SFS 2011:1065 Lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen;

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen / SFS 2011:1065 Lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen;
111065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:598) om <br/>h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande <br/>biobr�nslen;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 oktober 2011.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:598) om</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande biobr�nslen</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 1 kap. 2 �, 2 kap. 15 �� och 3 kap. 1 � samt rubriken till 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras fem nya paragrafer, 3 kap. 1 ae ��, av</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I lagen anv�nds f�ljande beteckningar med den betydelse som h�r</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">anges:</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>biomassa: </i>den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rest-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">produkter av biologiskt ursprung fr�n jordbruk, skogsbruk och d�rmed f�r-<br/>knippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt<br/>nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>biodrivmedel: </i>v�tskeformiga eller gasformiga br�nslen som framst�lls av</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">biomassa och som anv�nds f�r transport�ndam�l,</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>flytande biobr�nslen:</i> v�tskeformiga br�nslen f�r andra energi�ndam�l �n</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">transport�ndam�l, som framst�lls av biomassa,</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>avfall:</i> �mne eller f�rem�l som innehavaren g�r sig av med eller avser el-</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ler �r skyldig att g�ra sig av med,</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>restprodukter: </i>material som kvarst�r efter en slutf�rd process, vars hu-</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">vudsyfte inte �r att producera detta material och d�r processen inte avsiktligt<br/>�ndrats f�r att producera materialet,</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>produktionskedja: </i>den produktionsprocess som b�rjar med odling av bio-</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">massan, inbegripet framst�llning av g�dsel f�r odlingen, och som p�g�r fram<br/>till och med anv�ndningen av biodrivmedlet eller det flytande biobr�nslet.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om biodrivmedlet eller det flytande biobr�nslet framst�lls av avfall eller</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">av andra restprodukter �n s�dana fr�n jordbruk, vattenbruk, fiske och skogs-<br/>bruk avses bara den del av produktionsprocessen som b�rjar med om-<br/>h�ndertagandet av avfallet eller restprodukterna.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2010/11:152, bet. 2011/12:MJU28, rskr. 2011/12:7.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:1065</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 25 oktober 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1065</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r att biodrivmedel eller flytande biobr�nslen ska anses som h�llbara</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ska anv�ndningen av dessa br�nslen medf�ra en minskning av utsl�ppen av<br/>v�xthusgaser med minst 35 procent i f�rh�llande till utsl�ppen om fossila<br/>br�nslen i st�llet hade anv�nts. Den minskning som ska ske avser de utsl�pp<br/>som uppst�r under produktionskedjan.</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r att biodrivmedel och flytande biobr�nslen ska anses som h�llbara ska</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">anv�ndningen av dessa br�nslen fr�n och med den 1 januari 2017 medf�ra en<br/>minskning av utsl�ppen av v�xthusgaser med minst 50 procent i f�rh�llande<br/>till utsl�ppen om fossila br�nslen i st�llet hade anv�nts.</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r att biodrivmedel och flytande biobr�nslen som har producerats i</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">anl�ggningar som togs i drift den 1 januari 2017 eller senare ska anses som<br/>h�llbara ska anv�ndningen av dessa br�nslen fr�n och med den 1 januari<br/>2018 medf�ra en minskning av utsl�ppen av v�xthusgaser med minst 60<br/>procent i f�rh�llande till utsl�ppen om fossila br�nslen i st�llet hade anv�nts.</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ytterligare f�reskrifter om hur minskningen av utsl�ppen av v�xthusgaser<br/>ska ber�knas.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:511px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r att biodrivmedel eller flytande biobr�nslen ska anses som h�llbara</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r inte dessa br�nslen produceras av r�varor fr�n mark som den 1 januari<br/>2008 eller senare utgjordes av n�gon av f�ljande typer av omr�den, oavsett<br/>om marken fortfarande har denna beskaffenhet eller ej:</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">a) naturskog eller annan tr�dbevuxen mark med inhemska arter, d�r det</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">inte finns n�gra klart synliga tecken p� m�nsklig verksamhet och d�r de<br/>ekologiska processerna inte st�rts i betydande utstr�ckning,</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) gr�smark med stor biologisk m�ngfald som i avsaknad av m�nsklig</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">verksamhet f�rblir gr�smark och som bibeh�ller den naturliga artsamman-<br/>s�ttningen och sina ekologiska s�rdrag och processer,</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">c) gr�smark med stor biologisk m�ngfald som i avsaknad av m�nsklig</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">verksamhet skulle upph�ra att vara gr�smark och som �r rik p� arter och inte<br/>skadad, eller</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">d) omr�den som i lag eller genom beslut av en myndighet har utsetts till</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">naturskyddsomr�den.