SFS 2017:1094 Lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

171094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen;

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2010:598) om håll-

barhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

dels att 1 kap. 2 och 3 §§, 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 d, 1 e och 3 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 2 a § och 2 kap. 1 a §, av

följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

I denna lag betyder

biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rest-

produkter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk och därmed för-
knippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt ned-
brytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

biodrivmedel: vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställs av

biomassa och som används för transportändamål,

livsmedelsbaserade biodrivmedel: biodrivmedel som framställs från spann-

mål eller andra stärkelserika grödor eller från socker- eller oljegrödor,

flytande biobränslen: vätskeformiga bränslen för andra energiändamål än

transportändamål, som framställs av biomassa,

avfall: ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller

är skyldig att göra sig av med, dock inte ett ämne som avsiktligt har manipu-
lerats eller kontaminerats för att anses som avfall,

restprodukt: ett ämne som inte är den eller de slutprodukter som en produk-

tionsprocess direkt ska producera eller är huvudsyftet med processen och där
produktionsprocessen inte avsiktligt ändrats för att producera ämnet, och

produktionskedja: den produktionsprocess som pågår fram till och med

användningen av biodrivmedlet eller det flytande biobränslet och börjar med

– odling av biomassa, inbegripet framställning av gödsel för odlingen, eller

1 Prop. 2016/17:217, bet. 2017/18:MJU6, rskr. 2017/18:31.

2 Jfr Europarlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främ-
jande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett
senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, i lydelsen enligt Euro-
paparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513.

3 Senaste lydelse 2015:838.

SFS 2017:1094

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1094

– omhändertagandet av avfall eller restprodukter som biodrivmedlet eller

det flytande biobränslet framställs av, om inte restprodukterna har uppkommit
direkt i en jordbruks-, vattenbruks-, fiske- eller skogsbruksverksamhet.

2 a §

I fråga om restprodukt får regeringen eller den myndighet som rege-

ringen bestämmer meddela ytterligare föreskrifter om vad som i denna lag av-
ses med

1. ett ämne som inte är den eller de slutprodukter som en produktionspro-

cess direkt ska producera, eller

2. huvudsyftet med processen.

3 §

4

För att biodrivmedel eller flytande biobränslen ska anses som hållbara

ska hållbarhetskriterierna i 2 kap. 1–5 §§ vara uppfyllda.

Biodrivmedel och flytande biobränslen som framställts av avfall eller rest-

produkter ska anses som hållbara även om kriterierna i 2 kap. 2–5 §§ inte är
uppfyllda. Om en restprodukt har uppkommit direkt i en jordbruks-, vatten-
bruks-, fiske- eller skogsbruksverksamhet gäller dock kriterierna i 2 kap.
2–5 §§.

2 kap.

1 §

5

För att biodrivmedel eller flytande biobränslen ska anses som hållbara

ska användningen av dessa bränslen medföra en minskning av utsläppen av
växthusgaser, jämfört med de utsläpp som användning av fossila bränslen
hade gett, med

1. minst 50 procent, om biodrivmedlet eller det flytande biobränslet har

producerats i en anläggning som tagits i drift senast den 5 oktober 2015, och

2. minst 60 procent om biodrivmedlet eller det flytande biobränslet har

producerats i en anläggning som tagits i drift efter den 5 oktober 2015.

Utsläppen ska räknas från den produktionsprocess som börjar med odling av

biomassa, inbegripet framställning av gödsel för odlingen, och som pågår
fram till och med användningen av biodrivmedlet eller det flytande biobräns-
let eller, om biodrivmedlet eller det flytande biobränslet framställs av avfall
eller restprodukter, den produktionsprocess som börjar med omhändertagan-
det av avfallet eller restprodukterna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om hur minskningen av utsläppen av växthusgaser ska
beräknas.

1 a §

En anläggning anses vara tagen i drift enligt 1 § så snart det förekom-

mer fysisk produktion av biodrivmedel eller flytande biobränslen på anlägg-
ningen.

3 kap.

1 d §

6

Ett hållbarhetsbesked ska återkallas helt eller delvis av tillsynsmyn-

digheten om

4 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2011:1065.

6 Senaste lydelse 2011:1065.

background image

3

SFS 2017:1094

1. den rapporteringsskyldige eller någon som ingår i den rapporteringsskyl-

diges produktionskedja bryter mot åtagandena i kontrollsystemet på ett sådant
sätt att det med fog kan antas att de biodrivmedel och flytande biobränslen
som rapporteras inte kan anses vara hållbara,

2. den rapporteringsskyldige eller någon som ingår i den rapporteringsskyl-

diges produktionskedja bryter mot åtagandena i kontrollsystemet på ett sådant
sätt att hållbarheten hos de biodrivmedel och flytande biobränslen som den
rapporteringsskyldige rapporterar inte kan bedömas på ett tillfredsställande
sätt, eller

3. det är uppenbart att de biodrivmedel och flytande biobränslen som rap-

porteras inte kan anses som hållbara trots att åtagandena i kontrollsystemet
iakttas.

Ett hållbarhetsbesked får även återkallas om rapporteringsskyldigheten har

upphört.

Återkallelse enligt första stycket får inte ske vid ringa felaktigheter.
Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

1 e §

7

Den som är rapporteringsskyldig ska lämna uppgifter till tillsynsmyn-

digheten

1. om den mängd hållbart biodrivmedel och hållbart flytande biobränsle,

som utgör eller ingår i bränsle för vilket den rapporteringsskyldiges skattskyl-
dighet har inträtt enligt 5 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi,

2. om den mängd hållbart flytande biobränsle som avses i 1 § första stycket

b och som den rapporteringsskyldige har använt,

3. för bedömningen av hållbarhetskriterier enligt denna lag, och
4. för Sveriges rapportering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/28/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2015/1513.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter.

3 §

Myndigheter som utövar tillsyn över att lagar följs där uppfyllda håll-

barhetskriterier utgör ett villkor för att komma i fråga för en rättighet ska, på
begäran från tillsynsmyndigheten enligt denna lag, överlämna uppgifter som
kan bidra till att identifiera rapporteringsskyldiga enligt 1 § och om den mängd
biodrivmedel och flytande biobränsle som utgör eller ingår i bränsle för vilket
den rapporteringsskyldiges skattskyldighet har inträtt enligt 5 kap. lagen
(1994:1776) om skatt på energi.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

7 Senaste lydelse 2011:1065. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.