SFS 2009:302 Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

090302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens syfte

1 §

Denna lag syftar till att en god och säker vård av djur och en god djur-

hälsa uppnås. Lagen ska vidare bidra till att samhällets krav på djurskydd,
smittskydd och livsmedelssäkerhet tillgodoses.

Lagens innehåll

2 §

I lagen finns bestämmelser om

– skyldigheter och ansvar för djurhälsopersonal m.fl. (2 kap.),
– behörighetsregler (3 kap.),
– begränsningar i rätten att vidta hälso- och sjukvårdande åtgärder på djur

(4 kap.),

– tillsyn (5 kap.),
– disciplinpåföljd och återkallelse av behörighet m.m. (6 kap.),
– Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård (7 kap.), och
– straffbestämmelser och överklagande m.m. (8 kap.).

Definitioner

3 §

Med djurens hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder som vidtas

för att medicinskt förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom, skada eller
därmed jämförligt tillstånd hos djur.

Med djurens hälso- och sjukvård jämställs även utförande av operativa in-

grepp på eller givande av injektioner till djur i andra syften än de som följer
av första stycket.

Djurförsök enligt 1 c § djurskyddslagen (1988:534) omfattas inte av

begreppet.

1 Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex
32005L0036).

SFS 2009:302

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

2

SFS 2009:302

4 §

Med djurhälsopersonal avses i denna lag personer som utövar verk-

samhet inom djurens hälso- och sjukvård och som

1. har legitimation enligt 3 kap. 1 §,
2. har godkännande enligt 3 kap. 5 eller 6 §,
3. enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av 3 kap. 9 § tillhanda-

håller tjänster inom yrket under ett tillfälligt besök i Sverige, eller

4. enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av 3 kap. 3 § har ett sär-

skilt tillstånd att utöva veterinäryrket i den utsträckning som anges i varje
särskilt fall.

2 kap. Skyldigheter och ansvar för djurhälsopersonal m.fl.

Allmänna skyldigheter

1 §

Den som tillhör djurhälsopersonalen ska

1. fullgöra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och

beprövad erfarenhet,

2. iaktta noggrannhet och omsorg vid utfärdande av intyg om djurs hälso-

tillstånd eller vård, och

3. föra journal över djurhälsovård och djursjukvård.

Ansvar m.m.

2 §

Den som tillhör djurhälsopersonalen får enbart fullgöra uppgifter som

han eller hon har kompetens för och bär själv ansvaret för hur han eller hon
fullgör sina arbetsuppgifter.

3 §

Om det är förenligt med kravet på en god och säker vård får den som

tillhör djurhälsopersonalen överlåta en arbetsuppgift till någon annan som
tillhör djurhälsopersonalen.

Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan som tillhör djurhälso-

personalen ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften.
Om det behövs ska särskilda instruktioner lämnas.

Tystnadsplikt

4 §

Den som inom enskild verksamhet tillhör eller har tillhört djurhälso-

personalen eller är eller har varit medhjälpare till sådan personal får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i sin yrkesutövning har fått
veta om enskildas affärs- eller driftsförhållanden.

Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgifts-

skyldighet som följer av lag eller förordning.

I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen

(1980:100).

Bemyndigande

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. inskränkningar i rätten att överlåta arbetsuppgifter enligt 3 §, och

background image

3

SFS 2009:302

2. de ytterligare skyldigheter för djurhälsopersonalen som behövs för en

god och säker vård.

3 kap. Behörighetsregler

Legitimation

1 §

Legitimation för yrket ska efter ansökan meddelas den som har avlagt

1. veterinärexamen i Sverige (yrkestitel veterinär),
2. examen i djuromvårdnad från högskoleutbildning på grundnivå enligt

föreskrifter meddelade med stöd av andra stycket (yrkestitel djursjuksköta-
re).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om legitimation för den som har avlagt examen i djuromvårdnad
och för den som har genomgått utbildning utomlands.

Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legi-

timationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 6 kap. om sökanden
varit legitimerad.

2 §

Beteckningen legitimerad får i verksamheten inom djurens hälso- och

sjukvård användas endast av den som har fått legitimation enligt 1 §.

Rätt att utöva veterinäryrket

3 §

Behörig att utöva yrke som veterinär är endast den som har

1. legitimation för yrket enligt 1 §,
2. rätt till sådan yrkesutövning enligt föreskrifter meddelade med stöd av

9 §, eller

3. särskilt tillstånd att utöva yrket enligt föreskrifter meddelade med stöd

av andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om särskilt tillstånd att utöva veterinäryrket i den utsträckning
som anges i varje särskilt fall.

