SFS 2018:54 Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter / SFS 2018:54 Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
180054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över
hundar och katter;

utfärdad den 1 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:1150) om till-

syn över hundar och katter

dels att 8, 9, 11�13, 15, 17, 18, 20 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 11 a och 18 a §§, och när-

mast före 18 a § en ny rubrik av följande lydelse.

8 §

2

Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får länssty-

relsen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga
skada eller avsevärd olägenhet.

Såväl förelägganden som förbud får förenas med vite.

9 §

Länsstyrelsen får meddela de förelägganden som behövs för att bestäm-

melserna om märkning och registrering av en hund i denna lag ska följas.

Förelägganden enligt första stycket får förenas med vite.

11 §

3

För att hindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet får

länsstyrelsen, om inte andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga,
besluta att den ska omhändertas.

Om det är nödvändigt att omedelbart omhänderta en hund för något av de

syften som anges i första stycket, får Polismyndigheten besluta om detta.

11 a §

Om ett beslut om omhändertagande har meddelats av Polismyndig-

heten, ska myndigheten skyndsamt informera länsstyrelsen om beslutet.
Länsstyrelsen ska skyndsamt pröva om beslutet ska fortsätta att gälla.

Den beslutande myndigheten ska ansvara för att omhändertagandet verk-

ställs. Om länsstyrelsen beslutar att Polismyndighetens beslut om omhänder-
tagande ska fortsätta att gälla, ska länsstyrelsen skyndsamt ta över ansvaret
för verkställigheten av beslutet.

12 §

4

Om en hund har omhändertagits med stöd av 11 §, får ägaren eller

innehavaren inte förfoga över hunden utan tillstånd av den beslutande myn-
digheten. Länsstyrelsen får, efter utredning, besluta att hunden ska säljas,

1 Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145.

2 Senaste lydelse 2014:707.

3 Senaste lydelse 2014:707.

4 Senaste lydelse 2014:707.

SFS 2018:54

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

2

SFS 2018:54

skänkas bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om
det annars finns särskilda skäl, avlivas.

Länsstyrelsen ska ansvara för att beslut enligt första stycket verkställs.

13 §

5

Om det inte längre finns skäl för omhändertagandet, ska den beslu-

tande myndigheten besluta att detta genast ska upphöra.

15 §

Länsstyrelsen får meddela förbud att ha hand om hund (hundförbud)

för den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen över en hund.

Vid bedömningen av om ett hundförbud bör meddelas ska det särskilt be-

aktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott där han eller
hon har använt en hund som vapen eller vid upprepade tillfällen har varit före-
mål för föreläggande eller förbud enligt 8 § eller har haft hand om en hund
som har omhändertagits enligt 11 §.

Hundförbud ska inte meddelas om det är uppenbart att de omständigheter

som gett upphov till att ett hundförbud övervägs inte kommer att upprepas.

Hundförbudet får avse viss tid eller gälla tills vidare.
Den som är under femton år får inte meddelas hundförbud.

17 §

6

Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträtts-

havaren eller någon som företräder honom eller henne ta hand om hunden.
När detta har skett ska hundens ägare eller innehavare snarast underrättas. Om
han eller hon inte är känd ska i stället länsstyrelsen underrättas. Om jakträtts-
havaren eller den som företräder honom eller henne inte vill ta hand om
hunden, ska länsstyrelsen ansvara för att omhänderta hunden.

Kan inte hunden tas om hand, får länsstyrelsen besluta att avliva hunden,

om detta är angeläget från viltvårdssynpunkt och försvarligt även med hänsyn
till omständigheterna i övrigt.

18 §

7

Har inte ägaren eller innehavaren, efter det att kostnader betalats en-

ligt 20 §, återtagit hunden inom fem dagar efter det att han eller hon underrät-
tades om omhändertagandet eller, om ägaren eller innehavaren inte är känd,
inom tio dagar efter det att länsstyrelsen underrättades, får jakträttshavaren
behålla hunden eller länsstyrelsen, efter utredning, besluta att sälja, skänka
bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det
annars finns särskilda skäl, avliva hunden.

Hjälp av Polismyndigheten

18 a §

Polismyndigheten ska på begäran av länsstyrelsen lämna den hjälp

som behövs för att länsstyrelsen ska kunna verkställa beslut enligt denna lag.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

5 Senaste lydelse 2014:707.

6 Senaste lydelse 2014:707.

7 Senaste lydelse 2014:707.

background image

3

SFS 2018:54

20 §

8

�garen eller innehavaren av en hund som har omhändertagits med

stöd av 11 eller 17 § ska betala de kostnader som omhändertagandet medfört.
Länsstyrelsen och Polismyndigheten får ge förskott av allmänna medel på
kostnaderna.

Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen och Polismyndigheten i en-

skilda fall medge undantag från skyldigheten att betala kostnaderna. I sådana
fall ska kostnaderna slutligt betalas av den myndighet som har gett förskott på
kostnaden.

Om länsstyrelsen har beslutat att en hund som omhändertagits ska säljas,

får länsstyrelsen och Polismyndigheten ta ut ersättning för kostnaderna för
omhändertagandet och försäljningen ur köpesumman. Köpesumman ska i
första hand täcka länsstyrelsens kostnader.

26 §

Länsstyrelsens och Polismyndighetens beslut enligt denna lag och be-

slut om registrering av hund som meddelas av Jordbruksverket eller av den
som ansvarar för driften av registret får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol.

Bestämmelserna i 22�28 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223) ska

tillämpas, om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation.

Jordbruksverket för det allmännas talan i förvaltningsdomstol, om det

överklagade beslutet har meddelats av en organisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder ikraft den 1 juni 2018.
2. �renden som inletts vid Polismyndigheten men ännu inte avgjorts före

ikraftträdandet handläggs enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2014:707.

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.