</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">F�rsta stycket g�ller dock inte<br/>a) om det inom ett omr�de som anges under f�rsta stycket c �r n�dv�ndigt</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">att samla in r�varor f�r att bevara markens status som gr�smark och dessa r�-<br/>varor anv�nds f�r att producera biodrivmedel och flytande biobr�nslen, eller</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) om produktion av r�varor till biodrivmedel och flytande biobr�nslen</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">inte p�verkar de syften som g�ller f�r ett s�dant omr�de som anges under<br/>f�rsta stycket d.</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ytterligare f�reskrifter om kriterier och geografisk r�ckvidd f�r de omr�den<br/>som anges i f�rsta stycket ac.</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:970px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r att biodrivmedel eller flytande biobr�nslen ska anses som h�llbara</p> <p style="position:absolute;top:988px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r inte dessa br�nslen produceras av r�varor fr�n mark inom omr�den som<br/>den 1 januari 2008 eller senare har utsetts till skyddsomr�den f�r att skydda<br/>s�llsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter, som �r</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:1065</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">erk�nda i internationella avtal eller som ing�r i f�rteckningar som har utarbe-<br/>tats av mellanstatliga organisationer eller av Internationella naturskyddsuni-<br/>onen. Detta g�ller oavsett om marken fortfarande har denna beskaffenhet el-<br/>ler ej.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rsta stycket g�ller dock inte om produktion av r�varor till biodrivmedel</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">och flytande biobr�nslen inte p�verkar de syften som g�ller f�r ett s�dant<br/>omr�de som anges i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">ytterligare f�reskrifter om kriterier och geografisk r�ckvidd f�r de omr�den<br/>som anges i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r att biodrivmedel eller flytande biobr�nslen ska anses som h�llbara</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">f�r inte dessa br�nslen produceras av r�varor fr�n mark som den 1 januari<br/>2008 utgjordes av n�gon av f�ljande naturtyper, men som inte l�ngre g�r det<br/>n�r r�varorna sk�rdas eller avverkas:</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">a) v�tmarker, varmed avses mark som under hela �ret eller en betydande</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">del av �ret �r t�ckt eller m�ttat av vatten,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">b) kontinuerligt beskogade omr�den, varmed avses markomr�den som</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">omfattar mer �n ett hektar med tr�d som �r h�gre �n fem meter och ett kron-<br/>tak som t�cker mer �n 30 procent av ytan eller med befintliga tr�d som kan<br/>uppn� dessa v�rden, eller</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">c) markomr�den som omfattar mer �n ett hektar med tr�d som �r h�gre �n</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">fem meter och ett krontak som t�cker mellan 10 och 30 procent av ytan eller<br/>med befintliga tr�d som kan uppn� dessa v�rden.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rsta stycket g�ller dock inte om �ndrad markanv�ndning inom ett omr�-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">de som anges under c medf�r att kraven i 1 � uppfylls.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">ytterligare f�reskrifter om kriterier och geografisk r�ckvidd f�r de omr�den<br/>som anges i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r att biodrivmedel eller flytande biobr�nslen ska anses som h�llbara</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">f�r inte dessa br�nslen produceras av r�varor fr�n mark som den 1 januari<br/>2008 var torvmark, s�vida det inte visas att odling och sk�rd eller avverk-<br/>ning av r�varan inte medf�r dr�nering av tidigare odikad mark.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">ytterligare f�reskrifter om kriterier och geografisk r�ckvidd f�r de omr�den<br/>som avses.</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>3 kap. Rapportering, h�llbarhetsbesked och kontrollsystem</b></p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:874px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Rapporteringsskyldig �r den som</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">a) enligt 4 kap. lagen (1994:1776) om skatt p� energi �r skattskyldig f�r</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">br�nsle som helt eller delvis utg�rs av biodrivmedel eller flytande biobr�ns-<br/>le, eller</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">b) i yrkesm�ssig verksamhet anv�nder flytande biobr�nsle som varken ut-</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">g�r eller ing�r i br�nsle som �r skattepliktigt enligt lagen om skatt p� energi.</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">f�reskrifter om undantag fr�n rapporteringsskyldigheten enligt f�rsta<br/>stycket.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:1065</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar n�r-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">mare f�reskrifter om rapporteringsskyldigheten.