SFS 2010:598 Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

100598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Genom denna lag genomförs vissa bestämmelser i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av
användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett
senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG.

Lagen innehåller bestämmelser om kriterier som biodrivmedel och

flytande biobränslen måste uppfylla för att energi från dessa energislag ska
få beaktas för det syfte som anges i 3 § första stycket (hållbarhetskriterier).

2 §

I lagen används följande beteckningar med den betydelse som här

anges:

biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rest-

produkter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk och därmed för-
knippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt ned-
brytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

biodrivmedel: vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställs av

biomassa och som används för transportändamål,

flytande biobränslen: vätskeformiga bränslen för andra energiändamål än

transportändamål, som framställs av biomassa,

avfall: ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser el-

ler är skyldig att göra sig av med,

restprodukter: material som kvarstår efter en slutförd process, vars hu-

vudsyfte inte är att producera detta material,

säljställe: försäljningsställe för biodrivmedel där bränslet finns till-

gängligt för allmänheten genom en eller flera bränslepumpar avsedda för
tankning direkt i det fordon där bränslet är avsett att förbrukas.

1 Prop. 2009/10:164, bet. 2009/10:MJU26, rskr. 2009/10:299.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och
ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG. (EUT L 140,
5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028).

SFS 2010:598

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

2

SFS 2010:598

3 §

Endast energi från biodrivmedel och flytande biobränslen som upp-

fyller hållbarhetskriterierna i 2 kap. 1–5 §§ får beaktas för uppfyllande av
kravet på andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energi-
användningen enligt artikel 3 punkterna 1, 2 och 4 i direktiv 2009/28/EG.

Biodrivmedel och flytande biobränslen som framställts av avfall samt av

andra restprodukter än sådana från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk
får beaktas även om kriterierna i 2 kap. 2–5 §§ inte är uppfyllda.

Biodrivmedel och flytande biobränslen som uppfyller hållbarhets-

kriterierna anses i denna lag som hållbara.

2 kap. Hållbarhetskriterier

1 §

För att biodrivmedel eller flytande biobränslen ska anses som hållbara

ska användningen av dessa bränslen medföra en minskning av utsläppen av
växthusgaser med minst 35 procent i förhållande till utsläppen om fossila
bränslen i stället hade använts. Den minskning som ska ske avser de utsläpp
som uppstår under den process som börjar med odling av biomassan, inbe-
gripet framställning av gödsel för odlingen, och som pågår fram till förbrän-
ningen av biobränslet.

För att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses som hållbara ska

användningen av dessa bränslen från och med den 1 januari 2017 medföra en
minskning av utsläppen av växthusgaser med minst 50 procent i förhållande
till utsläppen om fossila bränslen i stället hade använts.

För att biodrivmedel och flytande biobränslen som har producerats i an-

läggningar som togs i drift den 1 januari 2017 eller senare ska anses som
hållbara ska användningen av dessa bränslen från och med den 1 januari
2018 medföra en minskning av utsläppen av växthusgaser med minst 60 pro-
cent i förhållande till utsläppen om fossila bränslen i stället hade använts.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om hur minskningen av utsläppen av växthusgaser ska be-
räknas.

2 §

För att biodrivmedel eller flytande biobränslen ska anses som hållbara

får inte dessa bränslen produceras av råvaror från mark som den 1 januari
2008 eller senare utgjordes av någon av följande typer av områden, oavsett
om marken fortfarande har denna beskaffenhet eller ej:

a) naturskog eller annan trädbevuxen mark med inhemska arter, där det

inte finns några klart synliga tecken på mänsklig verksamhet och där de
ekologiska processerna inte störts i betydande utsträckning,

b) gräsmark med stor biologisk mångfald som i avsaknad av mänsklig

verksamhet förblir gräsmark och som bibehåller den naturliga art-
sammansättningen och sina ekologiska särdrag och processer,

c) gräsmark med stor biologisk mångfald som i avsaknad av mänsklig

verksamhet skulle upphöra att vara gräsmark och som är rik på arter och inte
skadad, eller

d) områden som i lag eller genom beslut av en myndighet har utsetts till

naturskyddsområden.

Första stycket gäller dock inte

background image

3

SFS 2010:598

a) om det inom ett område som anges under första stycket c är nödvändigt

att samla in råvaror för att bevara markens status som gräsmark och dessa rå-
varor används för att producera biodrivmedel och flytande biobränslen, eller

b) om produktion av råvaror till biodrivmedel och flytande biobränslen

inte påverkar de syften som gäller för ett sådant område som anges under
första stycket d.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de områden som
anges i första stycket a–c.

3 §

För att biodrivmedel eller flytande biobränslen ska anses som hållbara

får inte dessa bränslen produceras av råvaror från mark inom områden som
den 1 januari 2008 eller senare har utsetts till skyddsområden för att skydda
sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter, som är erkän-
da i internationella avtal eller som ingår i förteckningar som har utarbetats av
mellanstatliga organisationer eller av Internationella naturskyddsunionen.
Detta gäller oavsett om marken fortfarande har denna beskaffenhet eller ej.

