SFS 2012:399 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:1200) om elcertifikat / SFS 2012:399 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat
120399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2011:1200) om

elcertifikat ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

I denna lag betyder:

1. förnybar el: elektricitet som produceras av förnybara energikällor eller

torv,

2. förnybar energikälla: biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vatten-

kraft, vindkraft och vågenergi,

3. anläggning: elproduktionsanläggning med en eller flera produktions-

enheter bakom samma mätpunkt,

4. elcertifikat: bevis som har utfärdats enligt denna lag eller av en annan

stat enligt en sådan internationell överenskommelse som avses i 5 §, och
som innehåller uppgift om att förnybar el har producerats,

5. kvotplikt: skyldighet att inneha och annullera elcertifikat i förhållande

till försäljning eller användning av el,

6. beräkningsår: det kalenderår som föregår den annullering som enligt

4 kap. 11 § sker den 1 april,

7. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el,
8. elintensiv industri: företag eller del av ett företag som utgör en egen

verksamhet eller verksamhetsgren, där det

a) bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverk-

ning i en process där det använts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el
för varje miljon kronor av förädlingsvärdet,

b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process där det

används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el
för varje miljon kronor av förädlingsvärdet, eller

c) bedrivs verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk

kraft enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

9. förädlingsvärde: skillnaden mellan den elintensiva industrins
� sammanlagda omsättning, det vill säga intäkter från försålda varor och

utförda tjänster, inräknat egna uttag, som ingår i företagets normala verk-
samhet (nettoomsättningen), förändring av varulager, aktiverat arbete för
egen räkning, övriga rörelseintäkter samt ränteintäkter, och

1 Prop. 2011/12:120, bet. 2011/12:CU26, rskr. 2011/12:243.

SFS 2012:399

Utkom från trycket
den 15 juni 2012

background image

2

SFS 2012:399

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

� sammanlagda inköp, det vill säga alla rörelsekostnader, inräknat

avskrivningar och nedskrivningar på tillgångar, samt räntekostnader dock
inte personalkostnader, inräknat arbetsgivaravgifter och kostnader för inhyrd
personal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad som avses med biobränsle i första stycket 2.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 men bestämmelsen ska tillämpas

för tid från och med den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.