017/625 finns best�mmelser om att vissa <br/>uppgifter som ing�r i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband <br/>med annan offentlig verksamhet f�r delegeras till ett organ eller till en fysisk <br/>person. </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>F�rvaltningslagens till�mpning </b></p> <p style="position:absolute;top:992px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"> <br/><b>9 b �</b> Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utf�rs av <br/>ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har <br/>delegerats vissa uppgifter ska f�ljande best�mmelser i f�rvaltningslagen <br/>(2017:900) till�mpas: </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27"> 5 � om legalitet, objektivitet och proportionalitet, <br/> 10 � om partsinsyn, <br/> 1618 �� om j�v, </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2021:172</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37"> 23 � om utredningsansvaret, <br/> 24 � om n�r man f�r l�mna uppgifter muntligt, <br/> 25 � om kommunikation, <br/> 27 � om dokumentation av uppgifter, <br/> 31 � om dokumentation av beslut, <br/> 32 � om motivering av beslut, <br/> 33 och 34 �� om underr�ttelse om inneh�llet i beslut och hur ett �ver-</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">klagande g�r till, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37"> 36 � om r�ttelse av skrivfel och liknande, och <br/> 42 � om vem som f�r �verklaga ett beslut. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Tystnadsplikt </b></p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"> <br/><b>9 c �</b> Den som i enskild verksamhet utf�r eller har utf�rt offentlig kontroll <br/>eller annan offentlig verksamhet f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja det <br/>som han eller hon har f�tt k�nnedom om medan uppgifterna utf�rdes. <br/>Detsamma ska g�lla den som i enskild verksamhet utf�r eller har utf�rt <br/>laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik p� prover <br/>som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">I det allm�nnas verksamhet till�mpas offentlighets- och sekretesslagen </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">(2009:400) i st�llet f�r f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>F�reskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"> <br/><b>9 d �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r <br/>meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">1. hur ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">delegerats vissa uppgifter ska bedriva offentlig kontroll och annan offentlig <br/>verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">2. skyldighet f�r ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">som har delegerats vissa uppgifter att l�mna information till Jordbruks-<br/>verket, och </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">3. skyldighet f�r ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">som har delegerats vissa uppgifter att l�mna information och ge in <br/>handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>10 �</b> En kontrollmyndighet, en officiell veterin�r som har f�rordnats enligt <br/>lagen (2009:1254) om officiella veterin�rer, ett organ med delegerade <br/>uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den <br/>utstr�ckning det beh�vs f�r offentlig kontroll och annan offentlig <br/>verksamhet, r�tt att </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">1. p� beg�ran f� upplysningar och ta del av handlingar, och <br/>2. f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen och d�r g�ra </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">unders�kningar och ta prover. </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">F�rsta stycket g�ller ocks� f�r Europeiska kommissionen och f�r </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">inspekt�rer och experter som utsetts av kommissionen. </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Skyldighet att l�mna hj�lp </b></p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"> <br/><b>11 �</b> Den som �r f�rem�l f�r offentlig kontroll eller annan offentlig <br/>verksamhet ska, ut�ver vad som f�ljer av artikel 15.2 och 15.6 i f�rordning <br/>(EU) 2017/625 och artikel 46.2 i f�rordning (EU) 2016/1012, l�mna den <br/>hj�lp som beh�vs f�r att kontrollen eller verksamheten ska kunna utf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>2021:172</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft42">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>F�rel�gganden </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"> <br/><b>12 �</b> Ut�ver vad som f�ljer av de EU-best�mmelser som lagen <br/>kompletterar f�r en kontrollmyndighet besluta de f�rel�gganden som beh�vs <br/>f�r att lagen, de f�reskrifter och beslut som har meddelats med st�d av lagen, <br/>de EU-best�mmelser som lagen kompletterar och de beslut som har <br/>meddelats med st�d av EU-best�mmelserna ska f�ljas. