SFS 2009:270 Lag om ändring i lagen (2009:269) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:1200) om elcertifikat / SFS 2009:270 Lag om ändring i lagen (2009:269) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
090270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:269) om ändring i lagen
(2003:113) om elcertifikat;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § lagen

(2003:113) om elcertifikat i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:269)
om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4 kap. 7 § första

stycket eller, när det gäller elanvändare, 6 kap. 7 a § andra stycket, eller

2. i en deklaration som avses i 4 kap. 9 § första stycket eller 6 kap. 7 c §

första stycket lämnar en oriktig eller vilseledande uppgift om mängden såld,
använd eller producerad el.

�r ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, ska dömas till

fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar.

8 kap.

1 §

Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol:

1. godkännande enligt 2 kap. 5 § och förhandsbesked enligt 2 kap. 3 b §,
2. förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §,
3. registrering och befrielse från deklarationsskyldighet enligt 4 kap. 7 a

och 7 c §§ och registrering enligt 4 kap. 8 §,

4. kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 och 3 §§,
5. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 2 §,
6. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 3 §,
7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 § och av förhandsbesked

enligt 6 kap. 6 a §,

8. sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 §,
9. avregistrering enligt 6 kap. 7 a § tredje stycket och 6 kap. 7 b §,
10. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §,
11. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §,
12. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 a §, och
13. förseningsavgift enligt 6 kap. 12 §.

1 Bet. 2008/09:NU20, rskr. 2008/09:207

SFS 2009:270

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:270

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.