SFS 2020:1044 Lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

SFS2020-1044.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för

biodrivmedel och flytande biobränslen

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 3 a kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a kap. 2 a §, av följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 Lagen innehåller bestämmelser om kriterier som biodrivmedel och
flytande biobränslen ska uppfylla för att anses vara hållbara
(hållbarhetskriterier) och om hållbarhetsbesked som ska visa detta. Lagen
innehåller även bestämmelser om anläggningsbesked.

2 §3 I denna lag betyder

biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och

restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk och därmed
förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt
nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

biodrivmedel: vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställs av

biomassa och som används för transportändamål,

livsmedels- eller fodergrödor: stärkelserika grödor, sockergrödor eller

oljegrödor som produceras på jordbruksmark som huvudgrödor, dock inte

1. restprodukter och avfall,
2. material som innehåller både cellulosa och lignin, eller
3. mellangrödor som inte kräver att ytterligare mark tas i anspråk,
flytande biobränslen: vätskeformiga bränslen för andra energiändamål än

transportändamål, som framställs av biomassa,

gasformiga biobränslen: gasformiga bränslen för andra energiändamål än

transportändamål, som framställs av biomassa,

avfall: ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser

eller är skyldig att göra sig av med, dock inte ett ämne som avsiktligt har
manipulerats eller kontaminerats för att anses som avfall,

restprodukt: ett ämne som inte är den eller de slutprodukter som en

produktionsprocess direkt ska producera eller är huvudsyftet med processen
och där produktionsprocessen inte avsiktligt ändrats för att producera ämnet,
och

1 Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse 2015:838.
3 Senaste lydelse 2017:1094.

SFS

2020:1044

Publicerad
den

2 december 2020

background image

SFS

2020:1044

2

produktionskedja: den produktionsprocess som pågår fram till och med

användningen av biodrivmedlet eller det flytande biobränslet och börjar med

– odling av biomassa, inbegripet framställning av gödsel för odlingen,

eller

– omhändertagandet av avfall eller restprodukter som biodrivmedlet eller

det flytande biobränslet framställs av, om inte restprodukterna har
uppkommit direkt i en jordbruks-, vattenbruks-, fiske- eller
skogsbruksverksamhet.

3 a kap.
1 §
4 Ett anläggningsbesked får begäras av den som är

1. rapporteringsskyldig för ett biodrivmedel enligt 3 kap. 1 § första

stycket a, eller

2. skattskyldig för ett annat motorbränsle som framställts av biomassa

eller ett gasformigt biobränsle enligt 4 kap. lagen (1994:1776) om skatt på
energi.

Med anläggningsbesked avses ett beslut av tillsynsmyndigheten om att

det finns ett kontrollsystem som visar att ett bränsle eller den anläggning där
bränslet har producerats uppfyller de krav som följer av detta kapitel.

2 §5 För ett biodrivmedel eller annat motorbränsle som framställts av
biomassa och som läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. 3 a eller 3 b §
lagen (1994:1776) om skatt på energi ska kontrollsystemet visa att bränslet

1. inte är framställt av livsmedels- eller fodergrödor, eller
2. är framställt av livsmedels- eller fodergrödor men har producerats i en

anläggning som tagits i drift före den 31 december 2013 och inte är
fullständigt avskriven.

2 a § För ett gasformigt biobränsle som avses i 6 a kap. 2 c § första stycket
lagen (1994:1776) om skatt på energi ska kontrollsystemet visa att bränslet
inte är framställt av livsmedels- eller fodergrödor.

Första stycket gäller också för ett biodrivmedel eller gasformigt

biobränsle som läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. 4 § samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

4 Senaste lydelse 2015:838.
5 Senaste lydelse 2017:1216.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.