SFS 2018:833 Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård / SFS 2018:833 Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
SFS2018-833.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom

djurens hälso- och sjukvård
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 14 § lagen (2009:302) om

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska ha följande lydelse.

7 kap.
14 §
Bestämmelserna i 32�34 §§ förvaltningslagen (2017:900) tillämpas

även på beslut enligt 6 kap. 7 § första och andra styckena samt 9 § första

stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:833

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.