SFS 2021:668 Lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

SFS2021-668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för

biodrivmedel och flytande biobränslen

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2010:598) om håll-
barhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

dels att rubriken till lagen samt 1 kap. 1, 2 och 3 §§, 2 kap. 1–6 §§, 3 kap.

1–1 b, 1 d, 1 e och 3 §§ och 3 a kap. 1–3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 3 a § och 2 kap. 1 b,

7 och 8 §§, av följande lydelse.

Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen
1 kap.
1
§3 Lagen innehåller bestämmelser om kriterier som biodrivmedel och
biobränslen ska uppfylla för att anses vara hållbara (hållbarhetskriterier) och
om hållbarhetsbesked som ska visa detta. Lagen innehåller även bestämmel-
ser om anläggningsbesked.

2 §4 I denna lag betyder

agrobiomassa: biomassa som produceras inom jordbruket,
biobränslen: fasta, gasformiga eller flytande bränslen som framställs av

biomassa och som används för andra energiändamål än motordrift,

biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och

restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, inklusive material av
vegetabiliskt och animaliskt ursprung, av skogsbruk och därmed förknippad
industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara
delen av avfall, inklusive industriavfall och kommunalt avfall av biologiskt
ursprung,

biodrivmedel: flytande eller gasformiga bränslen som framställs av bio-

massa och som används för motordrift,

livsmedels- eller fodergrödor: stärkelserika grödor, sockergrödor eller

oljegrödor som produceras på jordbruksmark som huvudgrödor, dock inte

1. restprodukter och avfall,
2. material som innehåller både cellulosa och lignin, eller
3. mellangrödor som inte kräver att ytterligare mark tas i anspråk,

1 Prop. 2020/21:185, bet. 2020/21:MJU24, rskr. 2020/21:374.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.
3 Senaste lydelse 2020:1044.
4 Senaste lydelse 2020:1044.

SFS

2021:668

Publicerad
den

23 juni 2021

background image

2

SFS

avfall: ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser

eller är skyldig att göra sig av med, dock inte ett ämne som avsiktligt har
manipulerats eller kontaminerats för att anses som avfall,

restprodukt: ett ämne som inte är den eller de slutprodukter som en

produktionsprocess direkt ska producera eller är huvudsyftet med processen
och där produktionsprocessen inte avsiktligt ändrats för att producera ämnet,

produktionskedja: den produktionsprocess som pågår fram till och med

användningen av biodrivmedlet eller biobränslet och börjar med

– odling av biomassa, inbegripet framställning av gödsel för odlingen,

eller

– omhändertagandet av avfall eller restprodukter som biodrivmedlet eller

biobränslet framställs av, om inte restprodukterna har uppkommit direkt i en
jordbruks-, vattenbruks-, fiske- eller skogsbruksverksamhet, och

skogsbiomassa: biomassa som produceras inom skogsbruket.

3 §5 För att biodrivmedel och biobränslen ska anses som hållbara ska
hållbarhetskriterierna i 2 kap. 1–7 §§ vara uppfyllda. Om sådana drivmedel
eller bränslen framställts av avfall eller restprodukter, gäller bara kriteriet i
2 kap. 1 § utom i fall som anges i andra stycket.

Om biodrivmedel eller biobränslen framställts av
– restprodukter som uppkommit direkt i en vattenbruks-, fiske- eller

skogsbruksverksamhet gäller kriterierna i 2 kap. 1–7 §§,

– restprodukter som uppkommit direkt i en jordbruksverksamhet gäller

kriterierna i 2 kap. 1–8 §§, och

– avfall som uppkommit direkt i en jordbruksverksamhet gäller

kriterierna i 2 kap. 1 och 8 §§.

Fast kommunalt avfall från biomassa som används för produktion av el,

värme och kyla ska anses som hållbart även om hållbarhetskriterierna i
2 kap. inte är uppfyllda.

