SFS 2009:1260 Lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. / SFS 2009:1260 Lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
091260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av
husdjur, m.m.;

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (2006:807) om kontroll

av husdjur, m.m. ska ha följande lydelse.

20 §

Jordbruksverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdom-

stol, om det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av en annan statlig förvalt-

ningsmyndighet eller en officiell veterinär som förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer.

Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos förvaltningsdomstol, om

en organisation, en sammanslutning eller ett slakteri först har beslutat i sa-
ken. Detsamma gäller om det överklagade beslutet har meddelats av en offi-
ciell veterinär.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.

SFS 2009:1260

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.