Skyddad yrkestitel

4 §

En yrkestitel enligt 1 § (skyddad yrkestitel) får användas i verksamhet

inom djurens hälso- och sjukvård endast av den som enligt nämnda paragraf
har legitimation för yrket eller av den som enligt föreskrifter meddelade med
stöd av 3 § andra stycket eller 9 § har rätt att utöva veterinäryrket.

Den som saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel får inte hel-

ler använda en titel som kan förväxlas med en sådan.

Godkännande som hovslagare och för verksamhet inom djurens hälso-
och sjukvård

5 §

Godkännande som hovslagare får meddelas efter ansökan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilken utbildning eller praktisk erfarenhet som krävs för så-
dant godkännande.

background image

4

SFS 2009:302

Beteckningen godkänd hovslagare får i verksamhet inom djurens hälso-

och sjukvård användas endast av den som fått godkännande enligt första
stycket.

6 §

Den som har legitimation enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet

på hälso- och sjukvårdens område får efter ansökan godkännas för verksam-
het inom djurens hälso- och sjukvård.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vilka yrken som kan komma i fråga för godkännande enligt första

stycket, och

2. vilken utbildning eller praktisk erfarenhet som krävs för sådant god-

kännande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård för den som har genomgått utbildning utomlands eller har behörig-
het att utöva yrket i ett annat land.

Beteckningen godkänd för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

får i verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård användas endast av den
som fått godkännande enligt första stycket.

7 §

Godkännande som hovslagare eller för yrkesverksamhet inom djurens

hälso- och sjukvård får inte meddelas om förhållandena är sådana att god-
kännandet skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 6 kap. om sökanden
hade varit godkänd.

Specialistkompetens

8 §

En veterinär får efter ansökan godkännas som specialist.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilken vidareutbildning som krävs för sådant godkännande.

Endast den veterinär som är godkänd som specialist inom viss gren av ve-

terinäryrket får i verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ange att han
eller hon är specialist inom den gren som avses med specialiteten (skyddad
specialistbeteckning).

Tillfälligt utövande av tjänster

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga

om yrken som omfattas av detta kapitel meddela föreskrifter om tillfälligt
tillhandahållande av tjänster, utan svensk legitimation eller svenskt godkän-
nande för yrket, för yrkesutövare som är etablerade i ett annat land inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

Bestämmelser om förfarandet

10 §

Ansökningar om legitimation, särskilt tillstånd att utöva yrke, god-

kännande och specialistkompetens prövas av Statens jordbruksverk.

background image

5

SFS 2009:302

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för handläggning av ärenden enligt detta kapi-
tel.

4 kap. Begränsningar i rätten att vidta hälso- och sjukvårdande
åtgärder på djur

1 §

Den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård får inte

1. behandla djur som det finns anledning att misstänka har angripits av

sjukdom på vilken epizootilagen (1999:657) eller zoonoslagen (1999:658) är
tillämplig,

2. utföra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur eller utföra an-

nan behandling som kan orsaka ett lidande som inte är obetydligt, eller

3. behandla djur under allmän bedövning eller under lokal bedövning ge-

nom injektion.

2 §

Vad som sägs i 1 § 2 och 3 gäller inte brådskande åtgärder som vidtas i

syfte att rädda djurets liv eller att lindra dess lidande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om ytterligare undantag från 1 §.

5 kap. Tillsyn

Tillsynsmyndigheter

1 §

Den som tillhör djurhälsopersonalen står vid utövande av verksamhet

enligt denna lag under tillsyn av Jordbruksverket och länsstyrelsen (tillsyns-
myndigheter). Regeringen meddelar närmare föreskrifter om ansvarsfördel-
ningen mellan tillsynsmyndigheterna.

2 §

En tillsynsmyndighet ska genom rådgivning, information och på annat

sätt underlätta för dem som tillhör djurhälsopersonalen att fullgöra sina skyl-
digheter enligt lagen samt de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen.

