SFS 2022:170 Lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

SFS2022-170.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för

biodrivmedel och biobränslen

Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 och 3 §§ och 3 a kap. 1 §
lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen2
ska ha följande lydelse.

3 kap.
1 §
3 Rapporteringsskyldig är den som

1. enligt 5 eller 6 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi är skatt-

skyldig för bränsle som helt eller delvis utgörs av biodrivmedel,

2. i yrkesmässig verksamhet använder ett flytande biobränsle,
3. i yrkesmässig verksamhet använder ett fast biobränsle för produktion

av el, värme, kyla eller bränslen i en anläggning med en sammanlagd
installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt,

4. i yrkesmässig verksamhet använder ett gasformigt biobränsle för

produktion av el, värme, kyla eller bränslen i en anläggning med en samman-
lagd installerad tillförd effekt på minst 2 megawatt, eller

5. inte omfattas av 1–4 men ansöker om hållbarhetsbesked av något annat

skäl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från rapporteringsskyldigheten enligt första
stycket.

3 §4 Myndigheter som utövar tillsyn över att lagar följs där uppfyllda
hållbarhetskriterier utgör ett villkor för att komma i fråga för en rättighet
ska, på begäran av tillsynsmyndigheten enligt denna lag, överlämna
uppgifter som kan bidra till att identifiera rapporteringsskyldiga enligt 1 §
och om den mängd biodrivmedel som utgör eller ingår i bränsle för vilket
den rapporteringsskyldiges skattskyldighet har inträtt enligt 5 eller 6 kap.
lagen (1994:1776) om skatt på energi.

3 a kap.
1 §
5 Ett anläggningsbesked får begäras av den som är

1 Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2021:668.
3 Senaste lydelse 2021:668.
4 Senaste lydelse 2021:668.
5 Senaste lydelse 2021:668.

SFS

2022:170

Publicerad
den

11 mars 2022

background image

2

SFS

2022:170

1. rapporteringsskyldig för ett biodrivmedel enligt 3 kap. 1 § första

stycket 1, eller

2. skattskyldig för ett gasformigt biobränsle enligt 5 eller 6 kap. lagen

(1994:1776) om skatt på energi.

Med anläggningsbesked avses ett beslut av tillsynsmyndigheten om att

det finns ett kontrollsystem som visar att ett bränsle eller den anläggning där
bränslet har producerats uppfyller de krav som följer av detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.