SFS 1995:1684 Lag om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter / SFS 1995:1684 Lag om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter
SFS 1995_1684 Lag om ändring i lagen (1943_459) om tillsyn över hundar och katter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1684

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn över
hundar och katter;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1943:459) om tillsyn

över hundar och katter2 skall ha följande lydelse.

9 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos läns-
styrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

2

Lagen omtryckt 1987:260.

3376

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.