Tillsynsmyndighetens befogenheter

3 §

Tillsynsmyndigheten har i den utsträckning som behövs för tillsynen

rätt att

1. på begäran få upplysningar av den som tillhör djurhälsopersonalen,
2. få ta del av eller tillfälligt omhänderta handlingar, prover och annat ma-

terial som rör verksamheten, och

3. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader och andra utrymmen

som används i verksamheten och där besiktiga djur, göra undersökningar
och ta prover.

background image

6

SFS 2009:302

Skyldigheter för djurhälsopersonalen

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att den som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att
lämna kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten.

5 §

Den som är föremål för tillsyn ska tillhandahålla den hjälp som behövs

för att tillsynen ska kunna genomföras.

Hjälp av polismyndigheten

6 §

Polismyndigheten ska lämna tillsynsmyndigheten den hjälp som be-

hövs vid tillsynen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Åtgärder mot djurhälsopersonal

7 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

lagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

Förelägganden får förenas med vite. Om tillsynsmyndigheten har an-

ledning att misstänka att någon har begått en gärning som kan föranleda
straff, får myndigheten dock inte vid vite förelägga den misstänkte att med-
verka i utredningen.

8 §

Om Jordbruksverket anser att det finns skäl för beslut om prövotid,

återkallelse av legitimation eller annan behörighet eller begränsning av för-
skrivningsrätt enligt 6 kap., ska verket anmäla detta hos Ansvarsnämnden
för djurens hälso- och sjukvård.

Om länsstyrelsen anser att det finns skäl för disciplinpåföljd enligt 6 kap.

1 § ska länsstyrelsen anmäla detta hos Ansvarsnämnden för djurens hälso-
och sjukvård.

9 §

Om en tillsynsmyndighet finner att någon som tillhör djurhälso-

personalen är skäligen misstänkt för att i sin yrkesutövning ha begått ett brott
för vilket det är föreskrivet fängelse, ska myndigheten, om inte annat följer
av 7 kap. 15 §, göra anmälan till åtal.

6 kap. Disciplinpåföljd och återkallelse av behörighet m.m.

Disciplinpåföljd

1 §

Om någon som tillhör djurhälsopersonalen uppsåtligen eller av oakt-

samhet åsidosätter sina skyldigheter vid verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård får disciplinpåföljd åläggas. Om felet med hänsyn till samtliga om-
ständigheter är ringa eller om det framstår som ursäktligt får disciplinpåföljd
underlåtas.

Disciplinpåföljd är erinran eller varning.

background image

7

SFS 2009:302

Disciplinpåföljd får inte meddelas någon för att han eller hon har åsidosatt

sina skyldigheter enligt första stycket till följd av deltagande i strejk eller i
en därmed jämförlig stridsåtgärd.

2 §

Om någon som tillhör djurhälsopersonalen har anmälts till åtal, får ett

disciplinärt förfarande enligt 1 § inte inledas eller fortsättas i fråga om den
förseelse som avses med åtgärden. Underrättelse om anmälan enligt 7 kap.
9 § får dock ske.

Om en gärning har prövats i straffrättslig ordning, får ett förfarande enligt

1 § om disciplinpåföljd inledas eller fortsättas endast om gärningen, av nå-
gon annan orsak än bristande bevisning, inte har ansetts vara något brott.

3 §

Disciplinpåföljd får inte åläggas någon om han eller hon inte inom två

år efter förseelsen har underrättats om anmälan.

Disciplinpåföljd får inte åläggas senare än tio år efter förseelsen.

4 §

Den som har överträtt ett vitesföreläggande som meddelats med stöd

av 5 kap. 7 § får inte åläggas disciplinpåföljd för en förseelse som omfattas
av föreläggandet.

Prövotid

5 §

En prövotid om tre år kan beslutas för den som fått legitimation eller

annan behörighet att utöva yrke enligt denna lag,

1. om han eller hon varit oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat

sätt visat sig vara olämplig att utöva yrket och varning inte framstår som en
tillräckligt ingripande åtgärd, eller

2. om det kan befaras att han eller hon på grund av sjukdom eller någon

liknande omständighet inte kommer att kunna utöva sitt yrke tillfredsställan-
de.

Återkallelse av legitimation och annan behörighet

6 §

Legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke enligt denna lag

ska återkallas om den legitimerade eller den som fått behörigheten

1. varit grovt oskicklig vid utövning av sitt yrke inom djurens hälso- och

sjukvård eller på annat sätt visat sig vara uppenbart olämplig att utöva yrket,

2. på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva

yrket tillfredsställande,

3. begär att legitimationen eller behörigheten återkallas, eller
4. meddelats beslut om prövotid enligt 5 § 1 och under prövotiden på nytt

varit oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig vara
olämplig att utöva yrket.

