SFS 2018:1193 Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård / SFS 2018:1193 Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
SFS2018-1193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom

djurens hälso- och sjukvård

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2009:302) om
verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
Med djurens hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder som vidtas
för att medicinskt förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom, skada eller
därmed jämförligt tillstånd hos djur.

Med djurens hälso- och sjukvård jämställs även utförande av operativa

ingrepp på eller givande av injektioner till djur i andra syften än de som
följer av första stycket.

Djurförsök enligt 1 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) omfattas inte av

begreppet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401.

SFS

2018:1193

Publicerad
den

27 juni 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.