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som �r rapporteringsskyldig ska genom ett kontrollsystem</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">s�kerst�lla att de biodrivmedel och flytande biobr�nslen som ska rapporteras<br/>�r att anse som h�llbara.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Den rapporteringsskyldige ska genom �verenskommelser, direkt eller</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">indirekt, med samtliga akt�rer i hela produktionskedjan och genom stickprov<br/>hos dessa akt�rer s�kerst�lla att kravet i f�rsta stycket uppfylls.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">En rapporteringsskyldigs kontrollsystem ska granskas av en oberoende</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">granskare. Granskaren ska kontrollera att kontrollsystemet �r korrekt, tillf�r-<br/>litligt och skyddat mot bedr�gerier. Granskningen ska ocks� inneh�lla en ut-<br/>v�rdering av den metod f�r stickprov som ska ing� i kontrollsystemet och<br/>stickprovens frekvens. Dessutom ska granskningen inneh�lla en utv�rdering<br/>av de uppgifter som den rapporteringsskyldige har l�mnat om sitt kontroll-<br/>system.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Den oberoende granskaren ska i ett intyg avge ett utl�tande om kontroll-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">systemet.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ytterligare f�reskrifter om kontrollsystem och granskning av s�dana system.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som �r rapporteringsskyldig ska till tillsynsmyndigheten ge in</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">en beskrivning av sitt kontrollsystem tillsammans med den oberoende gran-<br/>skarens intyg.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillsynsmyndigheten ska i ett s�rskilt beslut fastst�lla om den rapporte-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">ringsskyldiges kontrollsystem uppfyller kraven enligt 1 a � (h�llbarhetsbe-<br/>sked).</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">Ett h�llbarhetsbesked g�ller tills vidare men ska ompr�vas.<br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar n�r-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">mare f�reskrifter om beskrivning av kontrollsystem samt fastst�llande och<br/>ompr�vning av h�llbarhetsbesked.</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">ytterligare f�reskrifter om styrkande av h�llbarhet hos biodrivmedel och<br/>flytande biobr�nslen.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som har beviljats ett h�llbarhetsbesked ska utan dr�jsm�l anm�la</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">v�sentliga �ndringar i sitt kontrollsystem till tillsynsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar n�r-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">mare f�reskrifter om anm�lningar enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:874px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett h�llbarhetsbesked ska �terkallas helt eller delvis av tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">myndigheten om</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">a) den rapporteringsskyldige eller n�gon som ing�r i den rapporterings-</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">skyldiges produktionskedja bryter mot �tagandena i kontrollsystemet p� ett<br/>s�dant s�tt att det med fog kan antas att de biodrivmedel och flytande bio-<br/>br�nslen som rapporteras inte kan anses vara h�llbara,</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">b) den rapporteringsskyldige eller n�gon som ing�r i den rapporterings-</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">skyldiges produktionskedja bryter mot �tagandena i kontrollsystemet p� ett<br/>s�dant s�tt att h�llbarheten hos de biodrivmedel och flytande biobr�nslen</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2011:1065</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">som den rapporteringsskyldige rapporterar inte kan bed�mas p� ett tillfreds-<br/>st�llande s�tt, eller</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">c) det �r uppenbart att de biodrivmedel och flytande biobr�nslen som rap-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">porteras inte kan anses som h�llbara trots att �tagandena i kontrollsystemet<br/>iakttas.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft53">�terkallelse f�r inte ske vid ringa felaktigheter. <br/>Ett beslut om �terkallelse g�ller omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som �r rapporteringsskyldig ska till tillsynsmyndigheten rappor-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">tera den m�ngd </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">a) h�llbart biodrivmedel och h�llbart flytande biobr�nsle, som utg�r eller</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">ing�r i br�nsle f�r vilket den rapporteringsskyldiges skattskyldighet har in-<br/>tr�tt enligt 5 kap. lagen (1994:1776) om skatt p� energi, och</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">b) h�llbart flytande biobr�nsle som avses i 1 � f�rsta stycket b och som</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">den rapporteringsskyldige har anv�nt.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Om en rapporteringsskyldig har vidtagit s�dana �tg�rder som n�mns i arti-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">kel 18.3 andra stycket i direktiv 2009/28/EG ska dessa �tg�rder rapporteras<br/>till tillsynsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar n�r-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">mare f�reskrifter om rapporteringsskyldigheten enligt f�rsta och andra<br/>styckena. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft53">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft60">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft60">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:598) om
h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande
biobr�nslen;