Om det finns särskilda skäl får återkallelse underlåtas i fall som avses i

första stycket 4, varvid beslut om prövotid kan meddelas ytterligare en gång.

Har någon som har fått legitimation eller annan behörighet i Sverige på

grund av auktorisation i ett annat land förlorat denna auktorisation, ska legi-
timationen eller behörigheten återkallas.

background image

8

SFS 2009:302

7 §

Om det finns grundad anledning att anta att en yrkesutövares legi-

timation eller annan behörighet bör återkallas enligt 6 § första stycket 2, får
yrkesutövaren föreläggas att låta sig undersökas av den läkare som anvisas
honom eller henne.

Om ett föreläggande om läkarundersökning har beslutats, får legitima-

tionen eller behörigheten återkallas för tiden till dess frågan om återkallelse
har prövats slutligt.

Har yrkesutövaren inte följt ett föreläggande om läkarundersökning inom

ett år från det att han eller hon fick del av detta, får legitimationen eller behö-
righeten återkallas.

Begränsning av förskrivningsrätt

8 §

Om en veterinär missbrukar sin behörighet att förskriva narkotiska el-

ler alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit, får denna behörighet dras in
eller begränsas. Behörigheten får också dras in eller begränsas om veterinä-
ren själv begär det.

9 §

Om det finns sannolika skäl för misstanke om sådant missbruk som av-

ses i 8 §, får behörigheten dras in eller begränsas till dess frågan om indrag-
ningen eller begränsningen har prövats slutligt.

Ett beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns

särskilda skäl, får beslutets giltighet förlängas med ytterligare högst sex må-
nader.

Ny behörighet

10 §

Har en legitimation eller annan behörighet återkallats, eller har en be-

hörighet att förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk
sprit dragits in eller begränsats, ska en ny legitimation respektive behörighet
meddelas efter ansökan när förhållandena medger det.

7 kap. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Sammansättning och beslutförhet m.m.

1 §

Frågor om disciplinpåföljd enligt denna lag samt frågor som avses i

6 kap. 5–10 §§ prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

2 §

Ansvarsnämnden består av ordförande och sju andra ledamöter.

Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Två ledamöter ska

vara veterinärer. Övriga ledamöter utses bland personer som har erfarenhet
från djurens hälso- och sjukvård och bland personer som har insikt i djurhåll-
ning samt bland personer som kan anses företräda allmänhetens intressen.

Regeringen utser ordföranden, övriga ledamöter och, i den utsträckning

det behövs, ersättare för dem. För ersättare gäller vad som sägs om ledamö-
ter.

background image

9

SFS 2009:302

3 §

Ansvarsnämnden är beslutför med ordföranden och minst fem andra

ledamöter.

Ordföranden får ensam fatta beslut
1. som innebär att ett ärende avgörs i sak, om det är uppenbart att ärendet

inte kan leda till någon påföljd och om ärendet inte heller rör ansökan om att
återfå legitimation eller annan behörighet, eller

2. som inte innefattar ett slutligt avgörande i sak, dock inte beslut om före-

läggande att genomgå läkarundersökning enligt 6 kap. 7 § första stycket eller
om tillfällig indragning eller begränsning enligt 6 kap. 9 § eller om utdöman-
de av vite enligt 11 § andra stycket i detta kapitel.

Ärenden som har avgjorts av ordföranden ensam ska anmälas vid nästa

sammanträde med nämnden.

4 §

I fråga om jäv mot ledamot i ansvarsnämnden ska bestämmelserna i

4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare tillämpas.

5 §

Om det framkommer skiljaktig mening vid en överläggning i ansvars-

nämnden, ska bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i
domstol med endast lagfarna ledamöter tillämpas. Ordföranden säger sin
mening först.

Handläggning i ansvarsnämnden

6 §

Ärenden om disciplinpåföljd ska tas upp på anmälan av en tillsyns-

myndighet eller av ägaren eller annan som har det eller de djur som saken
gäller i sin vård. Har både Jordbruksverket och länsstyrelsen anmält ett ären-
de, för verket det allmännas talan vid ansvarsnämnden.

Frågor som avses i 6 kap. 5–10 §§ ska tas upp på anmälan av Jord-

bruksverket eller på ansökan av den som saken gäller.

