SFS 2022:186 Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter / SFS 2022:186 Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
SFS2022-186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar

och katter

Utfärdad den 10 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1�6, 9, 16, 19 och 26 §§ och rubriken
närmast före 2 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska ha
följande lydelse.

1 § Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett
sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter
behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Särskilda bestämmelser om tillsyn över hundar finns i rennäringslagen

(1971:437).

Märkning och registrering av hundar och katter
2 §
Den som äger en hund eller en katt ska låta märka sitt djur så att det
kan identifieras. Märkningen ska vara bestående.

3 § Statens jordbruksverk ska föra register över hund- och kattägare.
�garen ska registrera sitt ägarskap i ett sådant register.

Regeringen får meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får överlåta

uppgiften att föra register över hund- eller kattägare till en annan myndighet
eller till en organisation.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. skyldighet för hund- och kattägare att betala en avgift för registreringen

och för utrustning för att läsa av märkningen, och

2. beräkningen av avgiften.

4 § Bestämmelserna i 2 och 3 §§ gäller hundar och katter som stadig-
varande finns i Sverige.

5 §2 Register över hund- och kattägare enligt 3 § får användas för att
fastställa vem som äger en hund eller en katt.

Tullverket, Jordbruksverket, länsstyrelserna, Polismyndigheten och de

kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydds-
området får medges direktåtkomst till register över hund- och kattägare.

1 Prop. 2021/22:49, bet. 2021/22:MJU13, rskr. 2021/22:176.
2 Senaste lydelse 2014:707.

SFS

2022:186

Publicerad
den

15 mars 2022

background image

SFS

2022:186

2

6 §3 Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av
personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.

Den myndighet eller den organisation som med stöd av 3 § andra stycket

får uppgiften att föra register är personuppgiftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som myndigheten eller organisationen utför.

9 §4 Länsstyrelsen får meddela de förelägganden som behövs för att be-
stämmelserna om märkning och registrering av en hund eller en katt i denna
lag ska följas.

Förelägganden enligt första stycket får förenas med vite.

16 § Under tiden den 1 mars�20 augusti ska hundar hållas under sådan
tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under
den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras
från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för
viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund ska hållas kopplad.

19 § En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller
innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller
innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av
den som vållat skadan.

Första stycket gäller inte för skador som orsakas av en tjänstehund när en

polisman eller vaktpost eller annan person som vid Försvarsmakten tjänstgör
för bevakning eller för att upprätthålla ordning använder hund i tjänsten, om
den skadelidande har betett sig på ett sådant sätt att det har varit motiverat
att ingripa mot honom eller henne.

26 §5 Länsstyrelsens och Polismyndighetens beslut enligt denna lag och
beslut om registrering av en hund eller en katt som har fattats av Jordbruks-
verket eller av den som ansvarar för uppgiften att föra register får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.

Om beslutet har meddelats av en organisation tillämpas 36�39 §§ och

42�47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Jordbruksverket för det allmännas talan i förvaltningsdomstol, om det

överklagade beslutet har meddelats av en organisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Skyldigheten att märka och registrera sin katt gäller inte katter som är

födda före den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2018:368.
4 Senaste lydelse 2018:54.
5 Senaste lydelse 2018:830.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.