utf�rdad den 13 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:598) om

h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande biobr�nslen

dels att 1 kap. 2 �, 2 kap. 15 �� och 3 kap. 1 � samt rubriken till 3 kap.

ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras fem nya paragrafer, 3 kap. 1 ae ��, av

f�ljande lydelse.

1 kap.

2 �

I lagen anv�nds f�ljande beteckningar med den betydelse som h�r

anges:

biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rest-

produkter av biologiskt ursprung fr�n jordbruk, skogsbruk och d�rmed f�r-
knippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt
nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

biodrivmedel: v�tskeformiga eller gasformiga br�nslen som framst�lls av

biomassa och som anv�nds f�r transport�ndam�l,

flytande biobr�nslen: v�tskeformiga br�nslen f�r andra energi�ndam�l �n

transport�ndam�l, som framst�lls av biomassa,

avfall: �mne eller f�rem�l som innehavaren g�r sig av med eller avser el-

ler �r skyldig att g�ra sig av med,

restprodukter: material som kvarst�r efter en slutf�rd process, vars hu-

vudsyfte inte �r att producera detta material och d�r processen inte avsiktligt
�ndrats f�r att producera materialet,

produktionskedja: den produktionsprocess som b�rjar med odling av bio-

massan, inbegripet framst�llning av g�dsel f�r odlingen, och som p�g�r fram
till och med anv�ndningen av biodrivmedlet eller det flytande biobr�nslet.

Om biodrivmedlet eller det flytande biobr�nslet framst�lls av avfall eller

av andra restprodukter �n s�dana fr�n jordbruk, vattenbruk, fiske och skogs-
bruk avses bara den del av produktionsprocessen som b�rjar med om-
h�ndertagandet av avfallet eller restprodukterna.

1 Prop. 2010/11:152, bet. 2011/12:MJU28, rskr. 2011/12:7.

SFS 2011:1065

Utkom fr�n trycket
den 25 oktober 2011

background image

2

SFS 2011:1065

2 kap.

1 �

F�r att biodrivmedel eller flytande biobr�nslen ska anses som h�llbara

ska anv�ndningen av dessa br�nslen medf�ra en minskning av utsl�ppen av
v�xthusgaser med minst 35 procent i f�rh�llande till utsl�ppen om fossila
br�nslen i st�llet hade anv�nts. Den minskning som ska ske avser de utsl�pp
som uppst�r under produktionskedjan.

F�r att biodrivmedel och flytande biobr�nslen ska anses som h�llbara ska

anv�ndningen av dessa br�nslen fr�n och med den 1 januari 2017 medf�ra en
minskning av utsl�ppen av v�xthusgaser med minst 50 procent i f�rh�llande
till utsl�ppen om fossila br�nslen i st�llet hade anv�nts.

F�r att biodrivmedel och flytande biobr�nslen som har producerats i

anl�ggningar som togs i drift den 1 januari 2017 eller senare ska anses som
h�llbara ska anv�ndningen av dessa br�nslen fr�n och med den 1 januari
2018 medf�ra en minskning av utsl�ppen av v�xthusgaser med minst 60
procent i f�rh�llande till utsl�ppen om fossila br�nslen i st�llet hade anv�nts.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om hur minskningen av utsl�ppen av v�xthusgaser
ska ber�knas.

2 �

F�r att biodrivmedel eller flytande biobr�nslen ska anses som h�llbara

f�r inte dessa br�nslen produceras av r�varor fr�n mark som den 1 januari
2008 eller senare utgjordes av n�gon av f�ljande typer av omr�den, oavsett
om marken fortfarande har denna beskaffenhet eller ej:

a) naturskog eller annan tr�dbevuxen mark med inhemska arter, d�r det

inte finns n�gra klart synliga tecken p� m�nsklig verksamhet och d�r de
ekologiska processerna inte st�rts i betydande utstr�ckning,

b) gr�smark med stor biologisk m�ngfald som i avsaknad av m�nsklig

verksamhet f�rblir gr�smark och som bibeh�ller den naturliga artsamman-
s�ttningen och sina ekologiska s�rdrag och processer,

c) gr�smark med stor biologisk m�ngfald som i avsaknad av m�nsklig

verksamhet skulle upph�ra att vara gr�smark och som �r rik p� arter och inte
skadad, eller

d) omr�den som i lag eller genom beslut av en myndighet har utsetts till

naturskyddsomr�den.

