SFS 2023:90 Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

SFS2023-90.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom

djurens hälso- och sjukvård

Utfärdad den 2 mars 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:302) om verk-
samhet inom djurens hälso- och sjukvård

dels att 2 kap. 4 och 5 §§ och 3 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 a §, och närmast före 2 kap.

4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
4 §
Den som inom enskild verksamhet tillhör eller har tillhört djurhälso-
personalen eller är eller har varit medhjälpare till sådan personal får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i sin yrkesutövning har fått
veta om enskildas affärs- eller driftsförhållanden.

Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgifts-

skyldighet som följer av lag eller förordning.

I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

Uppgiftsskyldighet för veterinärer

4 a § En veterinär ska till Statens jordbruksverk lämna uppgifter om
användning av antimikrobiella läkemedel för behandling av djur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om omfattningen av uppgiftsskyldigheten för veterinärer i
enskild verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om omfattningen av
uppgiftsskyldigheten för veterinärer i allmän verksamhet.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. inskränkningar i rätten att överlåta arbetsuppgifter enligt 3 §,
2. begränsningar av eller förbud mot användning inom djurens hälso- och

sjukvård av antimikrobiella medel vid behandling av djur i de fall sådana
begränsningar eller förbud är förenliga med artikel 107.7 och 107.8 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december
2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv
2001/82/EG,

1 Prop. 2022/23:13, bet. 2022/23:MJU5, rskr. 2022/23:135.

SFS

2023:90

Publicerad
den

7 mars 2023

background image

SFS

2023:90

2

3. förbud mot innehav, tillhandahållande eller användning inom djurens

hälso- och sjukvård av immunologiska veterinärmedicinska läkemedel om
något av villkoren i artikel 110.1 i förordning (EU) 2019/6 är uppfyllt, och

4. de ytterligare skyldigheter för djurhälsopersonalen som behövs för en

god och säker vård.

3 kap.
10 §
Ansökningar om legitimation, särskilt tillstånd att utöva yrke,
godkännande och specialistkompetens prövas av Jordbruksverket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2023.

På regeringens vägnar

ACKO ANKARBERG JOHANSSON

Eva Kalling Lundberg
(Landsbygds- och
infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.