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>13 �</b> F�rel�gganden enligt denna lag eller enligt de EU-best�mmelser som <br/>lagen kompletterar f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>14 �</b> Om n�gon inte fullg�r sina skyldigheter enligt lagen, de f�reskrifter <br/>eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EU-best�mmelser som <br/>lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med st�d av EU-<br/>best�mmelserna, f�r kontrollmyndigheten besluta om r�ttelse p� hans eller <br/>hennes bekostnad. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>15 �</b>2 Polismyndigheten ska l�mna den hj�lp som beh�vs f�r ut�vande av <br/>offentlig kontroll eller verkst�llighet av beslut enligt denna lag, de <br/>f�reskrifter eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EU-<br/>best�mmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med <br/>st�d av EU-best�mmelserna. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft410">Hj�lp enligt f�rsta stycket f�r beg�ras endast om <br/>1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410">kan utf�ras utan att en polismans s�rskilda befogenheter enligt 10 � <br/>polislagen (1984:387) beh�ver tillgripas, eller </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft410">2. det annars finns synnerliga sk�l. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>16 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r <br/>meddela f�reskrifter om skyldighet att betala avgifter f�r offentlig kontroll <br/>och annan offentlig verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">f�reskrifter om hur avgifterna ska ber�knas. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>18 �</b> Det ska inte d�mas till ansvar enligt denna lag, om g�rningen �r <br/>belagd med straff i brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Det ska inte heller d�mas till ansvar enligt denna lag f�r en g�rning som </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410">omfattas av ett f�rel�ggande om vite om g�rningen ligger till grund f�r en <br/>ans�kan om utd�mande av vitet. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>20 �</b>3 Jordbruksverkets beslut f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdom-<br/>stol, om det har meddelats </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft410">1. enligt denna lag, <br/>2. enligt de f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen, eller <br/>3. enligt de EU-best�mmelser som lagen kompletterar. <br/>Detsamma g�ller beslut som har meddelats av en annan statlig </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410">f�rvaltningsmyndighet, av en officiell veterin�r som har f�rordnats enligt <br/>lagen (2009:1254) om officiella veterin�rer, av ett organ med delegerade <br/>uppgifter, i andra fall �n vad som anges i 19 �, eller av en fysisk person som <br/>har delegerats vissa uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft410">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft412"> <br/>2 Senaste lydelse 2014:706. <br/>3 Senaste lydelse 2009:1260. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>2021:172</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft52">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>20 a �</b> Jordbruksverket ska f�ra det allm�nnas talan i f�rvaltningsdomstol, <br/>om en organisation, en sammanslutning eller ett slakteri f�rst har beslutat i <br/>saken. Detsamma g�ller om det �verklagade beslutet har meddelats av en <br/>officiell veterin�r. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52">Den myndighet som har delegerat uppgiften att ut�va offentlig kontroll </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska <br/>f�ra det allm�nnas talan i allm�n f�rvaltningsdomstol, om det �verklagade <br/>beslutet har meddelats av ett s�dant organ eller en s�dan fysisk person. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52">Lagen (1986:1142) om �verklagande av beslut av enskilda organ med </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">offentliga f�rvaltningsuppgifter ska g�lla �ven f�r �verklagande av beslut <br/>som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2021. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>JENNIE NILSSON <br/> </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft52">Maria Wetterling </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft52">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>2021:172</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur,