F�rsta stycket g�ller dock inte
a) om det inom ett omr�de som anges under f�rsta stycket c �r n�dv�ndigt

att samla in r�varor f�r att bevara markens status som gr�smark och dessa r�-
varor anv�nds f�r att producera biodrivmedel och flytande biobr�nslen, eller

b) om produktion av r�varor till biodrivmedel och flytande biobr�nslen

inte p�verkar de syften som g�ller f�r ett s�dant omr�de som anges under
f�rsta stycket d.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om kriterier och geografisk r�ckvidd f�r de omr�den
som anges i f�rsta stycket ac.

3 �

F�r att biodrivmedel eller flytande biobr�nslen ska anses som h�llbara

f�r inte dessa br�nslen produceras av r�varor fr�n mark inom omr�den som
den 1 januari 2008 eller senare har utsetts till skyddsomr�den f�r att skydda
s�llsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter, som �r

background image

3

SFS 2011:1065

erk�nda i internationella avtal eller som ing�r i f�rteckningar som har utarbe-
tats av mellanstatliga organisationer eller av Internationella naturskyddsuni-
onen. Detta g�ller oavsett om marken fortfarande har denna beskaffenhet el-
ler ej.

F�rsta stycket g�ller dock inte om produktion av r�varor till biodrivmedel

och flytande biobr�nslen inte p�verkar de syften som g�ller f�r ett s�dant
omr�de som anges i f�rsta stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om kriterier och geografisk r�ckvidd f�r de omr�den
som anges i f�rsta stycket.

4 �

F�r att biodrivmedel eller flytande biobr�nslen ska anses som h�llbara

f�r inte dessa br�nslen produceras av r�varor fr�n mark som den 1 januari
2008 utgjordes av n�gon av f�ljande naturtyper, men som inte l�ngre g�r det
n�r r�varorna sk�rdas eller avverkas:

a) v�tmarker, varmed avses mark som under hela �ret eller en betydande

del av �ret �r t�ckt eller m�ttat av vatten,

b) kontinuerligt beskogade omr�den, varmed avses markomr�den som

omfattar mer �n ett hektar med tr�d som �r h�gre �n fem meter och ett kron-
tak som t�cker mer �n 30 procent av ytan eller med befintliga tr�d som kan
uppn� dessa v�rden, eller

c) markomr�den som omfattar mer �n ett hektar med tr�d som �r h�gre �n

fem meter och ett krontak som t�cker mellan 10 och 30 procent av ytan eller
med befintliga tr�d som kan uppn� dessa v�rden.

F�rsta stycket g�ller dock inte om �ndrad markanv�ndning inom ett omr�-

de som anges under c medf�r att kraven i 1 � uppfylls.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om kriterier och geografisk r�ckvidd f�r de omr�den
som anges i f�rsta stycket.

5 �

F�r att biodrivmedel eller flytande biobr�nslen ska anses som h�llbara

f�r inte dessa br�nslen produceras av r�varor fr�n mark som den 1 januari
2008 var torvmark, s�vida det inte visas att odling och sk�rd eller avverk-
ning av r�varan inte medf�r dr�nering av tidigare odikad mark.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om kriterier och geografisk r�ckvidd f�r de omr�den
som avses.

3 kap. Rapportering, h�llbarhetsbesked och kontrollsystem

1 �

Rapporteringsskyldig �r den som

a) enligt 4 kap. lagen (1994:1776) om skatt p� energi �r skattskyldig f�r

br�nsle som helt eller delvis utg�rs av biodrivmedel eller flytande biobr�ns-
le, eller

b) i yrkesm�ssig verksamhet anv�nder flytande biobr�nsle som varken ut-

g�r eller ing�r i br�nsle som �r skattepliktigt enligt lagen om skatt p� energi.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om undantag fr�n rapporteringsskyldigheten enligt f�rsta
stycket.

background image

4

SFS 2011:1065

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar n�r-

mare f�reskrifter om rapporteringsskyldigheten.

