SFS 1993:1614 Lag om Antarktis

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:924) om Antarktis / SFS 1993:1614 Lag om Antarktis
SFS 1993_1614 Lag om Antarktis

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1614

Utkom från trycket
den 29 december 1993

Lag
om Antarktis;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser till skydd för miljön i Antarktis och

för de ekosystem som beror av eller sammanhänger med Antarktis ekosys-
tem.

Lagen gäller för svensk medborgares och svensk juridisk persons vistelse

eller verksamhet i Antarktis. Med svensk medborgare jämställs utländsk
medborgare med hemvist i Sverige samt annan utländsk medborgare som
deltar i en expedition eller någon annan verksamhet som omfattas av
tillstånd enligt denna lag.

Bestämmelserna i 5 § andra stycket och 7 § andra stycket gäller även

utanför Antarktis.

2 § Med Antarktis avses i denna lag området söder om 60° sydlig bredd.

3 § I fråga om tillåten fångst enligt konventionen om bevarande av
marina levande tillgångar i Antarktis, daterad i Canberra den 20 maj 1980,
gäller vad som föreskrivs med stöd av fiskelagen (1993: 787).

4 § Den som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis skall vidta
nödvändiga åtgärder för att skydda och bevara miljön i Antarktis och de
ekosystem som beror av eller sammanhänger med Antarktis ekosystem.

Skydd för mineral, flora, fauna och särskilda platser

5 § Verksamhet som innebär efterforskning, undersökning, utvinning
och bearbetning av mineraltillgångar får inte förekomma. Vad nu sagts

1

Prop. 1992/93:140, bet. 1993/94: JoU7, rskr. 1993/94:28.

128-SFS 1993

4065

background image

SFS 1993:1614

gäller dock inte forskning med vetenskapligt ändamål som omfattas av ett
enligt denna lag meddelat tillstånd.

Om det finns skäl att anta, att mineraltillgångar har åtkommits i strid

med föreskrifterna i första stycket är även annan befattning med tillgång-
arna förbjuden.

6 § Det är förbjudet att genomföra atomexplosion eller placera radioak-
tivt avfall i Antarktis.

7 § Insamling eller skadlig påverkan av naturligt förekommande växtar-
ter eller djurarter får inte förekomma. Vad nu sagts gäller dock inte

vetenskaplig verksamhet som bedrivs med stöd av ett enligt denna lag
meddelat tillstånd.

Om det finns skäl att anta, att växter eller djur samlats in i strid med

föreskrifterna i första stycket är även annan befattning med dem förbju-
den.

8 § Växt eller djur av art som inte naturligt förekommer i Antarktis får

inte utan tillstånd föras in på land, på isshelfen eller i vattnet i Antarktis.

Vad nu sagts gäller inte livsmedel som hanteras under betryggande

kontroll.

Hundar som finns i området skall avlägsnas.

9 § Förekomsten av avfall i Antarktis skall i största möjliga utsträckning
begränsas. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om avfallshantering i Antarktis.

10 § Särskilt skyddsvärda områden får inte besökas utan tillstånd. Rege-

ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före-
skrifter om vilka områden som omfattas av tillståndskravet.

Skydd för den marina miljön vid sjöfart

11 § Bestämmelserna i 12 � 15 §§ gäller svenskt fartyg och annat fartyg

som används i verksamhet i Antarktis som står under svensk kontroll. Vad
nu sagts gäller dock inte utländskt statsfartyg.

12 § Olja eller oljehaltig blandning får inte släppas ut i havet från ett

fartyg. När ett fartyg är i Antarktis skall oljeslam, förorenad barlast,
tankspolvatten och andra oljehaltiga rester och blandningar behållas om-
bord.

Regeringen får medge undantag från dessa bestämmelser.

13 § Skadliga flytande ämnen och andra kemiska ämnen eller andra

ämnen i kvantiteter eller koncentrationer som är skadliga för den marina
miljön får inte släppas ut i havet från ett fartyg.

14 § Ett fartyg som är avsett för fler än tio personer får inte släppa ut

obehandlat toalettavfall inom 12 nautiska mil från land eller isshelfen.

4066

background image

SFS 1993:1614

15 § Fast avfall får inte släppas ut i havet från ett fartyg. Om det inte

sker inom 12 nautiska mil från närmaste land eller isshelfen får matrester
dock dumpas i havet om de passerat genom en sönderdelare eller av-
fallskvarn och är så finfördelade att de kan passera genom ett såll med
öppningar som inte är större än 25 millimeter.

Tillstånd

16 § Den som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis skall ha till-

stånd därtill. Detta gäller dock inte utövning av sådan rätt till fri sjöfart
som följer av allmänna folkrättsliga grundsatser.

Regeringen får medge undantag från första stycket i fråga om vistelse

och verksamhet som saknar betydelse från miljövårdssynpunkt.

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer prövar

frågor om tillstånd. I ett tillståndsbeslut skall anges den verksamhet som
tillståndet avser och de villkor som skall gälla för verksamheten. Ett
tillstånd får begränsas till viss tid.

