SFS 2009:1254 Lag om officiella veterinärer

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2009:1254) om officiella veterinärer / SFS 2009:1254 Lag om officiella veterinärer
091254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om officiella veterinärer;

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 §

Denna lag ska tillämpas på officiella veterinärer som inte är anställda

av en förvaltningsmyndighet.

2 §

En veterinär får efter ansökan förordnas som officiell veterinär. Rege-

ringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som prövar ansökan.

Den som har förordnats enligt första stycket får utföra sådana förvalt-

ningsuppgifter som ska utföras av en officiell veterinär enligt bestämmelser i
EG-förordning eller enligt lag eller annan författning som har sin grund i ge-
menskapsrätten. Förvaltningsuppgifterna kan innefatta myndighetsutövning.

3 §

Följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) ska tillämpas

när en veterinär utför uppgifter som officiell veterinär

� 11 och 12 §§ om jäv,
� 15 § om anteckning av uppgifter,
� 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
� 20 § om motivering av beslut,
� 21 § om underrättelse om beslut,
� 22 § om rätten att överklaga, samt
� 26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

4 §

En veterinär som har förordnats enligt 2 § första stycket är skyldig att

låta sin verksamhet som officiell veterinär inspekteras. Regeringen meddelar
föreskrifter om vilken myndighet som ansvarar för inspektioner enligt denna
lag.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vad som krävs för att förordnas som officiell veterinär,
2. skyldighet för en officiell veterinär att genomgå utbildning samt om av-

gifter för sådan utbildning,

3. vilka övriga skyldigheter som officiella veterinärer har,

1 Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.

2 Jfr rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och
animaliska produkter (EGT L 13, 16.1.1997, s. 28, Celex 31996L0093).

SFS 2009:1254

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1254

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

4. återkallelse av ett förordnande som officiell veterinär, och
5. avgifter för de uppgifter som utförs av en officiell veterinär.

6 §

Beslut om att återkalla ett förordnande får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Andra beslut av en myndighet enligt denna lag eller föreskrifter med-

delade med stöd av lagen får inte överklagas.

Beslut om förordnande som officiell veterinär eller om återkallelse av så-

dant förordnande gäller omedelbart, om inte annat meddelas i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ESKIL ERLANDSSON
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.