SFS 2015:838 Lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

150838.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:598) om håll-

barhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

dels att 1 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 3 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Lagen innehåller bestämmelser om kriterier som biodrivmedel och fly-

tande biobränslen ska uppfylla för att anses vara hållbara (hållbarhetskrite-
rier) och om hållbarhetsbesked som ska visa detta. Lagen innehåller även be-
stämmelser om anläggningsbesked för biodrivmedel.

2 §

3

I denna lag betyder

biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rest-

produkter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk och därmed för-
knippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt ned-
brytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

biodrivmedel: vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställs av

biomassa och som används för transportändamål,

livsmedelsbaserade biodrivmedel: biodrivmedel som framställs från spann-

mål eller andra stärkelserika grödor eller från socker- eller oljegrödor,

flytande biobränslen: vätskeformiga bränslen för andra energiändamål än

transportändamål, som framställs av biomassa,

avfall: ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller

är skyldig att göra sig av med, och

restprodukter: material som kvarstår efter en slutförd process, vars huvud-

syfte inte är att producera detta material och där processen inte avsiktligt änd-
rats för att producera materialet.

Produktionskedja betyder i denna lag den produktionsprocess som börjar

med odling av biomassan, inbegripet framställning av gödsel för odlingen,
och som pågår fram till och med användningen av biodrivmedlet eller det fly-
tande biobränslet. Om biodrivmedlet eller det flytande biobränslet framställs av

1 Prop. 2015/16:38, bet. 2015/16:MJU5, rskr. 2015/16:64.

2 Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2011:1065.

SFS 2015:838

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:838

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

avfall eller av andra restprodukter än sådana från jordbruk, vattenbruk, fiske
och skogsbruk, avses bara den del av produktionsprocessen som börjar med
omhändertagandet av avfallet eller restprodukterna.

3 a kap. Anläggningsbesked

1 §

Om den som är rapporteringsskyldig för ett biodrivmedel enligt 3 kap. 1 §

första stycket a begär det och det finns ett kontrollsystem som visar att driv-
medlet eller den anläggning där drivmedlet har producerats uppfyller de krav
som följer av detta kapitel, ska tillsynsmyndigheten ange detta i ett särskilt
beslut (anläggningsbesked).

2 §

Kontrollsystemet ska visa att ett biodrivmedel som läggs till grund för

avdrag enligt 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d eller 4 § lagen (1994:1776) om skatt på
energi

1. inte är livsmedelsbaserat, eller
2. är livsmedelsbaserat men har producerats i en anläggning som tagits i

drift före den 31 december 2013 och inte är fullständigt avskriven.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om utformningen av kontrollsystemet och de krav som enligt 2 §
måste vara uppfyllda för att ett anläggningsbesked ska kunna ges.

4 §

Den som har fått ett anläggningsbesked ska utan dröjsmål anmäla till

tillsynsmyndigheten alla ändringar som har betydelse för rätten till beskedet.

5 §

Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett anläggningsbesked om förutsätt-

ningarna för beskedet inte längre är uppfyllda. Ett beslut om återkallelse gäl-
ler omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.