m.m.

Utf�rdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2006:807) om kontroll
av husdjur, m.m.

dels att rubriken n�rmast f�re 9 � ska utg�,
dels att 2, 8, 9, 1016, 18 och 20 �� och rubrikerna n�rmast f�re 2, 8, 11

och 12 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 2 a, 2 b, 9 a9 d och 20 a ��,

och n�rmast f�re 2 a, 2 b och 9 a9 d �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

EU-best�mmelser som lagen kompletterar
2 �
Lagen kompletterar s�dana best�mmelser i EU-f�rordningar (EU-
best�mmelser) som har samma syfte som lagen. Regeringen ska i Svensk
f�rfattningssamling tillk�nnage vilka grundf�rordningar som avses.

I fr�ga om EU-best�mmelser som faller inom flera lagars till�mpnings-

omr�de ska regeringen p� samma s�tt som i f�rsta stycket tillk�nnage vilka
best�mmelser som denna lag kompletterar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut som beh�vs f�r att
komplettera EU-best�mmelserna.

Ord och uttryck
2 a �
I denna lag betyder

1. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning

(EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet f�r att s�kerst�lla till�mpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av best�mmelser om djurs h�lsa och djurskydd,
v�xtskydd och v�xtskyddsmedel samt om �ndring av Europaparlamentets
och r�dets f�rordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, r�dets f�rordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och r�dets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upph�vande av Europaparlamentets
och r�dets f�rordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, r�dets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt r�dets beslut 92/438/EEG (f�rordningen om
offentlig kontroll),

1 Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198.

SFS

2021:172

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2

b) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning

(EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska
villkor f�r avel, handel med och inf�rsel till unionen av renrasiga avelsdjur,
hybridavelssvin och avelsmaterial fr�n dem och om �ndring av f�rordning
(EU) nr 652/2014, r�dets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om
upph�vande av vissa akter med avseende p� djuravel (f�rordningen om
djuravel), och

c) kontroll i �vrigt av att denna lag och f�reskrifter och beslut som har

meddelats med st�d av lagen f�ljs,

2. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt f�rordning (EU) 2017/625,
b) annan offentlig verksamhet enligt f�rordning (EU) 2016/1012, och
c) s�dan offentlig verksamhet som i �vrigt utf�rs med st�d av lagen eller

f�reskrifter eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, och

3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i f�rordning

(EU) 2017/625.

Till�mpning av f�rordning (EU) 2017/625


2 b � Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att f�rordning (EU)
2017/625 ska till�mpas helt eller delvis vid offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet som avser best�mmelser om djurh�lsa och som faller
utanf�r f�rordningens till�mpningsomr�de.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


8 � Offentlig kontroll ut�vas av Jordbruksverket och l�nsstyrelserna
(kontrollmyndigheterna) enligt f�reskrifter som regeringen meddelar.

Annan offentlig verksamhet utf�rs av kontrollmyndigheterna och andra

statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i f�reskrifter som
regeringen meddelar.

9 � Jordbruksverket samordnar �vriga kontrollmyndigheters verksamhet
och l�mnar r�d och hj�lp i denna verksamhet.

Den myndighet som ut�var offentlig kontroll ska genom r�dgivning,

information och p� annat s�tt underl�tta f�r den enskilde att fullg�ra sina
skyldigheter enligt lagen, de f�reskrifter och beslut som har meddelats med
st�d av lagen, de EU-best�mmelser som lagen kompletterar och de beslut
som har meddelats med st�d av EU-best�mmelserna.

Delegering av vissa uppgifter


9 a � I f�rordning (EU) 2017/625 finns best�mmelser om att vissa
uppgifter som ing�r i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband
med annan offentlig verksamhet f�r delegeras till ett organ eller till en fysisk
person.

F�rvaltningslagens till�mpning


9 b � Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utf�rs av
ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter ska f�ljande best�mmelser i f�rvaltningslagen
(2017:900) till�mpas:

 5 � om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 10 � om partsinsyn,
 1618 �� om j�v,

2021:172

background image

SFS

3

 23 � om utredningsansvaret,
 24 � om n�r man f�r l�mna uppgifter muntligt,
 25 � om kommunikation,
 27 � om dokumentation av uppgifter,
 31 � om dokumentation av beslut,
 32 � om motivering av beslut,
 33 och 34 �� om underr�ttelse om inneh�llet i beslut och hur ett �ver-

klagande g�r till,

 36 � om r�ttelse av skrivfel och liknande, och
 42 � om vem som f�r �verklaga ett beslut.

Tystnadsplikt


9 c � Den som i enskild verksamhet utf�r eller har utf�rt offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja det
som han eller hon har f�tt k�nnedom om medan uppgifterna utf�rdes.
Detsamma ska g�lla den som i enskild verksamhet utf�r eller har utf�rt
laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik p� prover
som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i st�llet f�r f�rsta stycket.

F�reskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


9 d � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r
meddela f�reskrifter om

1. hur ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har

delegerats vissa uppgifter ska bedriva offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet,

2. skyldighet f�r ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att l�mna information till Jordbruks-
verket, och

3. skyldighet f�r ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att l�mna information och ge in
handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften.

