SFS 2009:866 Lag om överlåtbara fiskerättigheter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter / SFS 2009:866 Lag om överlåtbara fiskerättigheter
090866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om överlåtbara fiskerättigheter;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag syftar till att främja att fartygsstrukturen i den svenska fiske-

flottan i det yrkesmässiga pelagiska fisket medverkar till att bevara fiskere-
surserna och ett i övrigt ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende
hållbart fiske.

2 §

I denna lag betyder

1. pelagiskt fiske: fiske efter någon av arterna sill, skarpsill, makrill, tagg-

makrill, blåvitling och tobis,

2. fartygstillstånd: särskilt tillstånd för användning av fiskefartyg som be-

slutas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av bemyndigande i 21 §
andra stycket fiskelagen (1993:787), och

3. nationell fiskekvot: den kvot som i fråga om fiske är tillgänglig för för-

delning till svenska fartyg enligt EG:s förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken.

Fiskerättigheter

3 §

Av den del av den nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för pela-

giskt fiske genom individuella kvoter, får Fiskeriverket för yrkesfiskare med
fartygstillstånd bestämma en överlåtbar andel (fiskerättigheter). Andelens
storlek ska fastställas med ledning av omfattningen av yrkesfiskarens tidi-
gare fiske under en referensperiod.

�verlåtelse av fiskerättigheter

4 §

Fiskerättigheter får överlåtas till en annan yrkesfiskare med fartygstill-

stånd, om överlåtelsen inte motverkar syftet med lagen.

�verlåtelsen ska godkännas av Fiskeriverket.
Fiskeriverket ska i sitt beslut om godkännande fastställa parternas innehav

av fiskerättigheter.

1 Prop. 2008/09:169, bet. 2008/09:MJU23, rskr. 2008/09:289.

SFS 2009:866

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

2

SFS 2009:866

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

5 §

En yrkesfiskare får ha fiskerättigheter för högst två fartyg samtidigt.

En yrkesfiskares innehav av fiskerättigheter får motsvara högst tio procent

av den del av den nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för pelagiskt
fiske genom individuella kvoter.

Om det finns särskilda skäl, får Fiskeriverket godkänna en överlåtelse

trots att yrkesfiskaren efter förvärvet har ett större innehav av fiskerättighe-
ter än vad som är tillåtet enligt första och andra styckena.

Fiskerättigheters giltighetstid m.m.

6 §

Fiskerättigheter gäller i tio år från dagen för Fiskeriverkets beslut om

att fastställa fiskerättigheterna.

Fiskerättigheter som fastställs i ett beslut om att godkänna en överlåtelse

gäller endast under den tid som återstår av de ursprungliga fiske-
rättigheternas giltighetstid.

7 §

Fiskeriverket får besluta att dra in eller begränsa fiskerättigheter om

innehavarens fartygstillstånd har återkallats eller begränsats.

8 §

Fiskerättigheter som har dragits in får tilldelas en annan yrkesfiskare

med fartygstillstånd. Sådana fiskerättigheter gäller under den tid som återstår
av de ursprungliga fiskerättigheternas giltighetstid.

Bemyndigande

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. hur fiskerättigheterna ska beräknas, och
2. grunderna för fördelningen av indragna fiskerättigheter.

�verklagande

10 §

Fiskeriverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ESKIL ERLANDSSON
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.