Lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2010:1767
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:593
Länk: Länk till register

SFS nr:

2010:1767
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2010-12-03
Ändrad: t.o.m. SFS

2018:593
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Infrastruktur för geografisk miljöinformation

1 §   Det ska i Sverige finnas en infrastruktur med ett sammanhängande system för tillgång till och utbyte av geografisk information som har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön (geografisk miljöinformation).

2 §   Det svenska systemet för geografisk miljöinformation ska vara en del av det motsvarande informationssystem som finns i Europeiska unionen.

Regeringen utser en myndighet som ska ansvara för att det svenska systemet är samordnat och hänger samman med unionens system.

3 §   Den geografiska miljöinformationen ska i fråga om platser eller geografiska områden avse
   1. koordinatbaserade referenssystem för lägesbestämning,
   2. geografiska rutnätssystem,
   3. ortnamn och andra geografiska namn,
   4. administrativa indelningar,
   5. adresser,
   6. fastighetsområden,
   7. infrastruktur för transport,
   8. vattenområden, avrinningsområden och annan hydrografi,
   9. skyddade områden,
   10. höjd- och djupförhållanden,
   11. marktäcket,
   12. bilder på jordytan (ortofoto),
   13. geologiska förhållanden,
   14. statistiska enheter,
   15. byggnaders läge,
   16. markens sammansättning,
   17. mark- och vattenanvändning,
   18. förhållandet mellan människors hälsa och miljön,
   19. anläggningar och platser för allmännyttiga och offentliga tjänster,
   20. anläggningar och platser för miljöövervakning,
   21. produktions- och industrianläggningar samt upplagsplatser,
   22. anläggningar i jordbruk eller vattenbruk,
   23. befolkningsfördelning,
   24. förhållanden som motiverar en särskild förvaltning, reglering eller rapportering,
   25. översvämningar, jordskred, erosion, laviner, skogsbränder eller andra risker som uppstår genom naturens inverkan,
   26. atmosfäriska förhållanden,
   27. meteorologiska och hydrologiska förhållanden,
   28. fysikaliska förhållanden i hav och annat saltvatten,
   29. områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med likartade egenskaper (biogeografiska regioner),
   30. livsmiljöer och naturtyper,
   31. arters utbredning,
   32. energiresurser, eller
   33. mineralfyndigheter.

4 §   Med informationshanteringstjänst avses i denna lag en funktion för att elektroniskt söka, visa eller ladda ned information, att elektroniskt omvandla eller bearbeta informationen eller att elektroniskt koppla ihop olika sådana funktioner med varandra.

Informationsansvar

5 §   I den omfattning som följer av föreskrifter i anslutning till denna lag ska myndigheter, kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter medverka i det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation genom att hålla sådan information och informationshanteringstjänster tillgängliga för andra som medverkar i eller använder systemet (informationsansvar).

I fråga om kommuners informationsansvar får föreskrifter enligt första stycket avse endast uppgifter som kommunerna är skyldiga att samla in eller informera om enligt annan lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av annan lag eller till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

6 §   Den som är informationsansvarig enligt 5 § ska ta fram och tillhandahålla upplysningar i elektronisk form som beskriver den geografiska miljöinformationen och de informationshanteringstjänster som hör samman med informationen (metadata).

Metadata ska avse informationens och tjänsternas innehåll, uppkomst och aktualitet, hur man kan finna och använda dem samt hur de presenteras och fungerar eller är avsedda att fungera i det sammanhängande informationssystemet.

Metadata ska vara samordnade med informationen och tjänsterna så att det underlättar sökningen och användningen.

Frivillig medverkan

7 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i det enskilda fallet besluta att någon som inte är informationsansvarig enligt föreskrifter i anslutning till denna lag får medverka i det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation.

Avgifter

8 §   Den som är informationsansvarig får ta ut avgifter för att tillhandahålla geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster. Avgift får dock inte tas ut för en informationshanteringstjänst som gör det möjligt att ladda ned geografiska koordinater enligt bilaga 1-6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. grunder för uttag av avgifterna, och
   2. begränsningar i rätten att ta ut avgifter och andra villkor för tillhandahållandet.

En kommun får ta ut avgifterna enligt de grunder som kommunen själv bestämmer, om inte annat följer av föreskrifter som avses i andra stycket 2. Lag (2017:1280).

