SFS 2018:369 Lag om ändring i lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister

SFS2018-369.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:619) om

djurskyddskontrollregister

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:619) om djur-
skyddskontrollregister

dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 och 11 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 2 § ska betecknas 3 § och nuvarande 3 § ska betecknas 2 §,
dels att 2, 3, 5, 6 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 1 § ska lyda ”Inledande bestämmelse”,
dels att det närmast före 2 och 3 §§ ska införas nya rubriker av följande

lydelse.

Förhållandet till annan reglering
2
§ Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslut-
ning till lagen.

Rätten att göra invändningar
3
§ Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invänd-
ningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

5 § Personuppgifter får behandlas i djurskyddskontrollregistret för att

1. i verksamhet hos Jordbruksverket planera, samordna, administrera,

följa upp och rapportera om djurskyddskontrollen enligt djurskyddslagen
(1988:534) samt enligt de EU-förordningar som den lagen kompletterar,

2. tillhandahålla information om djurskyddskontrollen som behövs i verk-

samhet hos länsstyrelserna för deras planering, uppföljning och kontroll
enligt djurskyddslagen samt enligt de EU-förordningar som den lagen kom-
pletterar, och

1 Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245.

SFS

2018:369

Publicerad
den

4 maj 2018

background image

2

SFS

2018:369

3. tillhandahålla information som behövs i verksamhet hos Jordbruks-

verket och länsstyrelserna som underlag för beslut om och kontroll av direkt-
stöd och stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder enligt lagen (1994:1710)
om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt enligt lagen (1994:1708)
om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av lands-
bygden.

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första stycket får

också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överens-
stämmelse med annan lag eller förordning.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får behandlas även

för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett
sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

6 § I djurskyddskontrollregistret får endast behandlas sådana uppgifter om
den som är föremål för djurskyddskontroll enligt djurskyddslagen
(1988:534) och de EU-förordningar som den lagen kompletterar, som be-
hövs för de ändamål som anges i 5 §.

Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning

(känsliga personuppgifter) får inte behandlas.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka personuppgifter som

får behandlas i djurskyddskontrollregistret.

12 § Personuppgifter som behandlas i djurskyddskontrollregistret ska
gallras när de inte längre är nödvändiga för de ändamål som anges i 5 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock

meddela föreskrifter, eller i det enskilda fallet besluta, om

1. att personuppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse,

vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål,
och

2. att gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss tidpunkt.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.