SFS 2018:368 Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter / SFS 2018:368 Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
SFS2018-368.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar

och katter

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 7 §§ lagen (2007:1150) om
tillsyn över hundar och katter ska ha följande lydelse.

6 § Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av person-
uppgifter i hundregistret. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Jordbruksverket får besluta att överlåta driften av registret till en annan
myndighet eller till en organisation.

7 § Bestämmelserna i 5 och 6 §§ kompletterar Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat
följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245.

SFS

2018:368

Publicerad
den

4 maj 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.