Föreskrifter om informationsansvaret och om samarbete

9 §   Regeringen får meddela föreskrifter om
   1. kommuners och enskilda organs informationsansvar enligt 5 § samt hur informationsansvaret ska fördelas mellan dem, och
   2. skyldigheter för kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter att i fråga om geografisk miljöinformation, informationshanteringstjänster och metadata samarbeta med varandra samt med andra som deltar i systemet för geografisk miljöinformation.

Begränsningar av informationsansvarigas skyldigheter

10 §   Bestämmelser om sekretess i det allmännas verksamhet och hos vissa enskilda organ finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelserna i 11 §, 12 § andra stycket, 13 § och 14 § andra stycket denna lag gäller inte sådana enskilda organ som avses i första stycket.

11 §   När ett enskilt organ som avses i 5 § fullgör sitt informationsansvar genom en informationshanteringstjänst som gör det möjligt att elektroniskt söka i metadata om geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster, får allmänhetens tillgång till metadata begränsas endast i den mån som tillgången kan skada internationella förbindelser, allmän säkerhet eller totalförsvaret.

12 §   När en myndighet, en kommun eller ett enskilt organ som avses i 5 § fullgör sitt informationsansvar genom en informationshanteringstjänst som gör det möjligt att elektroniskt visa eller ladda ned geografisk miljöinformation eller metadata, att elektroniskt omvandla eller bearbeta informationen eller att elektroniskt koppla ihop olika sådana funktioner med varandra, får allmänhetens tillgång till geografisk miljöinformation och metadata begränsas i den mån som tillgången kan skada immateriella rättigheter.

När ett enskilt organ som avses i 5 § fullgör sitt informationsansvar genom sådana informationshanteringstjänster som anges i första stycket, får allmänhetens tillgång till geografisk miljöinformation och metadata också begränsas i den mån som tillgången
   1. kan skada internationella förbindelser, allmän säkerhet eller totalförsvaret,
   2. kan medföra skada för en myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn eller en myndighets möjligheter att förebygga eller beivra brott,
   3. avser kommersiell eller industriell information och utlämnandet kan antas medföra att en enskild lider ekonomisk skada,
   4. avser personuppgifter och ett utlämnande kan innebära men för den som uppgifterna gäller, om denne inte har gett sitt medgivande till att informationen lämnas ut,
   5. kan skada en enskilds personliga intressen, om denne tillhandahållit den begärda informationen utan att vara skyldig att göra detta enligt lag eller förordning, såvida inte denna person gett sitt medgivande till att informationen lämnas ut, eller
   6. kan medföra negativa följder för skyddet av den miljö som informationen avser.

13 §   Allmänhetens tillgång till geografisk miljöinformation och metadata får inte begränsas
   1. med stöd av 11 eller 12 §, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften väger tyngre än de intressen som anges i 11 eller 12 §, eller
   2. med stöd av 12 § andra stycket 3-6, om uppgiften avser utsläpp i miljön.

14 §   När en myndighet, en kommun eller ett enskilt organ enligt föreskrifter i anslutning till denna lag fullgör en skyldighet att samarbeta om geografisk miljöinformation, informationshanteringstjänster eller metadata får fullgörandet begränsas gentemot andra samarbetande myndigheter, kommuner eller organ i den mån som fullgörandet kan skada immateriella rättigheter.

När ett enskilt organ fullgör en skyldighet att samarbeta, får fullgörandet begränsas utöver det som anges i första stycket gentemot samarbetande myndigheter, kommuner eller andra organ endast i den mån som fullgörandet
   1. kan skada internationella förbindelser, allmän säkerhet eller totalförsvaret, eller
   2. kan medföra skada för en myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn eller en myndighets möjligheter att förebygga eller beivra brott.

15 §   Bestämmelser om
   1. behandling av personuppgifter finns i
      a) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),
      b) lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och
      c) föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,
   2. behandling av personuppgifter i fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om fastighetsregister,
   3. krav på tillstånd för spridning av en sammanställning av geografisk information finns i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information,
   4. säkerhetsskydd finns i säkerhetsskyddslagen (2018:585), och
   5. upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lag (2018:593).
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.