Bestämmelser om rätt för Riksdagens ombudsmän och för Justitiekanslern

att göra anmälan i sådana ärenden som avses i första och andra styckena
samt om handläggningen av sådana ärenden finns i 6 § lagen (1986:765)
med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i 6 § lagen (1975:1339) om
Justitiekanslerns tillsyn.

7 §

Ansökan eller anmälan ska göras skriftligen.

8 §

Är en anmälan så ofullständig att den inte kan läggas till grund för en

prövning i sak, ska ansvarsnämnden förelägga anmälaren att inom viss tid
avhjälpa bristen. Om anmälaren inte följer föreläggandet, får anmälan avvi-
sas. Vad som sägs om anmälan gäller också i fråga om ansökan.

9 §

En anmälan enligt 6 § och det som hör till handlingen ska snarast över-

lämnas till den som anmälan avser. Mottagaren ska föreläggas att svara inom
viss tid.

Underrättelse enligt första stycket behövs inte om det är uppenbart att an-

mälan inte kan bifallas eller att underrättelsen är onödig.

10 §

Förfarandet hos ansvarsnämnden är skriftligt. Muntlig förhandling får

dock förekomma när det kan antas vara till fördel för utredningen.

background image

10

SFS 2009:302

11 §

Ansvarsnämnden ska se till att varje ärende blir tillräckligt utrett.

Överflödig utredning ska avvisas.

Ansvarsnämnden får förelägga den som innehar journaler och andra hand-

lingar som behövs för utredningen att ge in dessa. Föreläggandet får förenas
med vite.

12 §

Om en fråga kräver särskild sakkunskap får ansvarsnämnden anlita

även andra sakkunniga än myndigheter i frågan.

Beträffande sådana sakkunniga tillämpas 40 kap. 2–7 och 12 §§ rätte-

gångsbalken. Sakkunniga har rätt till ersättning av allmänna medel för sitt
uppdrag. Ansvarsnämnden får bevilja förskott på sådan ersättning.

13 §

Till muntlig förhandling ska parterna kallas. En enskild får kallas att

inställa sig personligen vid påföljd att det inte utgör hinder för ärendets vi-
dare handläggning och avgörande om han eller hon uteblir.

En enskild part, som har inställt sig till en muntlig förhandling, får av an-

svarsnämnden beviljas skälig ersättning av allmänna medel för kostnader för
resa och uppehälle. Nämnden får bevilja förskott på ersättningen. Närmare
bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen.

14 §

Bestämmelserna i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223) ska till-

lämpas även på beslut enligt 6 kap. 7 § första och andra styckena samt 9 §
första stycket.

15 §

Om ansvarsnämnden i ett ärende anser att det finns förutsättningar för

anmälan till åtal som anges i 5 kap. 9 §, ska nämnden göra en sådan anmä-
lan.

8 kap. Straffbestämmelser och överklagande m.m.

Straffbestämmelser

1 §

Om någon, vars legitimation som veterinär har återkallats eller vars be-

hörighet att utöva veterinäryrket av annan anledning har upphört, obehörigen
och mot ersättning utövar veterinäryrket, döms han eller hon för obehörig ut-
övning av veterinäryrket till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma
gäller en veterinär med begränsad behörighet som bryter mot de villkor som
gäller för behörigheten.

2 §

En veterinär som bryter mot 3 kap. 8 § tredje stycket döms till böter.

3 §

Den som bryter mot bestämmelserna i 3 kap. 2 eller 4 §, 5 § tredje

stycket eller 6 § fjärde stycket döms till böter.

4 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som utan att tillhöra

djurhälsopersonalen vid yrkesmässig verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot 4 kap. 1 §, eller
2. tillfogar ett djur lidande eller skada, som inte är ringa, eller framkallar

fara för sådan effekt, oavsett om lidandet, skadan eller faran orsakats av
olämplig behandling eller genom avbrott i eller dröjsmål med veterinär vård.

background image

11

SFS 2009:302

Den omständigheten att någon på grund av brist i utbildning och erfa-

renhet inte kunnat inse sjukdomens natur eller förutse lidandet, skadan eller
faran befriar honom eller henne inte från ansvar.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf om gärningen är belagd

med straff enligt 1 §.

5 §

Till ansvar enligt 1–4 §§ ska inte dömas om gärningen är belagd med

strängare straff i annan lag.