3 a § I fråga om fasta eller gasformiga biobränslen gäller 3 § första och
andra styckena endast bränslen som används för produktion av el, värme,
kyla eller bränslen i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd
effekt på minst 20 megawatt för fasta biobränslen och på minst 2 megawatt
för gasformiga biobränslen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om vad som avses med anläggningar och samman-
lagd installerad tillförd effekt.

2 kap.


1 §6 För att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses som hållbara
ska användningen av dem medföra att utsläppen av växthusgaser understiger
de utsläpp som användningen av fossila bränslen hade gett, med

1. minst 50 procent, om biodrivmedlet eller det flytande biobränslet har

producerats i en anläggning som har tagits i drift senast den 5 oktober 2015,

2 minst 60 procent, om biodrivmedlet eller det flytande biobränslet har

producerats i en anläggning som har tagits i drift efter den 5 oktober 2015,
och

3. minst 65 procent, om biodrivmedlet eller det flytande biobränslet har

producerats i en anläggning som har tagits i drift efter den 31 december
2020.

5 Senaste lydelse 2017:1094.
6 Senaste lydelse 2017:1094. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

2021:668

background image

3

SFS

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om hur minskningen av utsläppen av växthusgaser
för de biodrivmedel och flytande biobränslen som avses i första stycket ska
beräknas.

1 a §7 För att fasta och gasformiga biobränslen ska anses som hållbara vid
produktion av el, värme eller kyla ska användningen av dem medföra att
utsläppen av växthusgaser understiger de utsläpp som användningen av
fossila bränslen hade gett, med

1. minst 70 procent, om anläggningen där biobränslet används har tagits i

drift efter den 31 december 2020, och

2. minst 80 procent, om anläggningen där biobränslet används har tagits i

drift efter den 31 december 2025.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om hur minskningen av utsläppen av växthusgaser
för de biobränslen som avses i första stycket ska beräknas.

1 b § En anläggning anses ha tagits i drift enligt 1 och 1 a §§ så snart det
vid anläggningen förekommer fysisk produktion av biodrivmedel, flytande
biobränslen eller el, värme eller kyla från fasta eller gasformiga biobränslen.

2 §8 För att biodrivmedel och biobränslen ska anses som hållbara får de
inte produceras av agrobiomassa från mark som den 1 januari 2008 eller
senare utgjordes av någon av följande typer av områden, oavsett om marken
fortfarande är av detta slag eller inte:

a) naturskog eller annan trädbevuxen mark med inhemska arter, där det

inte finns några klart synliga tecken på mänsklig verksamhet och där de eko-
logiska processerna inte störts i betydande utsträckning,

b) gräsmark med stor biologisk mångfald som i avsaknad av mänsklig

verksamhet förblir gräsmark och som bibehåller den naturliga artsamman-
sättningen och sina ekologiska särdrag och processer,

c) gräsmark med stor biologisk mångfald som i avsaknad av mänsklig

verksamhet skulle upphöra att vara gräsmark och som är rik på arter och inte
skadad,

d) områden som i lag eller genom beslut av en myndighet har utsetts för

naturskydd, eller

e) skog eller annan trädbevuxen mark med stor biologisk mångfald som

är rik på arter och inte skadad eller som av en myndighet har konstaterats ha
stor biologisk mångfald, om det inte finns belägg för att råvaruuttaget varit
oskadligt ur naturskyddssynpunkt.

Första stycket gäller dock inte
a) om ett område som avses i första stycket b eller c är mindre än en hektar

eller om det inom ett område som anges i första stycket c är nödvändigt att
skörda råvaror för att bevara markens status som gräsmark, eller

b) om produktion av råvaror till biodrivmedel och biobränslen inte på-

verkar de syften som gäller för ett sådant område som anges under första
stycket d.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de områden
som anges i första stycket.


