SFS 2006:924 Lag om Antarktis

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:924) om Antarktis / SFS 2006:924 Lag om Antarktis
060924.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Antarktis;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Definitioner

1 § I denna lag avses med

Antarktis: området söder om 60° sydlig bredd,
Antarktisfördraget: 1959 års fördrag om Antarktis (S� 1984:5),
miljöskyddsprotokollet: 1991 års miljöskyddsprotokoll till Antarktisför-

draget (S� 1994:52),

part: stat som är part i Antarktisfördraget,
huvudman: den fysiska eller juridiska person på vilkens uppdrag en vis-

telse eller verksamhet i Antarktis organiseras, bedrivs eller avses att bedri-
vas,

miljön i Antarktis: miljön i Antarktis och de ekosystem som beror av eller

hänger samman med miljön i Antarktis,

miljöfarlig olycka: en händelse som medför eller kan medföra en bety-

dande skada på miljön i Antarktis,

utländskt tillstånd: tillstånd eller medgivande som enligt motsvarande

lagstiftning hos en annan part krävs för en vistelse eller verksamhet i
Antarktis,

fartyg: fartyg, oavsett typ, som används i den marina miljön och fasta el-

ler flytande plattformar,

observatör: en person som är utsedd av en annan part för att observera

efterlevnaden av Antarktisfördraget eller miljöskyddsprotokollet och som
den andra parten har anmält till regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer, eller en person som har utsetts vid Antarktisfördragets
konsultativa möten för att utföra inspektioner enligt förfaranden som skall
fastställas av ett sådant möte,

särskilda dragningsrätter: de av Internationella valutafonden använda

särskilda dragningsrätterna (SDR).

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller

1. svenska medborgare och svenska juridiska personer,

1 Prop. 2005:06/179, bet. 2005/06:MJU22, rskr. 2005/06:344.

SFS 2006:924

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

2

SFS 2006:924

2. utländska medborgare som har hemvist i Sverige, och
3. utländska medborgare som deltar i en expedition eller annan verksam-

het som har tillstånd enligt denna lag.

De särskilda bestämmelserna om fartyg i Antarktis i 11 § gäller svenska

fartyg och andra utländska fartyg än statsfartyg som används i en verksam-
het i Antarktis där huvudmannen är svensk medborgare, svensk juridisk per-
son eller utländsk medborgare som har hemvist i Sverige.

Trots första stycket skall lagen inte tillämpas på en observatör eller den

som från en annan parts expedition eller station i Antarktis utbytesvis deltar
i en verksamhet som har tillstånd enligt denna lag eller har fått dispens från
kravet på tillstånd.

Allmänna bestämmelser om skydd för miljön i Antarktis

3 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt denna lag vistas eller bedriva
verksamhet i Antarktis.

Första stycket gäller inte
1. överflygning, eller
2. utövande av sådan rätt till fri sjöfart som följer av folkrätten om det fria

havet.

4 § Den som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis skall vidta de åt-
gärder som med anledning av vistelsen eller verksamheten behövs för att

1. förebygga att avfall uppkommer och lämnas kvar i Antarktis,
2. i övrigt skydda och bevara miljön i Antarktis.

5 § Det är förbjudet att genomföra en atomexplosion eller placera radio-
aktivt avfall i Antarktis.

6 § I den mån annat inte uttryckligen framgår av ett tillstånd enligt 3 §, är
det i Antarktis förbjudet att

1. efterforska, samla in, undersöka, utvinna eller bearbeta mineraltill-

gångar och meteoriter,

2. samla in eller skadligt påverka en växt- eller djurart som är naturligt

förekommande i Antarktis,

3. på land, på isshelfen eller i vattnet föra in exemplar av en växt- eller

djurart som inte är naturligt förekommande i Antarktis, eller

4. besöka särskilt skyddsvärda områden.
Första stycket 2 gäller inte fångst som är tillåten enligt konventionen om

bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, daterad i Canberra den
20 maj 1980 (S� 1984:21). För sådan fångst finns bestämmelser i rådets för-
ordning (EG) nr 600/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa
tekniska åtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av kon-
ventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis

2, rådets

förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa
kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av kon-
ventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och om
upphävande av förordningarna (EEG) nr 3943/90, (EG) nr 66/98 och (EG)

2 EUT L 97, 1.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0600).

background image

3

SFS 2006:924

nr 1721/1999

3 samt i

fiskelagen (1993:787) och i bestämmelser som har

meddelats med stöd av den lagen.

