SFS 2010:285 Lag om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign

100285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign;

utfärdad den 22 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2–4, 6–8, 11, 13, 14 och 17 §§ la-

gen (2008:112) om ekodesign ska ha följande lydelse.

2 §

Med en energianvändande produkt och en energianvändande del avses

en produkt respektive en del som omfattas av en föreskrift enligt 4 § första
stycket eller av föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upp-
rättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande
produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparla-
mentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG.

3 §

Med en representant avses en fysisk eller juridisk person som är etable-

rad inom Europeiska gemenskapen och som av en tillverkare fått skriftlig
fullmakt att handla på dennes vägnar i fråga om samtliga eller vissa av för-
pliktelserna och formaliteterna i denna lag eller i genomförandeåtgärder en-
ligt artikel 15 i direktiv 2005/32/EG.

Med en importör avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad

inom Europeiska gemenskapen och som inom sin näringsverksamhet släpper
ut en produkt från tredjeland på gemenskapens marknad.

4 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka typer av produkter och

delar som ska omfattas av lagens bestämmelser. Sådana föreskrifter får bara
avse produkter och delar som varit föremål för genomförandeåtgärder enligt
artikel 15 i direktiv 2005/32/EG.

Föreskrifter enligt första stycket får inte avse produkter eller delar som är

avsedda att stadigvarande ingå i byggnadsverk och som omfattas av bestäm-
melserna i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,
m.m. och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

6 §

En energianvändande produkt eller en energianvändande del får släp-

pas ut på gemenskapens marknad eller tas i bruk inom gemenskapen endast
om den uppfyller de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd av
5 § eller i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2005/32/EG.

Innan en energianvändande produkt eller en energianvändande del släpps

ut på gemenskapens marknad eller tas i bruk inom gemenskapen ska tillver-

1 Prop. 2009/10:93, bet. 2009/10:NU15, rskr. 2009/10:218.

SFS 2010:285

Utkom från trycket
den 4 maj 2010

background image

2

SFS 2010:285

karen eller dennes representant se till att det görs en bedömning av om pro-
dukten eller delen överensstämmer med de krav som ställs i föreskrifter som
meddelats med stöd av 5 § eller i föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt
artikel 15 i direktiv 2005/32/EG (bedömning av överensstämmelse).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur denna bedömning av överensstämmelse ska gå till.

7 §

Innan en energianvändande produkt eller en energianvändande del

släpps ut på gemenskapens marknad eller tas i bruk inom gemenskapen ska

a) en försäkran utfärdas av produktens eller delens tillverkare eller dennes

representant om att produkten eller delen överensstämmer med de krav som
anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § eller i föreskrifter i en
genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2005/32/EG (försäkran om
överensstämmelse), och

b) produkten eller delen förses med CE-märkning.
Tillverkaren eller dennes representant svarar för att produkten eller delen

uppfyller kraven enligt första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om de upplysningar som ska lämnas i en försäkran om
överensstämmelse.

8 §

En energianvändande produkt eller del får CE-märkas endast om den

uppfyller de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
eller i föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2005/
32/EG.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om CE-märkning av energianvändande produkter och delar.

För CE-märkning gäller vidare bestämmelserna i lagen (1992:1534) om

CE-märkning.

11 §

Om tillverkaren inte är etablerad inom Europeiska gemenskapen och

inte har någon representant inom gemenskapen svarar en energianvändande
produkts eller energianvändande dels importör för de skyldigheter som en-
ligt denna lag eller enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel
15 i direktiv 2005/32/EG åvilar tillverkaren eller dennes representant.

Om det i ett fall som anges i första stycket saknas importör åvilar dessa

skyldigheter varje fysisk eller juridisk person som släpper ut en energianvän-
dande produkt eller del på gemenskapens marknad eller tar den i bruk inom
gemenskapen.

13 §

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer (tillsynsmyn-

digheten) ska se till att denna lag, de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen samt föreskrifterna i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i
direktiv 2005/32/EG följs. Detta gäller dock bara i den utsträckning som det
inte finns relevanta bestämmelser om tillsyn i någon annan författning.

14 §

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
samt föreskrifterna i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2005/
32/EG ska följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

background image

3

SFS 2010:285

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för en tillverkare av energianvändande pro-
dukter och delar eller dennes representant att ersätta tillsynsmyndighetens
kostnader för provtagning och undersökning av prov. Sådana föreskrifter får
dock bara avse fall då produkten eller delen visat sig inte uppfylla de krav
som gäller enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen eller enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i
direktiv 2005/32/EG.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Bestämmelserna i 13, 14 och 17 §§ i deras nya lydelse tillämpas även

på sådana genomförandeåtgärder enligt artikel 15 i direktiv 2005/32/EG som
trätt i kraft före den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.