7 Senaste lydelse 2017:1094.
8 Senaste lydelse 2011:1065.

2021:668

background image

4

SFS

3 §9 För att biodrivmedel och biobränslen ska anses som hållbara får de
inte produceras av agrobiomassa från mark inom områden som den 1 januari
2008 eller senare har utsetts till skyddsområden för att skydda sällsynta,
hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter, som är erkända i inter-
nationella avtal eller som ingår i förteckningar som har utarbetats av
mellanstatliga organisationer eller av Internationella naturskyddsunionen.
Detta gäller oavsett om marken fortfarande är av detta slag eller inte.

Första stycket gäller endast om produktion av agrobiomassa till biodriv-

medel och biobränslen påverkar de syften som gäller för ett sådant område
som anges i första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de områden
som anges i första stycket.

4 §10 För att biodrivmedel och biobränslen ska anses som hållbara får de
inte produceras av agrobiomassa från mark som den 1 januari 2008 ut-
gjordes av någon av följande naturtyper, men som inte längre gör det när
råvarorna skördas:

a) våtmarker, varmed avses mark som under hela året eller en betydande

del av året är täckt eller mättat av vatten,

b) kontinuerligt beskogade områden, varmed avses markområden som

omfattar mer än ett hektar med träd som är högre än fem meter och ett
krontak som täcker mer än 30 procent av ytan eller med befintliga träd som
kan uppnå dessa värden, eller

c) markområden som omfattar mer än ett hektar med träd som är högre än

fem meter och ett krontak som täcker mellan 10 och 30 procent av ytan eller
med befintliga träd som kan uppnå dessa värden.

Första stycket gäller dock inte om ändrad markanvändning inom ett om-

råde som anges under c medför att kraven i 1 § uppfylls.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de områden
som anges i första stycket.

5 §11 För att biodrivmedel och biobränslen ska anses som hållbara får de
inte produceras av agrobiomassa från mark som den 1 januari 2008 var
torvmark, om det inte visas att odling och skörd av råvaran inte medför
dränering av tidigare odikad mark.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de områden
som avses.

6 § För att biodrivmedel och biobränslen som har producerats av
skogsbiomassa ska anses som hållbara ska det visas att det finns både en
nationell eller regional lagstiftning som är tillämplig inom avverknings-
området och system för övervakning och kontroll av samma område som
säkerställer att

1. avverkningsverksamheten sker på ett lagenligt sätt,
2. skogsföryngring sker på avverkade arealer,
3. arealer som utsetts för naturskydd skyddas,


9 Senaste lydelse 2011:1065.
10 Senaste lydelse 2011:1065.
11 Senaste lydelse 2011:1065.

2021:668

background image

5

SFS


4. det vid avverkningen tas hänsyn till att jordbeskaffenheten och den

biologiska mångfalden ska bevaras, så att skadeverkningarna minimeras,
och

5. avverkningen upprätthåller eller förbättrar skogens produktions-

kapacitet på lång sikt.

Även om villkoren i första stycket inte är uppfyllda, ska biodrivmedel och

biobränslen anses som hållbara om det visas att det finns ett
förvaltningssystem för ursprungsområdet som säkerställer att villkor som
motsvarar dem som anges i det stycket är uppfyllda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om hur det ska visas att villkoren avseende de system
för övervakning, kontroll eller förvaltning som anges i första och andra
styckena är uppfyllda.

7 § För att biodrivmedel och biobränslen som har producerats av skogs-
biomassa ska anses som hållbara ska det visas att det land eller den regionala
organisation för ekonomisk integration där skogsbiomassan har sitt ursprung
är part i Parisavtalet och

1. har lagt fram ett sådant nationellt fastställt bidrag (NDC) för Förenta

nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), som om-
fattar utsläpp från och upptag inom jordbruk, skogsbruk och markanvänd-
ning och som säkerställer att förändringar i kollager i samband med skörd
eller avverkning av biomassa tillgodoräknas landets åtagande att minska
eller begränsa utsläppen av växthusgaser i enlighet med det nationellt
fastställda bidraget, eller

2. har en nationell eller regional lagstiftning som är tillämplig när det

gäller utvinning för att bevara och stärka kollager och kolsänkor, i enlighet
med artikel 5 i Parisavtalet, och visa att rapporterade utsläpp från sektorn för
markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inte överstiger
upptaget.