10 � En kontrollmyndighet, en officiell veterin�r som har f�rordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterin�rer, ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den
utstr�ckning det beh�vs f�r offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet, r�tt att

1. p� beg�ran f� upplysningar och ta del av handlingar, och
2. f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen och d�r g�ra

unders�kningar och ta prover.

F�rsta stycket g�ller ocks� f�r Europeiska kommissionen och f�r

inspekt�rer och experter som utsetts av kommissionen.

Skyldighet att l�mna hj�lp


11 � Den som �r f�rem�l f�r offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet ska, ut�ver vad som f�ljer av artikel 15.2 och 15.6 i f�rordning
(EU) 2017/625 och artikel 46.2 i f�rordning (EU) 2016/1012, l�mna den
hj�lp som beh�vs f�r att kontrollen eller verksamheten ska kunna utf�ras.

2021:172

background image

SFS

4

F�rel�gganden


12 � Ut�ver vad som f�ljer av de EU-best�mmelser som lagen
kompletterar f�r en kontrollmyndighet besluta de f�rel�gganden som beh�vs
f�r att lagen, de f�reskrifter och beslut som har meddelats med st�d av lagen,
de EU-best�mmelser som lagen kompletterar och de beslut som har
meddelats med st�d av EU-best�mmelserna ska f�ljas.

13 � F�rel�gganden enligt denna lag eller enligt de EU-best�mmelser som
lagen kompletterar f�r f�renas med vite.

14 � Om n�gon inte fullg�r sina skyldigheter enligt lagen, de f�reskrifter
eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EU-best�mmelser som
lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med st�d av EU-
best�mmelserna, f�r kontrollmyndigheten besluta om r�ttelse p� hans eller
hennes bekostnad.

15 �2 Polismyndigheten ska l�mna den hj�lp som beh�vs f�r ut�vande av
offentlig kontroll eller verkst�llighet av beslut enligt denna lag, de
f�reskrifter eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EU-
best�mmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med
st�d av EU-best�mmelserna.

Hj�lp enligt f�rsta stycket f�r beg�ras endast om
1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte

kan utf�ras utan att en polismans s�rskilda befogenheter enligt 10 �
polislagen (1984:387) beh�ver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga sk�l.

16 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r
meddela f�reskrifter om skyldighet att betala avgifter f�r offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om hur avgifterna ska ber�knas.

18 � Det ska inte d�mas till ansvar enligt denna lag, om g�rningen �r
belagd med straff i brottsbalken.

Det ska inte heller d�mas till ansvar enligt denna lag f�r en g�rning som

omfattas av ett f�rel�ggande om vite om g�rningen ligger till grund f�r en
ans�kan om utd�mande av vitet.

20 �3 Jordbruksverkets beslut f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdom-
stol, om det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen, eller
3. enligt de EU-best�mmelser som lagen kompletterar.
Detsamma g�ller beslut som har meddelats av en annan statlig

f�rvaltningsmyndighet, av en officiell veterin�r som har f�rordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterin�rer, av ett organ med delegerade
uppgifter, i andra fall �n vad som anges i 19 �, eller av en fysisk person som
har delegerats vissa uppgifter.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.


2 Senaste lydelse 2014:706.
3 Senaste lydelse 2009:1260.

2021:172

background image

SFS

5

20 a � Jordbruksverket ska f�ra det allm�nnas talan i f�rvaltningsdomstol,
om en organisation, en sammanslutning eller ett slakteri f�rst har beslutat i
saken. Detsamma g�ller om det �verklagade beslutet har meddelats av en
officiell veterin�r.

Den myndighet som har delegerat uppgiften att ut�va offentlig kontroll

eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska
f�ra det allm�nnas talan i allm�n f�rvaltningsdomstol, om det �verklagade
beslutet har meddelats av ett s�dant organ eller en s�dan fysisk person.

Lagen (1986:1142) om �verklagande av beslut av enskilda organ med

offentliga f�rvaltningsuppgifter ska g�lla �ven f�r �verklagande av beslut
som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2021.

P� regeringens v�gnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(N�ringsdepartementet)

2021:172

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.