SFS 2011:1070 Lag om handel med sälprodukter;

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:1070) om handel med sälprodukter / SFS 2011:1070 Lag om handel med sälprodukter;
111070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om handel med sälprodukter;

utfärdad den 6 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälprodukter

2.

De ord och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009.

Tillsyn

2 §

Tillsyn över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1007/2009 utövas av Statens jordbruksverk (tillsynsmyn-
digheten).

3 §

Tillsynsmyndigheten har i den utsträckning som behövs för tillsynen

rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där det kan antas

att produkter som är eller kan vara av säl förvaras i försäljningssyfte eller
bjuds ut till försäljning och där göra undersökningar och ta prover.

Rätten till tillträde gäller inte bostäder.

4 §

Den som är föremål för tillsyn ska ge den hjälp som behövs för att till-

synen ska kunna genomföras.

5 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 och den här
lagen ska följas.

6 §

Tillsynsmyndigheten får besluta om att ta hand om en sälprodukt som

saluförs eller som uppenbart är avsedd att saluföras i strid mot Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009. Tillsynsmyndighetens be-
slut gäller omedelbart, om inte myndigheten bestämmer något annat.

1 Prop. 2010/11:144, bet. 2010/11:MJU27, rskr. 2011/12:6.

2 EUT L 286, 31.10.2009, s. 36 (Celex 32009R1007).

SFS 2011:1070

Utkom från trycket
den 25 oktober 2011

background image

2

SFS 2011:1070

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Tillsynsmyndigheten får besluta om att på ägarens bekostnad förstöra en

sälprodukt som tagits om hand med stöd av första stycket. Tillsyns-
myndigheten får bestämma att ett sådant beslut ska gälla omedelbart.

Hjälp av polismyndighet

7 §

Polismyndigheten ska lämna tillsynsmyndigheten den hjälp som be-

hövs vid tillsynen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Straff

8 §

Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter

mot Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 genom att
saluföra sälprodukter i strid mot artikel 3 i förordningen.

Om gärningen är att anse som ringa ska inte dömas till ansvar.
Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är belagd med straff i

jaktlagen (1987:259) eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

9 §

Bestämmelser om straff för import av sälprodukter i strid mot Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 finns i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling.

Förverkande

10 §

Om det inte är uppenbart oskäligt ska följande egendom förklaras för-

verkad:

1. en sälprodukt som varit föremål för brott enligt denna lag eller pro-

duktens värde, och

2. utbyte av brott enligt denna lag.

�verklagande

11 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 5 och 6 §§ får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ESKIL ERLANDSSON
(Landsbygdsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.