SFS 2011:395 Lag om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2008:112) om ekodesign / SFS 2011:395 Lag om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
110395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign;

utfärdad den 7 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1�14 och 17 §§ lagen (2008:112)

om ekodesign ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag syftar till att främja en effektiv energianvändning och en låg

miljöpåverkan av energirelaterade produkter och energirelaterade delar av
sådana produkter genom att miljöaspekter integreras i produktdesignen för
att förbättra produktens eller delens miljöprestanda under hela dess livscykel
(ekodesign).

2 §

3

Med en energirelaterad produkt och en energirelaterad del avses en

produkt respektive en del som omfattas av föreskrifter enligt 4 § första
stycket eller av föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om
upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelate-
rade produkter (omarbetning).

4

3 §

5

Med en representant avses en fysisk eller juridisk person som är eta-

blerad inom Europeiska unionen och som av en tillverkare fått skriftlig full-
makt att handla på dennes vägnar i fråga om samtliga eller vissa av förplik-
telserna och formaliteterna i denna lag eller i genomförandeåtgärder enligt
artikel 15 i direktiv 2009/125/EG.

Med en importör avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad

inom Europeiska unionen och som inom sin näringsverksamhet släpper ut en
produkt från tredjeland på unionsmarknaden.

4 §

6

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka typer av produkter och

delar som ska omfattas av lagens bestämmelser. Sådana föreskrifter får bara
avse produkter och delar som varit föremål för genomförandeåtgärder enligt
artikel 15 i direktiv 2009/125/EG.

1 Prop. 2010/11:61, bet. 2010/11:NU17, rskr. 2010/11:198.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om
upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produk-
ter (omarbetning) (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10, Celex 32009L0125).

3 Senaste lydelse 2010:285.

4 EUT L 285, 31.10.2009, s. 10, (Celex 32009L01215).

5 Senaste lydelse 2010:285.

6 Senaste lydelse 2010:285.

SFS 2011:395

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

2

SFS 2011:395

Föreskrifter enligt första stycket får inte avse produkter eller delar som är

avsedda att stadigvarande ingå i byggnadsverk och som omfattas av bestäm-
melserna i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,
m.m. och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att miljöaspekter ska integreras i produktdesignen be-
träffande energirelaterade produkter och energirelaterade delar i syfte att för-
bättra produktens eller delens miljöprestanda under hela dess livscykel.

6 §

7

En energirelaterad produkt eller en energirelaterad del får släppas ut

på unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen endast om den uppfyller
de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § eller i en ge-
nomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG.

Innan en energirelaterad produkt eller en energirelaterad del släpps ut på

unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen ska tillverkaren eller dennes
representant se till att det görs en bedömning av om produkten eller delen
överensstämmer med de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med
stöd av 5 § eller i föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i di-
rektiv 2009/125/EG (bedömning av överensstämmelse).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur denna bedömning av överensstämmelse ska gå till.

7 §

8

Innan en energirelaterad produkt eller en energirelaterad del släpps ut

på unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen ska

a) en EU-försäkran utfärdas av produktens eller delens tillverkare eller

dennes representant om att produkten eller delen överensstämmer med de
krav som anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § eller i före-
skrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG
(EU-försäkran om överensstämmelse), och

b) produkten eller delen förses med CE-märkning.
Tillverkaren eller dennes representant svarar för att produkten eller delen

uppfyller kraven enligt första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om de upplysningar som ska lämnas i en EU-försäkran om
överensstämmelse.

8 §

9

En energirelaterad produkt eller del får CE-märkas endast om den

uppfyller de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
eller i föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/
125/EG.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om CE-märkning av energirelaterade produkter och delar.

För CE-märkning gäller vidare bestämmelserna i lagen (1992:1534) om

CE-märkning.

7 Senaste lydelse 2010:285.

8 Senaste lydelse 2010:285.

9 Senaste lydelse 2010:285.

background image

3

SFS 2011:395

9 §

En EU-försäkran om överensstämmelse och den dokumentation som

legat till grund för bedömningen av överensstämmelse ska finnas tillgänglig
hos tillverkaren eller dennes representant tills tio år har förflutit sedan den
sista energirelaterade produkten tillverkades.

På begäran av en tillsynsmyndighet ska tillverkaren eller dennes represen-

tant ställa dokumentationen enligt första stycket till myndighetens förfogan-
de inom tio dagar från det att begäran har mottagits av tillverkaren eller den-
nes representant. Denna skyldighet gäller gentemot alla tillsynsmyndigheter
i Europeiska unionens medlemsstater.

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att en tillverkare av en energirelaterad produkt eller del
eller dennes representant ska, på det sätt som denne anser lämpligt, se till att
konsumenter får

a) den information som är nödvändig för att kunna använda produkten el-

ler delen energieffektivt och med låg miljöpåverkan, och

b) information om dels alla miljöaspekter som är knutna till produkten el-

ler delen under dess livscykel, dels fördelarna med ekodesign, om så krävs i
den relevanta genomförandeåtgärden.

11 §

10

Om tillverkaren inte är etablerad inom Europeiska unionen och inte

har någon representant inom unionen svarar en energirelaterad produkts eller
energirelaterad dels importör för de skyldigheter som enligt denna lag eller
enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/
125/EG åvilar tillverkaren eller dennes representant.

Om det i ett fall som anges i första stycket saknas importör åvilar dessa

skyldigheter varje fysisk eller juridisk person som släpper ut en energirelate-
rad produkt eller del på unionsmarknaden eller tar den i bruk inom unionen.

12 §

Energirelaterade produkter eller delar får demonstreras på handels-

mässor, utställningar, demonstrationer och liknande även om kraven i 5�8
och 10 §§, i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5, 6, 8 och 10 §§ och
i verkställighetsföreskrifter enligt 7 § inte har uppfyllts. Detta gäller dock
bara under förutsättning att det synligt anges att produkten eller delen inte
kommer att släppas ut på unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen för-
rän kraven har uppfyllts.

13 §

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer (tillsynsmyn-

digheten) ska se till att denna lag, de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen samt föreskrifterna i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i
direktiv 2009/125/EG följs. Detta gäller dock bara i den utsträckning som
det inte finns relevanta bestämmelser om tillsyn i någon annan författning.

11

14 §

12

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen

10 Senaste lydelse 2010:285.

11 Senaste lydelse 2010:285.

12 Senaste lydelse 2010:285.

background image

4

SFS 2011:395

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

samt föreskrifterna i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/
125/EG ska följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

17 §

13

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om skyldighet för en tillverkare av energirelaterade
produkter och delar eller dennes representant att ersätta tillsynsmyndighe-
tens kostnader för provtagning och undersökning av prov. Sådana föreskrif-
ter får dock bara avse fall då produkten eller delen visat sig inte uppfylla de
krav som gäller enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen eller enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel
15 i direktiv 2009/125/EG.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

13 Senaste lydelse 2010:285.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.