Första stycket gäller dock inte om produktion av råvaror till biodrivmedel

och flytande biobränslen inte påverkar de syften som gäller för ett sådant
område som anges i första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de områden som
anges i första stycket.

4 §

För att biodrivmedel eller flytande biobränslen ska anses som hållbara

får inte dessa bränslen produceras av råvaror från mark som den 1 januari
2008 utgjordes av någon av följande naturtyper, men som inte längre gör det
när råvarorna skördas eller avverkas:

a) våtmarker, varmed avses mark som under hela året eller en betydande

del av året är täckt eller mättat av vatten,

b) kontinuerligt beskogade områden, varmed avses markområden som

omfattar mer än ett hektar med träd som är högre än fem meter och ett kron-
tak som täcker mer än 30 procent av ytan eller med befintliga träd som kan
uppnå dessa värden, eller

c) markområden som omfattar mer än ett hektar med träd som är högre än

fem meter och ett krontak som täcker mellan 10 och 30 procent av ytan eller
med befintliga träd som kan uppnå dessa värden.

Första stycket gäller dock inte om ändrad markanvändning inom ett områ-

de som anges under c medför att kraven i 1 § uppfylls.

5 §

För att biodrivmedel eller flytande biobränslen ska anses som hållbara

får inte dessa bränslen produceras av råvaror från mark som den 1 januari
2008 var torvmark, såvida det inte visas att odling och skörd eller avverk-
ning av råvaran inte medför dränering av tidigare odikad mark.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de områden som
avses.

background image

4

SFS 2010:598

6 §

För att biodrivmedel eller flytande biobränslen, som har producerats av

jordbruksråvaror som odlats i Europeiska unionen, ska anses som hållbara
ska råvaran vara framställd i enlighet med

a) artikel 6.1 och bilaga III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den

19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system
för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken
och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av för-
ordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av
förordning (EG) nr 1782/2003, och

b) de rättsakter som anges i bilaga II till förordningen, punkterna 1–5 och 9.

3 kap. Rapportering

1 §

Rapporteringsskyldig är den som yrkesmässigt

a) levererar biodrivmedel till ett eget eller någon annans säljställe i

Sverige,

b) använder biodrivmedel som inte erhållits via säljställe,
c) använder flytande biobränsle, eller
d) levererar flytande biobränsle till användare i Sverige som inte yrkes-

mässigt använder flytande biobränsle.

Den som är rapporteringsskyldig ska till tillsynsmyndigheten rapportera

den mängd hållbart biodrivmedel och hållbart flytande biobränsle, som har
levererats eller använts. I rapporten ska den rapporteringsskyldige också visa
att de levererade eller använda biodrivmedlen och flytande biobränslena är
hållbara.

Uppgifterna i rapporten ska granskas av en oberoende granskare. Gransk-

ningen ska säkerställa att uppgifterna är korrekta och tillförlitliga. Det sker
genom granskning av det system som den rapporteringsskyldige använder,
en utvärdering av provtagningsmetod samt provtagningens frekvens och till-
förlitlighet. Systemet ska vara korrekt, tillförlitligt och skyddat mot bedräge-
ri. Granskaren ska i ett intyg avge ett utlåtande om rapporten. Intyget ska av
den rapporteringsskyldige ges in till tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten ska i ett särskilt beslut fastställa om de biodrivmedel

och flytande biobränslen som omfattas av rapporten är att anse som hållbara.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från rapporterings-

skyldigheten enligt andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om rapportering enligt andra stycket och granskning enligt
tredje stycket.

2 §

Den som är rapporteringsskyldig enligt denna lag ska anmäla detta till

tillsynsmyndigheten. En anmälan ska göras senast två veckor efter det att
rapporteringsskyldigheten har inträtt.

Den som upphör att vara rapporteringsskyldig ska anmäla detta till till-

synsmyndigheten senast två veckor efter det att rapporteringsskyldigheten
har upphört.

3 §

Regeringen meddelar föreskrifter om att myndigheter som utövar till-

syn över efterlevnaden av lagar där uppfyllda hållbarhetskriterier utgör ett
villkor för att komma i fråga för vissa rättigheter ska, på begäran från till-

background image

5

SFS 2010:598

synsmyndigheten enligt denna lag, överlämna uppgifter som kan bidra till att
identifiera rapporteringsskyldiga enligt denna lag.

4 kap. Tillsyn

1 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har

meddelats i anslutning till lagen utövas av den myndighet som regeringen
bestämmer (tillsynsmyndigheten).

2 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta

del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med
vite.

3 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

trygga efterlevnaden av de föreskrifter som omfattas av tillsynen. Ett före-
läggande får förenas med vite.

5 kap. Överklagande

1 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010 i fråga om 3 kap. 2 § första

stycket, den 1 januari 2011 i fråga om 3 kap. 1 § andra stycket och i övrigt
den 1 augusti 2010.

2. För biodrivmedel och flytande biobränslen som har producerats i an-

läggningar som var i drift den 23 januari 2008 tillämpas 2 kap. 1 § första
stycket från och med den 1 april 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.