SFS 1992:268

920268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:268

om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar

utkom från trycket

och katter;

utfärdad den 7 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § lagen (1943:459) om tillsyn

över hundar och katter^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1991/92; 111, LU33, rskr. 234.

^ Lagen omtryckt 1987:260.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1987:260.

589

\

\

¬

background image

SFS 1992:268

6 §' Skada som orsakas av hund skall ersättas av dess ägare, ändå att han
ej är vållande till skadan. Vad ägaren sålunda nödgats utgiva äger han sökå
åter av den som har vållat skadan.

Vad nu sta dgats om ägare till hund gälle ock den som mottagit hunden

till underhåll eller nyttjande.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte for skada sorn

orsakas av en tjänstehund när en polisman använder den i tjänsten, om
den skadelidande har betett sig på ett sådant sätt att det har varit påkallat

att ingripa mot honom.

Vid tillämpningen av tredje stycket skall med polisman likställas sådan

vaktpost eller annan som vid forsvarsmakten tjänstgör for bevakning eller

för att upprätthålla ordning.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1987:260.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.