SFS 2008:1048 Lag om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2008:1048) om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m. / SFS 2008:1048 Lag om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.
081048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skyldighet för kommunerna att lämna
uppgifter om djurskydd m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

En kommun är skyldig att på begäran av länsstyrelsen i det län där

kommunen är belägen till länsstyrelsen lämna sådana uppgifter från sitt ar-
kiv om djurskyddsverksamhet och om offentlig kontroll av livsmedel och
foder i primärproduktionen som kan antas vara av betydelse för länsstyrel-
sens verksamhet inom dessa områden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ESKIL ERLANDSSON
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2008/09:13, bet. 2008/09:MJU6, rskr. 2008/09:45.

SFS 2008:1048

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.