SFS 2010:678 Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård / SFS 2010:678 Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
100678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom
djurens hälso- och sjukvård;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (2009:302) om

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

Den som har legitimation enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) får

efter ansökan godkännas för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vilka yrken som kan komma i fråga för godkännande enligt första

stycket, och

2. vilken utbildning eller praktisk erfarenhet som krävs för sådant god-

kännande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård för den som har genomgått utbildning utomlands eller har behörig-
het att utöva yrket i ett annat land.

Beteckningen godkänd för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

får i verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård användas endast av den
som fått godkännande enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

SFS 2010:678

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.