SFS 2018:836 Lag om ändring i lagen (2009:1254) om officiella veterinärer

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2009:1254) om officiella veterinärer / SFS 2018:836 Lag om ändring i lagen (2009:1254) om officiella veterinärer
SFS2018-836.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:1254) om officiella veterinärer
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2009:1254) om officiella

veterinärer ska ha följande lydelse.

3 § Följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas när en

veterinär utför uppgifter som officiell veterinär:

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

10 § om partsinsyn,

�

16�18 §§ om jäv,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

25 § om kommunikation,

�

27 § om dokumentation av uppgifter,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

32 § om motivering av beslut,

�

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett

överklagande går till,

�

36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

�

42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:836

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.