SFS 2007:162 Lag om bilskrotningsfonden

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2007:162) om bilskrotningsfonden / SFS 2007:162 Lag om bilskrotningsfonden
070162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om bilskrotningsfonden;

utfärdad den 12 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Bilskrotningsfonden har bildats av skrotningsavgifter som enligt bil-
skrotningslagen (1975:343) betalats till staten för personbilar, bussar och
lastbilar som har en totalvikt som inte överstiger 3 500 kilogram och som
har registrerats i vägtrafikregistret.

Bilskrotningsfonden skall användas för skrotningsersättning och skrot-

ningsbidrag.

2 § Med en uttjänt bil avses detsamma som i 15 kap. 2 § miljöbalken.

3 § Skrotningsersättning får, i mån av tillgång på medel i bilskrotningsfon-
den, ges till den som äger en uttjänt bil som lämnas för skrotning och för vil-
ken ett sådant mottagningsbevis som avses i 15 kap. 24 § miljöbalken utfär-
das, om bilen

1. är av en årsmodell äldre än 1989 och enligt vägtrafikregistret inte var

avställd den 31 augusti 2006, eller

2. har tillfallit kommunen enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i

vissa fall.

Skrotningsersättning får inte ges om en sådan ersättning eller ersättning

av motsvarande art enligt äldre föreskrifter tidigare har betalats ut för bilen.

4 § Skrotningsbidrag får, i mån av tillgång på medel i bilskrotningsfonden,
ges till en kommun för dess verksamhet med att samla in fordonsvrak som
kan tillfalla kommunen enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i
vissa fall och för att ställa i ordning på platser där sådana bilar övergivits.

5 § Frågor om skrotningsersättning prövas av Vägverket. Vägverkets be-
slut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätt.

Frågor om skrotningsbidrag prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut

får överklagas till Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets beslut får inte över-
klagas.

1 Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131.

SFS 2007:162

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

2

SFS 2007:162

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om skrotningsersättningens stor-
lek.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om villkoren för utbetalning av skotningsersättning och skrot-
ningsbidrag samt om bilskrotningsfondens förvaltning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007, då bilskrotningslagen

(1975:343) skall upphöra att gälla.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför

sig till tiden före den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

ANDREAS CARLGREN
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.