SFS 2010:1978 Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter / SFS 2010:1978 Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
101978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över
hundar och katter;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 § lagen (2007:1150) om tillsyn

över hundar och katter ska ha följande lydelse.

25 §

Beslut enligt 8 och 15 §§ ska delges den mot vilken beslutet avses

gälla. Delgivning får inte ske enligt 34�38 och 47�51 §§ delgivningslagen
(2010:1932).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats

före den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1978

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.