Även om villkoren i första stycket inte är uppfyllda, ska biodrivmedel och

biobränslen anses som hållbara om det visas att det finns ett förvaltnings-
system för ursprungsområdet som säkerställer att kollager och kolsänkor i
skogen bibehålls eller förbättras på lång sikt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om hur det ska visas att villkoren som anges i första
och andra styckena är uppfyllda.

8 § För att biodrivmedel och biobränslen som produceras av avfall eller
restprodukter som har uppkommit direkt i en jordbruksverksamhet ska anses
som hållbara ska det visas att det finns övervaknings- eller förvaltnings-
planer för att hantera påverkan på jordbeskaffenheten och markens kollager.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om hur det ska visas att villkoren avseende de
övervaknings- och förvaltningsplaner som anges i första stycket är uppfyllda.

3 kap.


1 §12 Rapporteringsskyldig är den som

1. enligt 4 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi är skattskyldig för

bränsle som helt eller delvis utgörs av biodrivmedel,

2. i yrkesmässig verksamhet använder ett flytande biobränsle,


12 Senaste lydelse 2011:1065. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket utgår.

2021:668

background image

6

SFS

3. i yrkesmässig verksamhet använder ett fast biobränsle för produktion

av el, värme, kyla eller bränslen i en anläggning med en sammanlagd
installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt,

4. i yrkesmässig verksamhet använder ett gasformigt biobränsle för pro-

duktion av el, värme, kyla eller bränslen i en anläggning med en samman-
lagd installerad tillförd effekt på minst 2 megawatt, eller

5. inte omfattas av 1–4 men ansöker om hållbarhetsbesked av något annat

skäl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från rapporteringsskyldigheten enligt första
stycket.

1 a §13 Den som är rapporteringsskyldig ska genom ett kontrollsystem
säkerställa att de biodrivmedel och biobränslen som ska rapporteras är att
anse som hållbara.

Den rapporteringsskyldige ska genom överenskommelser, direkt eller

indirekt, med samtliga aktörer i hela produktionskedjan och genom stick-
prov hos dessa aktörer säkerställa att kravet i första stycket uppfylls.

En rapporteringsskyldigs kontrollsystem ska granskas av en oberoende

granskare. Granskaren ska kontrollera att kontrollsystemet är korrekt,
tillförlitligt och skyddat mot bedrägerier. Granskningen ska också innehålla
en utvärdering av den metod för stickprov som ska ingå i kontrollsystemet
och stickprovens frekvens. Dessutom ska granskningen innehålla en ut-
värdering av de uppgifter som den rapporteringsskyldige har lämnat om sitt
kontrollsystem.

Den oberoende granskaren ska i ett intyg avge ett utlåtande om kontroll-

systemet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om kontrollsystem och granskning av sådana system.

1 b §14 Den som är rapporteringsskyldig ska till tillsynsmyndigheten ge in
en beskrivning av sitt kontrollsystem tillsammans med den oberoende
granskarens intyg.

Tillsynsmyndigheten ska i ett särskilt beslut fastställa om den rapporte-

ringsskyldiges kontrollsystem uppfyller kraven enligt 1 a § (hållbarhets-
besked).

Ett hållbarhetsbesked gäller tills vidare men ska omprövas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om beskrivning av kontrollsystem samt fastställande
och omprövning av hållbarhetsbesked.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om styrkande av hållbarhet hos biodrivmedel och
biobränslen.

