SFS 2010:601 Lag om ursprungsgarantier för el

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el / SFS 2010:601 Lag om ursprungsgarantier för el
100601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ursprungsgarantier för el;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag syftar till att säkerställa att den som producerar el ska ha rätt

att få ursprungsgarantier utfärdade som visar den producerade elens
ursprung.

2 §

Med ursprungsgaranti avses det elektroniska dokument som tagits fram

i enlighet med bestämmelserna i denna lag och vars syfte är att garantera
ursprunget på den el som en elleverantör ska lämna uppgift om enligt 8 kap.
12 § ellagen (1997:857).

Förutsättningar för utfärdande av ursprungsgarantier

3 §

Ursprungsgarantier får utfärdas bara för sådan el som har mätts och

rapporterats till den myndighet som regeringen bestämmer (kontoförings-
myndigheten).

4 §

Endast en ursprungsgaranti får utfärdas per energienhet.

En energienhet ska omfatta en megawattimme el.

Identifiering av ursprungsgarantier

5 §

Varje ursprungsgaranti ska ha ett identifieringsnummer.

1 Prop. 2009/10:128, bet. 2009/10:NU18, rskr. 2009/10:280.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och
ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140,
5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/
8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan
på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/
42/EEG (EUT L 52, 21.2.2004, s. 50, Celex 32004L0008).

SFS 2010:601

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

2

SFS 2010:601

Annullering av ursprungsgarantier

6 §

En ursprungsgaranti ska annulleras när den har använts för det syfte

som anges i 2 §.

En ursprungsgaranti ska även annulleras om den inte har använts enligt

första stycket inom tolv månader från och med produktionen av den energi-
enhet som ursprungsgarantin avser.

Register över ursprungsgarantier

7 §

Kontoföringsmyndigheten ska föra ett elektroniskt register över

ursprungsgarantier.

Förfarande

8 §

Ursprungsgarantier ska utfärdas, överföras och annulleras elektroniskt.

9 §

Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) prö-

var frågor om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

Producenten av el ska skriftligen ansöka hos tillsynsmyndigheten om rätt

till tilldelning av ursprungsgarantier.

10 §

Kontoföringsmyndigheten utfärdar, överför och annullerar ursprungs-

garantier.

11 §

Tillsynsmyndigheten ska informera kontoföringsmyndigheten om

beslut om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier och överföra de uppgifter
som är nödvändiga för utfärdandet av ursprungsgarantierna till myndigheten.

12 §

Om den som är antecknad som innehavare av en ursprungsgaranti i

registret över sådana garantier skriftligen begär det, ska kontoförings-
myndigheten registrera en överföring av en ursprungsgaranti till en annan
innehavare.

Om någon annan än den som är antecknad som innehavare i registret be-

gär överföring av en ursprungsgaranti, får kontoföringsmyndigheten regist-
rera överföringen endast om innehavaren lämnat sitt godkännande.

13 §

Den som är antecknad som innehavare i registret över ursprungs-

garantier ska skriftligen begära att kontoföringsmyndigheten ska annullera
en ursprungsgaranti efter att den har använts enligt 2 §.

Om en sådan begäran inte har kommit in till kontoföringsmyndigheten

inom tolv månader från och med produktionen av den energienhet som
ursprungsgarantin avser, ska myndigheten annullera ursprungsgarantin.

Ursprungsgarantier från andra medlemsstater i Europeiska
unionen

14 §

En ursprungsgaranti från en annan medlemsstat i Europeiska unionen

ska erkännas, om det inte finns skäl att tvivla på dess riktighet.

background image

3

SFS 2010:601

Om en ursprungsgaranti som avser förnybar el eller högeffektiv kraftvär-

meel inte erkänns, ska tillsynsmyndigheten underrätta Europeiska kommissi-
onen och ange varför garantin inte kan erkännas.

Tillsyn och återkallelse

15 §

Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna

lag och av de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

16 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta

del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har även rätt att på begäran få tillträde till produk-

tionsanläggningar samt lokaler och områden som hör till sådana anläggning-
ar i den utsträckning det behövs för tillsynen. Denna rätt omfattar inte bostä-
der.

17 §

Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett beslut om rätt till tilldelning av

ursprungsgarantier

1. om beslutet har fattats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter

och dessa har haft betydelse för rätten att tilldelas ursprungsgarantier,

2. om förutsättningarna i 3 eller 4 §, eller enligt föreskrifter som medde-

lats i anslutning till lagen, inte uppfylls,

3. om elproducenten inte lämnar de upplysningar, handlingar eller tillträde

till produktionsanläggningen som behövs för att tillsynsmyndigheten ska
kunna utöva tillsyn, eller

4. om elproducenten begär det.
Tillsynsmyndigheten ska snarast informera kontoföringsmyndigheten om

ett beslut om återkallelse.

Ett beslut om återkallelse ska gälla omedelbart.

Skadestånd

18 §

Den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i registret över

ursprungsgarantier har rätt till ersättning av staten.

Ersättningen ska sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om den

skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning ha
låtit bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på
något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

Bemyndiganden

19 §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för utfärdande, över-

föring och annullering av ursprungsgarantier enligt denna lag.

20 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om definitioner av energikällor och av sätt att producera el.

background image

4

SFS 2010:601

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

�verklagande

21 §

Beslut om rätt till tilldelning enligt 9 § och om återkallelse enligt 17 §

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna
lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010, då lagen (2006:329) om

ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el ska upphöra
att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller fortfarande för ursprungsgarantier som har

utfärdats före den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.