SFS 2018:1195 Lag om ändring i lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister

SFS2018-1195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:619) om

djurskyddskontrollregister

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (2009:619) om djur-
skyddskontrollregister ska ha följande lydelse.

5 §2 Personuppgifter får behandlas i djurskyddskontrollregistret för att

1. i verksamhet hos Jordbruksverket planera, samordna, administrera,

följa upp och rapportera om djurskyddskontrollen enligt djurskyddslagen
(2018:1192) samt enligt de EU-förordningar som den lagen kompletterar,

2. tillhandahålla information om djurskyddskontrollen som behövs i verk-

samhet hos länsstyrelserna för deras planering, uppföljning och kontroll enligt
djurskyddslagen samt enligt de EU-förordningar som den lagen kompletterar,
och

3. tillhandahålla information som behövs i verksamhet hos Jordbruksver-

ket och länsstyrelserna som underlag för beslut om och kontroll av direkt-
stöd och stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder enligt lagen (1994:1710)
om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt enligt lagen (1994:1708)
om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av lands-
bygden.

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första stycket får

också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstäm-
melse med annan lag eller förordning.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får behandlas även

för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett
sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

6 §3 I djurskyddskontrollregistret får endast behandlas sådana uppgifter
om den som är föremål för djurskyddskontroll enligt djurskyddslagen
(2018:1192) och de EU-förordningar som den lagen kompletterar, som be-
hövs för de ändamål som anges i 5 §.

Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning

(känsliga personuppgifter) får inte behandlas.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka personuppgifter som

får behandlas i djurskyddskontrollregistret.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

1 Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401.

2 Senaste lydelse 2018:369.

3 Senaste lydelse 2018:369.

SFS

2018:1195

Publicerad
den

27 juni 2018

background image

2

SFS

2018:1195

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.