SFS 2014:1025 Lag om ändring i lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter

141025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:866) om överlåtbara
fiskerättigheter;

utfärdad den 10 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1–5 och 7–9 §§ lagen (2009:866)

om överlåtbara fiskerättigheter ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag syftar till att främja att fartygsstrukturen i den svenska fiske-

flottan medverkar till att bevara fiskeresurserna och till ett fiske som i övrigt
är hållbart i ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende.

2 § I denna lag betyder

1. fiskelicens: ett sådant tillstånd för användning av fiskefartyg som avses i

artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om
införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestäm-
melserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förord-
ningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/
2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr
509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr
1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr
1627/94 och (EG) nr 1966/2006

2, och

2. nationell fiskekvot: den kvot som i fråga om fiske är tillgänglig för för-

delning till svenska fartyg enligt EU:s förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken.

3 §

3

Av den del av den nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för fiske

genom individuella kvoter får Havs- och vattenmyndigheten för en inneha-
vare av fiskelicens bestämma en överlåtbar andel (fiskerättigheter). Andelens
storlek ska fastställas med ledning av omfattningen av fiskelicensinnehava-
rens tidigare fiske under en referensperiod.

4 §

4

Fiskerättigheter får överlåtas till en annan fiskelicensinnehavare, om

överlåtelsen inte motverkar syftet med lagen.

Överlåtelsen ska godkännas av Havs- och vattenmyndigheten.
Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt beslut om godkännande fastställa

parternas innehav av fiskerättigheter.

1 Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364.

2 EUT L 343, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1224).

3 Senaste lydelse 2011:618.

4 Senaste lydelse 2011:618.

SFS 2014:1025

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1025

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5 §

5

En fiskelicensinnehavare får ha fiskerättigheter för högst två fartyg

samtidigt.

En fiskelicensinnehavares innehav av fiskerättigheter får motsvara högst

tio procent av den del av den nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för
fiske genom individuella kvoter.

Om det finns särskilda skäl, får Havs- och vattenmyndigheten godkänna en

överlåtelse trots att fiskelicensinnehavaren efter förvärvet har ett större inne-
hav av fiskerättigheter än vad som är tillåtet enligt första och andra styckena.

7 §

6

Havs- och vattenmyndigheten får besluta att dra in eller begränsa fiske-

rättigheter om innehavarens fiskelicens har återkallats eller begränsats.

8 §

Fiskerättigheter som har dragits in får tilldelas en annan fiskelicensinne-

havare. Sådana fiskerättigheter gäller under den tid som återstår av de ur-
sprungliga fiskerättigheternas giltighetstid.

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. hur fiskerättigheterna ska beräknas, och
2. grunderna för fördelningen av indragna fiskerättigheter.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka fiskarter som fiskerättigheter

får bestämmas för.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.
2. Ett fartygstillstånd som har meddelats med stöd av 21 § fiskelagen

(1993:787) i dess lydelse före den 1 oktober 2014 gäller som en fiskelicens
med de begränsningar till en viss giltighetstid, ett visst fiske eller andra
villkor som följer av fartygstillståndet.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Jacob Wichmann
(Landsbygdsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2011:618.

6 Senaste lydelse 2011:618.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.