SFS 2011:396 Lag om ändring i lagen (2010:920) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2008:112) om ekodesign / SFS 2011:396 Lag om ändring i lagen (2010:920) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
110396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:920) om ändring i lagen
(2008:112) om ekodesign;

utfärdad den 7 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2008:112) om ekode-

sign i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:920) om ändring i nämnda
lag ska ha följande lydelse.

4 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka typer av produkter och

delar som ska omfattas av lagens bestämmelser. Sådana föreskrifter får bara
avse produkter och delar som varit föremål för genomförandeåtgärder enligt
artikel 15 i direktiv 2009/125/EG.

Föreskrifter enligt första stycket får inte avse produkter eller delar som är

avsedda att stadigvarande ingå i byggnadsverk och som omfattas av bestäm-
melserna i plan- och bygglagen (2010:900) och de föreskrifter som har med-
delats med stöd av den lagen.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:61, bet. 2010/11:NU17, rskr. 2010/11:198.

SFS 2011:396

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.