Första stycket 3 gäller inte livsmedel som hanteras under betryggande

kontroll.

7 § Den som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis skall vidta de
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs för att förebygga
uppkomsten av miljöfarliga olyckor.

Innan verksamheten i Antarktis påbörjas skall huvudmannen upprätta den

eller de beredskapsplaner som med anledning av verksamhetens innehåll be-
hövs i fråga om att hantera miljöfarliga olyckor. Beredskapsplanerna skall
hållas aktuella så länge verksamheten bedrivs.

8 § Om det visar sig att en verksamhet som omfattas av tillstånd enligt
denna lag medför eller kan befaras medföra en tidigare oförutsedd skada på
miljön i Antarktis, skall verksamheten omedelbart avbrytas.

9 § Om en miljöfarlig olycka inträffar som en följd av en verksamhet i
Antarktis skall huvudmannen och den som orsakar en sådan olycka vidta de
rimliga åtgärder som behövs för att snabbt och effektivt undvika, minimera
eller begränsa effekterna av olyckan.

10 § Om det finns skäl att anta att en mineraltillgång, en meteorit, en växt
eller ett djur har åtkommits i strid med bestämmelserna i denna lag, är det
förbjudet att befatta sig med materialet, växten eller djuret på ett sätt som är
ägnat att försvåra ett återställande.

Särskilda bestämmelser om fartyg i Antarktis

11 § I havet i Antarktis är det förbjudet att från ett fartyg släppa ut

1. oljor eller oljehaltiga blandningar,
2. andra skadliga flytande ämnen, kemiska ämnen eller andra ämnen i

kvantiteter eller koncentrationer som är skadliga för den marina miljön,

3. obehandlat toalettavfall, eller
4. fast avfall.
När ett fartyg är i Antarktis skall oljeslam, förorenad barlast, tankspolvat-

ten och andra oljehaltiga rester och blandningar behållas ombord.

Trots första stycket 3 får toalettavfall släppas ut från fartyg som inte är av-

sett för fler än tio personer, om utsläppet sker längre ut än 12 nautiska mil
från land eller isshelfen.

Trots första stycket 4 får matrester släppas ut, om utsläppet sker längre ut

än 12 nautiska mil från land eller isshelfen och matresterna har passerat ge-
nom en sönderdelare eller avfallskvarn och är så finfördelade att de kan pas-
sera genom ett såll med öppningar som inte är större än 25 millimeter.

3 EUT L 97, 1.4.2004, s. 16 (Celex 32004R0601).

4 SFS 2006:890�931

background image

4

SFS 2006:924

Tillstånd

12 § Frågor om tillstånd enligt denna lag prövas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

13 § En ansökan om tillstånd skall innehålla den miljökonsekvensbeskriv-
ning som behövs för att göra en samlad bedömning av vistelsens eller verk-
samhetens påverkan på miljön i Antarktis.

14 § Tillstånd får ges endast om

1. vistelsen eller verksamheten inte kan befaras medföra annat än en obe-

tydlig eller övergående påverkan på miljön i Antarktis, och

2. sökanden ställer godtagbar säkerhet för det ekonomiska ansvar som sö-

kanden har i händelse av en miljöfarlig olycka.

Om det finns särskilda skäl får tillstånd, trots första stycket 1, ges till en

vistelse eller verksamhet som kan befaras medföra mer än en obetydlig eller
övergående påverkan på miljön i Antarktis.

Tillstånd för verksamhet som avses i 6 § första stycket 1�3 får ges bara

om verksamheten ingår i en vetenskaplig forskning.

Staten behöver inte ställa en sådan säkerhet som avses i första stycket 2.

15 § Ett tillstånd skall förenas med de villkor som behövs med hänsyn till
skyddet för miljön i Antarktis.

16 § Ett tillstånd får återkallas om tillståndshavaren inte fullgör sina skyl-
digheter enligt denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller
villkor i tillståndet.

Verksamheter där huvudmannen inte omfattas av lagens
tillämpning

17 § Den som yrkesmässigt anordnar eller deltar i en vistelse eller verk-
samhet i Antarktis skall, om huvudmannen inte omfattas av denna lag, för-
vissa sig om att huvudmannen har ett utländskt tillstånd i den mån ett sådant
tillstånd krävs.

18 § Den som deltar i en vistelse eller verksamhet för vilken huvudman-
nen har ett utländskt tillstånd får trots bestämmelserna i 3�11 §§ vistas och
vidta åtgärder inom ramen för vad som är tillåtet enligt det utländska tillstån-
det.

