SFS 2017:1217 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:1200) om elcertifikat / SFS 2017:1217 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat
171217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 5 § lagen (2011:1200) om

elcertifikat ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

Vid beräkning av kvotplikten beaktas inte el som

1. matats in på det elektriska nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion

(förlustel),

2. en elleverantör har levererat till en elanvändare utan ersättning i enlighet

med ett avtal om intrångsersättning, om leveransen sker vid en lägre effekt än
50 kilowatt (frikraft),

3. har använts i den industriella tillverkningsprocessen i en registrerad

sådan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 § första stycket 8 a eller b,

4. får dras av eller återbetalas enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5

eller 13 a § första stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi,
om elen har använts i en registrerad sådan elintensiv industri som avses i
1 kap. 2 § första stycket 8 c,

5. en elanvändare själv har producerat och använt, i en anläggning som har

en installerad effekt om högst 50 kilowatt,

6. har använts i produktionen av el (hjälpkraft), eller
7. en elanvändare själv har producerat och använt, om den använda mäng-

den el inte uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår.

Om kvotplikten för en elintensiv industri endast omfattar sådan el som inte

ska beaktas enligt första stycket 3 eller 4 och övrig el inte överstiger 60 me-
gawattimmar per år, beaktas inte heller den övriga elen vid beräkning av kvot-
plikten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

SFS 2017:1217

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1217

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.