SFS 2017:1234 Lag om ändring i lagen (2017:813) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2011:1200) om elcertifikat / SFS 2017:1234 Lag om ändring i lagen (2017:813) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat
171234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:813) om ändring i lagen
(2011:1200) om elcertifikat;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2011:1200) om el-

certifikat i stället för lydelsen enligt lagen (2017:813) om ändring i lagen
(2011:1200) om elcertifikat ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

I denna lag betyder

1. förnybar el: elektricitet som produceras av förnybara energikällor eller

torv,

2. förnybar energikälla: biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vatten-

kraft, vindkraft och vågenergi,

3. anläggning: elproduktionsanläggning med en eller flera produktionsen-

heter bakom samma mätpunkt,

4. elcertifikat: bevis som har utfärdats enligt denna lag eller av en annan

stat enligt en sådan internationell överenskommelse som avses i 5 §, och som
innehåller uppgift om att förnybar el har producerats,

5. kvotplikt: skyldighet att inneha och annullera elcertifikat i förhållande till

försäljning eller användning av el,

6. beräkningsår: det kalenderår som föregår den annullering som enligt

4 kap. 11 § sker den 1 april,

7. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el i en elanvändares uttags-

punkt,

8. elintensiv industri: företag eller del av ett företag som utgör en egen

verksamhet eller verksamhetsgren, där det

a) bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverk-

ning i en process där det använts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el
för varje miljon kronor av förädlingsvärdet,

b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process där det

används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el
för varje miljon kronor av förädlingsvärdet, eller

c) bedrivs verksamhet för vilken avdrag eller återbetalning får göras för

skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5 eller 13 a §
första stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

9. förädlingsvärde: skillnaden mellan den elintensiva industrins

1 Prop. 2017/18:1, bet.2017/18:FiU1, rskr.2017/18:54.

SFS 2017:1234

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1234

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� sammanlagda omsättning, det vill säga intäkter från försålda varor och

utförda tjänster, inräknat egna uttag, som ingår i företagets normala verksam-
het (nettoomsättningen), förändring av varulager, aktiverat arbete för egen
räkning, övriga rörelseintäkter samt ränteintäkter, och

� sammanlagda inköp, det vill säga alla rörelsekostnader, inräknat avskriv-

ningar och nedskrivningar på tillgångar, samt räntekostnader dock inte perso-
nalkostnader, inräknat arbetsgivaravgifter och kostnader för inhyrd personal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad som avses med biobränsle i första stycket 2.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.