Ersättningsskyldighet för åtgärder efter en miljöfarlig olycka

19 § Om skyldigheten att vidta åtgärder enligt 9 § inte har fullgjorts skall
huvudmannen betala ersättning till den part som i den åtgärdsskyldiges ställe
har vidtagit åtgärderna. Ersättningen skall motsvara kostnaden för de vid-
tagna åtgärderna.

20 § Om skyldigheten att vidta åtgärder enligt 9 § inte har fullgjorts och
sådana åtgärder inte har vidtagits av någon annan, är huvudmannen skyldig

background image

5

SFS 2006:924

att betala ersättning till den myndighet som regeringen bestämmer för vida-
rebefordran till den fond som administreras av Antarktisfördragets sekreta-
riat. Ersättningen skall så långt som möjligt motsvara kostnaderna för att
vidta åtgärderna.

21 § En huvudman är inte ersättningsskyldig enligt 19 och 20 §§ om hu-
vudmannen visar att den miljöfarliga olyckan har orsakats av

1. en handling eller underlåtenhet som var nödvändig för att skydda män-

niskors liv eller säkerhet,

2. en naturhändelse av exceptionell karaktär som inte skäligen kunde för-

utses med hänsyn till de normala omständigheterna i Antarktis och som fått
effekter som inte skäligen kunnat undvikas eller minimeras med skyddsåt-
gärder eller andra försiktighetsmått i verksamheten,

3. en terroristhandling,
4. en krigshandling som riktats mot verksamheten, eller
5. en åtgärd som någon på uppdrag av staten vidtagit för att avhjälpa en

miljöfarlig olycka som hänt i någon annans verksamhet, om det med hänsyn
till omständigheterna var motiverat att vidta åtgärden.

22 § En huvudmans ersättningsskyldighet enligt 19 eller 20 § när en miljö-
farlig olycka har inträffat som en följd av en verksamhet som bedrivs på ett
fartyg är begränsad till 1 miljon särskilda dragningsrätter om fartygets dräk-
tighetstal inte överstiger 2 000.

Om fartygets dräktighetstal är högre höjs ansvarsgränsen
1. med 400 särskilda dragningsrätter för varje dräktighetstal från och med

dräktighetstalet 2 001 till och med dräktighetstalet 30 000,

2. med 300 särskilda dragningsrätter för varje dräktighetstal från och med

dräktighetstalet 30 001 till och med dräktighetstalet 70 000, och

3. med 200 särskilda dragningsrätter för varje dräktighetstal över 70 000.

23 § En huvudmans ersättningskyldighet enligt 19 eller 20 §, i andra fall
än de som avses i 22 §, är begränsad till 3 miljoner särskilda dragningsrätter.

24 § Bestämmelserna om ansvarsbegränsning i 22 och 23 §§ gäller inte
om den miljöfarliga olyckan har orsakats med uppsåt eller av grov oaktsam-
het.

25 § En annan parts rätt till ersättning från en huvudman för en icke-statlig
verksamhet enligt 19 § går förlorad om parten inte har väckt talan om ersätt-
ning vid Stockholms tingsrätt senast tre år efter det att de ersättningsgrun-
dande åtgärderna påbörjades eller, om följande tidpunkt infaller senare, se-
nast tre år efter det att parten fick eller borde ha fått kännedom om identite-
ten på huvudmannen för den verksamhet eller vistelse i vilken olyckan
hände.

Om talan enligt första stycket inte har väckts inom 15 år från den dag åt-

gärderna började vidtas, bortfaller rätten till ersättning.

background image

6

SFS 2006:924

Dispens

26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i det
enskilda fallet ge dispens från tillståndskravet i 3 §. Dispens får ges bara om
vistelsen eller verksamheten saknar betydelse för miljön i Antarktis.

Nöd

27 § Bestämmelserna om förbud och skyldigheter i 3�11 och 17 §§ gäller
inte i en nödsituation som avser skyddet för miljön eller säkerheten för
mänskligt liv, luftfartyg, fartyg eller egendom med ett stort ekonomiskt
värde.

I en sådan nödsituation skall var och en handla så att miljön i Antarktis

påverkas så lite som möjligt.