18 § Ansökan om tillstånd skall innehålla en miljökonsekvensbeskriv-

ning som gör det möjligt att göra en samlad bedömning av vistelsens eller
verksamhetens påverkan på miljön i Antarktis och på de ekosystem som
beror av eller sammanhänger med Antarktis ekosystem.

Tillstånd till vistelse eller verksamhet skall meddelas om den angivna

vistelsen eller verksamheten inte medför risker för naturvårdens intressen
eller miljön i området.

Tillstånd skall vägras den som inte fullgjort sina skyldigheter enligt

tidigare tillstånd, om inte särskilda omständigheter föranleder annat.

19 § En verksamhet för vilken tillstånd meddelats skall omedelbart av-
brytas, om den medför eller det finns risk för att den medför icke förutsed-
da skador på miljön i Antarktis och på de ekosystem som beror av eller
sammanhänger med Antarktis ekosystem.

20 § Tillstånd enligt 17 § kan återkallas, om tillståndshavaren inte full-
gör sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor
som meddelats med stöd av lagen.

Verksamhet med huvudman från annan stat

21 § Den som yrkesmässigt anordnar eller deltar i en vistelse eller en
verksamhet i Antarktis för vilken huvudmannen kommer från en annan
fördragsslutande stat skall förvissa sig om att denne har de tillstånd eller
motsvarande medgivande som krävs för vistelsen eller verksamheten i
Antarktis.

Tillstånd eller medgivande som meddelats i huvudmannens hemland

gäller även för en svensk deltagares vistelse eller verksamhet i Antarktis
enligt första stycket.

4067

background image

SFS 1993:1614

Observatör från annan fördragsslutande stat, eller vetenskapsman från

sådan stat, vilken utbytesvis deltar i svensk expedition, omfattas inte av
denna lag vid fullgörandet av sitt uppdrag. Vad nu sagts gäller också den
personal som följer med en sådan person för uppdraget.

Tillsyn m. m.

22 § Tillsynen över att denna lag samt föreskrifter eller villkor som
meddelats med stöd av lagen följs, skall utövas av regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer.

23 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att såväl denna lag som föreskrifter och villkor som har medde-
lats med stöd av lagen skall följas.

Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

24 § Innehavaren av ett tillstånd skall på begäran lämna tillsynsmyndig-
heten de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Upplysningar och handlingar skall på begäran också lämnas till officiell

observatör som utsetts av annan fördragsslutande stat och vars uppdrag
anmälts till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Tillsynsmyndigheten och en observatör har rätt att få tillträde till en

lokal eller ett område eller ett transportmedel där verksamhet som omfat-
tas av tillstånd bedrivs. De har också rätt att undersöka förhållanden som
är av betydelse för tillämpningen av en föreskrift eller ett villkor för
tillståndet.

Straffbestämmelser m. m.

25 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller
av oaktsamhet

1. bryter mot 5 - 7 §§, 8 § första stycket, 10 §, 1 2 - 16 §§, 21 § eller 29 §

andra stycket, eller

2. underlåter att iaktta en föreskrift eller åsidosätter villkor som har

meddelats med stöd av 9 § eller 17 §, eller

3. inte fullgör vad som åligger honom enligt 24 § eller lämnar oriktig

uppgift i ett sådant fall, eller

4. fortsätter att bedriva en verksamhet efter det att verksamheten borde

ha avbrutits enligt 19 §.

För försök och medverkan till brott döms till ansvar enligt 23 kap.

brottsbalken.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
Om en gärning enligt första stycket 3 är belagd med straff i brottsbalken

skall för en sådan gärning inte dömas till ansvar enligt denna lag.

26 § Den som inte följer ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud enligt
23 § får inte dömas till ansvar enligt denna lag för den gärning som
omfattas av föreläggandet eller förbudet.

4068

background image

SFS 1993:1614

27 § Egendom som varit föremål för brott enligt denna lag eller egendo-
mens värde skall förverkas om det inte är uppenbart oskäligt.

Ett föremål som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller

föremålets värde får förklaras förverkat om det är nödvändigt för att
förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl.

�verklagande

28 § Andra beslut i särskilda fall än sådana som regeringen eller en
allmän domstol har meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsrätten.

Statens naturvårdsverk får överklaga beslut om tillstånd som någon

annan myndighet än regeringen meddelat enligt denna lag eller enligt
bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen.

Nödsituationer

29 § De bestämmelser som finns i denna lag skall inte gälla i nödsi-
tuationer som omfattar skyddet för miljön eller säkerhet för mänskligt liv,
luftfartyg, fartyg eller utrustning av högt ekonomiskt värde.

I en sådan situation skall var och en handla så att minsta möjliga

påverkan uppkommer på miljön i Antarktis och på ekosystem som beror
av eller sammanhänger med Antarktis ekosystem.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

OLOF JOHANSSON
(Miljö- och natur-
resursdepartementet)

4069

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.