1 a �

Den som �r rapporteringsskyldig ska genom ett kontrollsystem

s�kerst�lla att de biodrivmedel och flytande biobr�nslen som ska rapporteras
�r att anse som h�llbara.

Den rapporteringsskyldige ska genom �verenskommelser, direkt eller

indirekt, med samtliga akt�rer i hela produktionskedjan och genom stickprov
hos dessa akt�rer s�kerst�lla att kravet i f�rsta stycket uppfylls.

En rapporteringsskyldigs kontrollsystem ska granskas av en oberoende

granskare. Granskaren ska kontrollera att kontrollsystemet �r korrekt, tillf�r-
litligt och skyddat mot bedr�gerier. Granskningen ska ocks� inneh�lla en ut-
v�rdering av den metod f�r stickprov som ska ing� i kontrollsystemet och
stickprovens frekvens. Dessutom ska granskningen inneh�lla en utv�rdering
av de uppgifter som den rapporteringsskyldige har l�mnat om sitt kontroll-
system.

Den oberoende granskaren ska i ett intyg avge ett utl�tande om kontroll-

systemet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om kontrollsystem och granskning av s�dana system.

1 b �

Den som �r rapporteringsskyldig ska till tillsynsmyndigheten ge in

en beskrivning av sitt kontrollsystem tillsammans med den oberoende gran-
skarens intyg.

Tillsynsmyndigheten ska i ett s�rskilt beslut fastst�lla om den rapporte-

ringsskyldiges kontrollsystem uppfyller kraven enligt 1 a � (h�llbarhetsbe-
sked).

Ett h�llbarhetsbesked g�ller tills vidare men ska ompr�vas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar n�r-

mare f�reskrifter om beskrivning av kontrollsystem samt fastst�llande och
ompr�vning av h�llbarhetsbesked.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om styrkande av h�llbarhet hos biodrivmedel och
flytande biobr�nslen.

1 c �

Den som har beviljats ett h�llbarhetsbesked ska utan dr�jsm�l anm�la

v�sentliga �ndringar i sitt kontrollsystem till tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar n�r-

mare f�reskrifter om anm�lningar enligt f�rsta stycket.

1 d �

Ett h�llbarhetsbesked ska �terkallas helt eller delvis av tillsyns-

myndigheten om

a) den rapporteringsskyldige eller n�gon som ing�r i den rapporterings-

skyldiges produktionskedja bryter mot �tagandena i kontrollsystemet p� ett
s�dant s�tt att det med fog kan antas att de biodrivmedel och flytande bio-
br�nslen som rapporteras inte kan anses vara h�llbara,

b) den rapporteringsskyldige eller n�gon som ing�r i den rapporterings-

skyldiges produktionskedja bryter mot �tagandena i kontrollsystemet p� ett
s�dant s�tt att h�llbarheten hos de biodrivmedel och flytande biobr�nslen

background image

5

SFS 2011:1065

som den rapporteringsskyldige rapporterar inte kan bed�mas p� ett tillfreds-
st�llande s�tt, eller

c) det �r uppenbart att de biodrivmedel och flytande biobr�nslen som rap-

porteras inte kan anses som h�llbara trots att �tagandena i kontrollsystemet
iakttas.

�terkallelse f�r inte ske vid ringa felaktigheter.
Ett beslut om �terkallelse g�ller omedelbart.

1 e �

Den som �r rapporteringsskyldig ska till tillsynsmyndigheten rappor-

tera den m�ngd

a) h�llbart biodrivmedel och h�llbart flytande biobr�nsle, som utg�r eller

ing�r i br�nsle f�r vilket den rapporteringsskyldiges skattskyldighet har in-
tr�tt enligt 5 kap. lagen (1994:1776) om skatt p� energi, och

b) h�llbart flytande biobr�nsle som avses i 1 � f�rsta stycket b och som

den rapporteringsskyldige har anv�nt.

Om en rapporteringsskyldig har vidtagit s�dana �tg�rder som n�mns i arti-

kel 18.3 andra stycket i direktiv 2009/28/EG ska dessa �tg�rder rapporteras
till tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar n�r-

mare f�reskrifter om rapporteringsskyldigheten enligt f�rsta och andra
styckena.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2011.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.