SFS 1991:261

910261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:261

oni ändring i lagen (1943:459) om tillsyn öv er hundar

Ulkom från lr\'ckct

och katter;

den 22 m aj 1991

utfärdad den i 8 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 8§ lagen (1 943:459) om tillsyn

över hundar och katter- skall ha följande lydelse.

; 1'rop. 1990/91:68. JuUlO. rskr. 155.

' Lagen omlryc kt 1987:260. Senaste lydelse av lagens rubrik 1987:260.

497

¬

background image

SFS 1991:261

8 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 2 §, 3 § tredje

stycket andra meningen eller 7 § andra meningen eller mot beslut som har

meddelats med stöd av 3 ^ första stycket, döms till böter.

Den som försummar att lämna underrättelse enligt 4 § första stycket

döms till penningböter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringe ns vägnar

M.ATS HELLS TR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.