SFS 2006:807 Lag om kontroll av husdjur, m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. / SFS 2006:807 Lag om kontroll av husdjur, m.m.
060807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kontroll av husdjur, m.m.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Lagens syfte

1 §

Denna lag syftar till att

1. främja animalieproduktionen och djurs lämplighet för avel i närings-

verksamhet,

2. förebygga sjukdomar hos djur, samt
3. främja en långsiktig förvaltning av husdjursgenetiska resurser.

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2

Jfr rådets direktiv 77/504/EEG av den 25 juli 1977 om renrasiga avelsdjur av nötkre-

atur (EGT L 206, 12.8.1977, s. 8, svensk specialutgåva, område 3, volym 9, s. 49,
Celex 31977L0504), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L
122, 16.5.2003, s. 36, Celex 32003R0807), rådets direktiv 87/328/EEG av den 18 juni
1987 om godkännande för avel av renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT L 167,
26.6.1987, s.

54, svensk specialutgåva, område 3, volym 23, s.

208, Celex

31987L0328), senast ändrat genom rådets direktiv 2005/24/EG (EUT L 78,
24.3.2005, s. 43, Celex 32005L0024), rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988
om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import
av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10, svensk
specialutgåva, område 3, volym 27, s. 15, Celex 31988L0407), senast ändrat genom
kommissionens beslut 2006/16/EG (EUT L 11, 17.1.2006, s. 21, Celex 32006D0016),
rådets direktiv 88/661/EEG av den 19 december 1988 om avelsmässiga normer för
avelssvin (EGT L 382, 31.12.1988, s. 36, svensk specialutgåva, område 3, volym 28,
s. 96, Celex 31988L0661), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003
(EUT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), rådets direktiv 89/361/EEG av den
30 maj 1989 om renrasiga avelsfår och avelsgetter (EGT L 153, 6.6.1989, s. 30,
svensk specialutgåva, område 3, volym 29, s. 107, Celex 31989L0361), rådets direk-
tiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom
gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur
(EGT L 302, 19.10.1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 3, volym 30, s. 166,
Celex 31989L0556), senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/60/EG (EUT L
31, 3.2.2006, s. 24, Celex 32006D0060), rådets direktiv 90/118/EEG av den 5 mars
1990 om godkännande av renrasiga avelssvin för avel (EGT L 71, 17.3.1990, s. 34,
svensk specialutgåva, område 3, volym 32, s. 82, Celex 31990L0118), rådets direktiv
90/119/EEG av den 5 mars 1990 om godkännande av hybridavelssvin för avel (EGT
L 71, 17.3.1990, s. 36, svensk specialutgåva, område 3, volym 32, s. 84, Celex
31990L0119), rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och
avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenska-
pen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29,

SFS 2006:807

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

2

SFS 2006:804�849

background image

2

SFS 2006:807

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

2 §

Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-

bestämmelser) som har samma syfte som lagen. Regeringen skall i Svensk
författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsom-

råde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka be-
stämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplette-
ring av EG-bestämmelserna.

Kontroll av husdjur m.m.

3 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruks-

verk får för det syfte som anges i 1 §

1. meddela föreskrifter om kontroll av husdjur och av andra djur som

människan har i sin vård,

2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra samman-

slutningar rätt att anordna sådan kontroll,

3. meddela föreskrifter om seminverksamhet, överföring av befruktade

ägg mellan hondjur och om ägg för avelsändamål.

4 §

Den som innehar djur av sådant slag och inom sådant område för vilket

kontroll enligt 3 § 2 har anordnats har rätt att få djuren anslutna till kontrol-
len. Fortsatt anslutning får vägras, om djurens innehavare inte följer de före-
skrifter som gäller för kontrollen.