Överklagande av ansvarsnämndens beslut

6 §

Ansvarsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

7 §

Ansvarsnämndens beslut får överklagas även av

1. Jordbruksverket, eller
2. den länsstyrelse som varit yrkesutövarens motpart i nämnden, om be-

slutet har gått länsstyrelsen emot.

Bestämmelser om rätt för Riksdagens ombudsmän och för Justitiekanslern

att söka ändring i beslut om disciplinpåföljd, prövotid eller i behörighetsfrå-
ga med anledning av fel i yrkesutövningen finns i 7 § lagen (1986:765) med
instruktion för Riksdagens ombudsmän och i 7 § lagen (1975:1339) om Jus-
titiekanslerns tillsyn. Sådant överklagande ska ske inom tre veckor från det
att beslutet meddelades.

8 §

Beslut av ansvarsnämnden som inte innebär att ett ärende avgörs får

överklagas endast i samband med överklagande av det slutliga beslutet i
ärendet.

Ett beslut som inte är slutligt får dock överklagas särskilt när ansvars-

nämnden har

1. ogillat en invändning om jäv mot ledamot av nämnden eller en invänd-

ning om att det finns hinder mot prövningen,

2. avvisat ett ombud eller ett biträde,
3. förordnat om saken i avvaktan på att ärendet avgörs,
4. förelagt någon att genomgå läkarundersökning enligt 6 kap. 7 § första

stycket,

5. förelagt någon vid vite enligt 7 kap. 11 § andra stycket att inkomma

med journaler eller andra handlingar,

6. dömt ut vite, eller
7. förordnat om ersättning för någons medverkan i ärendet.

9 §

Beslut i frågor som avses i 6 kap. 5–10 §§ gäller omedelbart om inte

annat anges i beslutet.

Har en domstol efter överklagande beslutat om inhibition av ett beslut om

prövotid, men därefter ändå fastställt beslutet, ska den tid under vilken be-
slutet varit inhiberat räknas av från prövotiden.

10 §

Anmälaren är motpart till den yrkesutövare som har överklagat an-

svarsnämndens eller domstols slutliga beslut enligt denna lag. Om en enskild

background image

12

SFS 2009:302

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

har anmält disciplinärendet är också Jordbruksverket yrkesutövarens mot-
part. Om Jordbruksverket har överklagat beslutet, förs det allmännas talan av
verket.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om Riksdagens ombudsmän eller

Justitiekanslern har överklagat ansvarsnämndens eller en domstols beslut.

Bestämmelsen i 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om förvalt-

ningsmyndighets partställning gäller inte i fråga om mål där ansvars-
nämnden fattat beslut enligt denna lag.

Överklagande av Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut

11 §

Jordbruksverkets eller länsstyrelsens beslut i ett särskilt fall får över-

klagas hos allmän förvaltningsdomstol, om beslutet gäller

1. legitimation, särskilt tillstånd att utöva yrke, godkännande och spe-

cialistkompetens enligt 3 kap., eller

2. föreläggande enligt 5 kap. 7 §.
Andra beslut av Jordbruksverket eller länsstyrelsen enligt denna lag får

inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

12 §

Beslut som Jordbruksverket, länsstyrelsen eller allmän förvalt-

ningsdomstol meddelar med stöd av denna lag gäller omedelbart om inte
annat bestäms.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010, då lagen (1994:844) om be-

hörighet att utöva veterinäryrket ska upphöra att gälla.

2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga

om ansökningar om legitimation som djursjukskötare som görs före utgång-
en av 2014 meddela föreskrifter om vilka yrkeskvalifikationer som ska anses
vara likvärdiga med en sådan examen som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2
denna lag.

3. Beslut om prövotid får inte meddelas enbart på grundval av omstän-

digheter som hänför sig till tid före lagens ikraftträdande.

4. För förseelser som begåtts före denna lags ikraftträdande ska bestäm-

melserna om preskription i 12 § lagen (1994:844) om behörighet att utöva
veterinäryrket tillämpas.

5. I fråga om ärenden som har anmälts till Veterinära ansvarsnämnden

före den 1 januari 2010 gäller 23 och 32 §§ lagen (1994:844) om behörighet
att utöva veterinäryrket.

6. Vid handläggningen av ärenden där beslut av Veterinära ansvars-

nämnden har överklagats före den 1 januari 2010 gäller 35 § lagen
(1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ESKIL ERLANDSSON
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.