Bemyndigande att meddela föreskrifter

28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. avfallshantering i Antarktis,
2. vilka områden som är sådana särskilt skyddsvärda områden som avses i

6 § första stycket 4,

3. skyldigheten att vidta förebyggande åtgärder enligt 7 §,
4. beredskapsplaner enligt 7 §,
5. vad som krävs av en miljökonsekvensbeskrivning enligt 13 §, och
6. beräkning och betalning av ersättning enligt 20 §.

Tillsyn

29 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall ut-
öva tillsyn över efterlevnaden av denna lag, föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen och bestämmelser i tillstånd som getts enligt lagen.

30 § Den som har fått ett tillstånd enligt denna lag skall

1. på tillsynsmyndighetens begäran ge myndigheten de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen, och

2. på tillsynsmyndighetens eller en observatörs begäran ge observatören

de upplysningar och handlingar som observatören behöver för sitt uppdrag.

31 § Tillsynsmyndigheten och en observatör har rätt att få tillträde till en
lokal, ett område eller ett transportmedel där en verksamhet som omfattas av
förbud eller tillståndskrav enligt denna lag bedrivs.

Tillsynsmyndigheten har också rätt att undersöka förhållanden som har

betydelse för tillämpningen av en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen eller i tillståndet.

32 § Det som sägs om en observatör i 30 och 31 §§ gäller enbart på land
och på isshelfen i Antarktis och på alla fartyg och luftfartyg som befinner sig
på platser för landsättning eller ombordtagning av last eller personal på land
eller på isshelfen.

background image

7

SFS 2006:924

33 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för efterlevnaden av denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen och bestämmelser i tillstånd som getts enligt lagen.

Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Straff m.m.

34 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller
av oaktsamhet

1. bryter mot ett förbud i 3, 5, 6, 10 eller 11 §,
2. bryter mot 8 § genom att fortsätta en verksamhet trots att den skulle ha

avbrutits,

3. bryter mot 9 § genom att underlåta att vidta en åtgärd som behövs för

att undvika, minimera eller begränsa effekterna av en miljöfarlig olycka,

4. bryter mot ett villkor som med stöd av 15 § finns i ett tillstånd,
5. bryter mot 17 § genom att underlåta att förvissa sig om att huvudman-

nen har de tillstånd som behövs för verksamheten,

6. bryter mot 27 § andra stycket genom att i en nödsituation handla på ett

sätt som påverkar miljön mer än nödvändigt, eller

7. bryter mot en bestämmelse i 30 eller 31 § genom att underlåta att lämna

en upplysning eller handling, genom att lämna en oriktig uppgift eller ge-
nom att vägra tillsynsmyndigheten eller en observatör tillträde eller tillsyns-
myndigheten möjlighet att undersöka.

�r brottet grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det har
medfört eller kunnat medföra varaktiga skador av stor omfattning, om gär-
ningen annars varit av särskilt farlig art eller innefattat ett medvetet riskta-
gande av allvarligt slag eller om gärningsmannen, när det krävts särskild
uppmärksamhet eller skicklighet, har gjort sig skyldig till en försummelse av
allvarligt slag.

För försök till brott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
I ringa fall döms inte till ansvar.
Om en gärning som avses i första stycket 7 är belagd med straff i brotts-

balken, skall det för samma gärning inte dömas till ansvar enligt denna lag.

35 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

1. bryter mot en bestämmelse om avfallshantering som regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
28 § 1,

2. bryter mot en bestämmelse om skyldighet att vidta förebyggande åtgär-

der eller att upprätta beredskapsplaner som regeringen eller, efter regering-
ens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 28 § 3.

I ringa fall döms inte till ansvar.

36 § Den som inte följer ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud enligt
33 § får inte dömas till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas
av föreläggandet eller förbudet.

37 § Egendom som har varit föremål för ett brott som avses i 34 § eller
egendomens värde skall förverkas om det inte är uppenbart oskäligt.

background image

8

SFS 2006:924

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Ett föremål som har använts som hjälpmedel vid ett brott som avses i 34 §

eller föremålets värde får förklaras förverkat om det är nödvändigt för att fö-
rebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl.

�verklagande

38 § Beslut som i det enskilda fallet har meddelats av någon annan än re-
geringen eller en allmän domstol enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Naturvårdsverket får överklaga beslut om tillstånd som en förvaltnings-

myndighet har meddelat enligt denna lag eller enligt bestämmelser som har
meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om 20 §

och i övrigt den 1 oktober 2006 då lagen (1993:1614) om Antarktis skall
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

LENA SOMMESTAD
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.