1 d §15 Ett hållbarhetsbesked ska återkallas helt eller delvis av tillsyns-
myndigheten om

1. den rapporteringsskyldige eller någon som ingår i den rapporterings-

skyldiges produktionskedja bryter mot åtagandena i kontrollsystemet på ett
sådant sätt att det med fog kan antas att de biodrivmedel och biobränslen
som rapporteras inte kan anses vara hållbara,


13 Senaste lydelse 2011:1065.
14 Senaste lydelse 2011:1065.
15 Senaste lydelse 2017:1094.

2021:668

background image

7

SFS

2. den rapporteringsskyldige eller någon som ingår i den rapporterings-

skyldiges produktionskedja bryter mot åtagandena i kontrollsystemet på ett
sådant sätt att hållbarheten hos de biodrivmedel och biobränslen som den
rapporteringsskyldige rapporterar inte kan bedömas på ett tillfredsställande
sätt, eller

3. det är uppenbart att de biodrivmedel och biobränslen som rapporteras

inte kan anses som hållbara trots att åtagandena i kontrollsystemet iakttas.

Ett hållbarhetsbesked får även återkallas om rapporteringsskyldigheten

har upphört.

Återkallelse enligt första stycket får inte ske vid ringa felaktigheter.
Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

1 e § Den som är rapporteringsskyldig enligt 1 § första stycket 1–4 ska
lämna uppgifter

1. för bedömningen av hållbarhetskriterier enligt denna lag,
2. för Sveriges rapportering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen
av energi från förnybara energikällor och för rapportering till den unions-
databas som inrättas enligt samma direktiv, och

3. om sådana mängder biodrivmedel eller biobränslen som avses i före-

skrifter som meddelats med stöd av andra stycket 1.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. skyldigheten att lämna uppgifter och om undantag från den skyldig-

heten, och

2. att den som är rapporteringsskyldig ska informera konsumenter om

vilken typ av biobränsle som används i den yrkesmässiga verksamheten och
om bränslets geografiska ursprung.

3 §16 Myndigheter som utövar tillsyn över att lagar följs där uppfyllda
hållbarhetskriterier utgör ett villkor för att komma i fråga för en rättighet
ska, på begäran av tillsynsmyndigheten enligt denna lag, överlämna upp-
gifter som kan bidra till att identifiera rapporteringsskyldiga enligt 1 § och
om den mängd biodrivmedel som utgör eller ingår i bränsle för vilket den
rapporteringsskyldiges skattskyldighet har inträtt enligt 5 kap. lagen
(1994:1776) om skatt på energi.

3 a kap.


1 §17 Ett anläggningsbesked får begäras av den som är

1. rapporteringsskyldig för ett biodrivmedel enligt 3 kap. 1 § första

stycket 1, eller

2. skattskyldig för ett gasformigt biobränsle enligt 4 kap. lagen

(1994:1776) om skatt på energi.

Med anläggningsbesked avses ett beslut av tillsynsmyndigheten om att

det finns ett kontrollsystem som visar att ett bränsle eller den anläggning där
bränslet har producerats uppfyller de krav som följer av detta kapitel.

2 §18 För ett biodrivmedel som läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. 3 a
eller 3 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska kontrollsystemet visa
att bränslet


16 Senaste lydelse 2017:1094.
17 Senaste lydelse 2020:1044.
18 Senaste lydelse 2020:1044.

2021:668

background image

8

SFS

1. inte är framställt av livsmedels- eller fodergrödor, eller
2. är framställt av livsmedels- eller fodergrödor men har producerats i en

anläggning som tagits i drift före den 31 december 2013 och inte är
fullständigt avskriven.

3 §19 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om utformningen av kontrollsystemet och de krav som
enligt 2 och 2 a §§ måste vara uppfyllda för att ett anläggningsbesked ska
kunna ges.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. I fråga om leverans eller användning av biodrivmedel eller biobränslen

som en aktör har i lager vid ikraftträdandet eller har avtalat om före den
tidpunkten och som avser leverans före den 1 juli 2022, ska de nya bestäm-
melserna inte utgöra grund för återkallelse av hållbarhetsbesked eller hinder
för tillsynsmyndigheten att besluta om sådana besked.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström

(Infrastrukturdepartementet)


19 Senaste lydelse 2015:838.

2021:668

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.