SFS 2011:611 Lag om ändring i lagen (2006:924) om Antarktis

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:924) om Antarktis / SFS 2011:611 Lag om ändring i lagen (2006:924) om Antarktis
110611.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:924) om Antarktis;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 38 § lagen (2006:924) om Antark-

tis ska ha följande lydelse.

38 §

Beslut som i det enskilda fallet har meddelats av någon annan än re-

geringen eller en allmän domstol enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga beslut

om tillstånd som en förvaltningsmyndighet har meddelat enligt denna lag el-
ler enligt bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

SFS 2011:611

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.