forts fotnot 2

svensk specialutgåva, område 3, volym 33, s. 146, Celex 31990L0425), senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002,
s. 14, Celex 32002L0033), rådets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avels-
mässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen (EGT
L 224, 18.8.1990, s. 55, svensk specialutgåva, område 3, volym 33, s. 172, Celex
31990L0427), rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som
är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur
av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s. 62, svensk specialutgåva, område 3, volym 33,
s. 180, Celex 31990L0429), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003
(EUT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), rådets direktiv 91/68/EEG av den
28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenska-
pen (EGT L 46, 19.2.1991, s. 19, svensk specialutgåva, område 3, volym 36, s. 155,
Celex 31991L0068), senast ändrat genom kommissionens beslut 2005/932/EG (EUT
L 340, 23.12.2005, s. 68, Celex 32005D0932), rådets direktiv 91/174/EEG av den 25
mars 1991 om krav beträffande avel och härstamning vid saluföring av renrasiga djur
samt om ändring av direktiv 77/504/EEG och 90/425/EEG (EGT L 85, 5.4.1991,
s. 37, svensk specialutgåva, område 3, volym 36, s. 232, Celex 31991L0174), rådets
direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln
inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som
inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i
bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54, svensk specialut-
gåva, område 3, volym 45, s. 53, Celex 31992L0065), senast ändrat genom rådets
direktiv 2004/68/EG (EUT L 139, 30.4.2004, s. 320, Celex 32004L0068), Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning
av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG
och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG (EUT L 325, 12.12.2003, s. 31,
Celex 32003L0099).

background image

3

SFS 2006:807

5 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får

meddela föreskrifter om att djur som omfattas av kontroll enligt denna lag
får överlåtas under särskild beteckning som är förbehållen sådana djur.

6 §

Om det finns hälsokontroll anordnad för slaktsvin eller nötkreatur, får

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket

1. meddela föreskrifter om att en avgift får tas ut vid slakt av svin eller

nötkreatur från sådana besättningar som inte omfattas av kontrollen och i
vilka sjukdomar i särskilt hög grad förekommer, och

2. överlämna åt innehavare av slakteri att ta ut avgiften av den som lämnar

svinen eller nötkreaturen till slakt.

7 §

Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och dovhjort, får re-

geringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket meddela
föreskrifter om vad som skall gälla för att kronhjortar och dovhjortar som
inte omfattas av kontrollen skall få flyttas till eller från ett hägn. Föreskrif-
terna får avse också andra djurslag som hålls i sambete med kronhjort eller
dovhjort.

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

8 §

Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och

beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestäm-
melserna utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna i enlighet med vad
regeringen bestämmer.

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

9 §

Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet

och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, in-

formation och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyl-
digheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Rätt till upplysningar och tillträde

10 §

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offent-

liga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen och där göra un-

dersökningar och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för

inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.

background image

4

SFS 2006:807

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

11 §

Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla den

hjälp som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

12 §

Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av

lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

Vite

13 §

Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de EG-bestäm-

melser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Rättelse

14 §

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

Hjälp av polismyndighet

15 §

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande av

offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrif-
ter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av
EG-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Avgifter

16 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket

får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll
enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får

meddela föreskrifter om hur avgifterna skall beräknas.

background image

5

SFS 2006:807

Straffbestämmelser

17 §

Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter

mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § 3, 5 eller 7 §.

18 §

Till ansvar enligt denna lag döms inte, om gärningen är belagd med

straff i brottsbalken.

Om ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud har överträtts, döms inte till

ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller för-
budet.

�verklagande m.m.

19 §

Beslut enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter

som har meddelats av en sådan organisation eller sammanslutning som avses
i 3 § 2 eller av ett sådant slakteri som avses i 6 § 2, får överklagas hos Jord-
bruksverket.

Beslut som har meddelats av en sådan organisation som avses i artikel 7.2

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den
17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsme-
delsburna zoonotiska smittämnen

3

får överklagas hos Jordbruksverket.

20 §

Beslut som Jordbruksverket eller en annan statlig förvaltningsmyn-

dighet har meddelat enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har medde-
lats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Jordbruksverket för
det allmännas talan hos förvaltningsdomstol om en organisation, en sam-
manslutning eller ett slakteri först har beslutat i saken.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 §

En myndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart

även om det överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs lagen

(1985:342) om kontroll av husdjur m.m.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

ANN-CHRISTIN NYKVIST
(Jordbruksdepartementet)

3

EUT L 325, 12.12.2003, s.1 (Celex 32003R2160).

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.